Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2022

 

12. 9. 2022

Počet obyvatel Olomouckého kraje se podle předběžné statistické bilance za prvních 6 měsíců roku 2022 snížil o 360 osob, a to především díky přirozenému úbytku. Stěhováním se naopak počet obyvatel kraje zvýšil. K 30. červnu 2022 bylo v kraji evidováno 622,6 tisíc obyvatel.

Podle předběžných bilancí demografické statistiky žilo na území Olomouckého kraje k 30. červnu 2022 celkem 622 570 obyvatel, z toho 317 216 bylo žen. Za prvních 6 měsíců se počet obyvatel snížil o 360 osob. K poklesu počtu obyvatel došlo přirozenou měnou (počet zemřelých převýšil počet narozených o 783 osob). Migrační saldo bylo kladné. Stěhováním se zvýšil počet obyvatel kraje o 423 osob. Jediným okresem, ve kterém se nesnížil počet obyvatel, byl Olomouc, a to zásluhou přírůstku obyvatel stěhováním.

Tabulka: Počet obyvatel k 30. 6. 2022 a pohyb obyvatel v 1. pololetí 2022 podle krajů

Za první pololetí roku 2022 se v Olomouckém kraji živě narodilo 3 008 dětí, což ve srovnání s 1. pololetím roku 2021 bylo o 123 dětí méně. Na 1 000 obyvatel kraje se živě narodilo 9,7 dětí, republikový průměr činil 9,6 dětí na 1 000 obyvatel. Mezi narozenými dětmi zpravidla převažují chlapci (v 1. pololetí 2022 to bylo 1 533 chlapců a 1 475 děvčat). V okrese Přerov měla početní převahu děvčata. Celkem 1 332 dětí bylo prvorozených (44,3 % všech živě narozených), 1 202 druhorozených (40,0 %) a 474 dětí bylo pro matku třetím či dalším dítětem v pořadí (15,8 %). Mimo manželství se narodilo 1 498 dětí, tedy 49,8 % z živě narozených (v celé ČR to bylo 49,3 %). Nejvyšší podíl narozených mimo manželství mezi okresy kraje byl tradičně zaznamenán v okrese Jeseník (61,6 %).

Graf: Pohyb obyvatel v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2022 a 2021

V prvním pololetí roku 2022 zemřelo v Olomouckém kraji 3 791 osob, což bylo o 737 osob méně než ve stejném období roku 2021. V relativním vyjádření to bylo 12,3 osob na 1 000 obyvatel středního stavu. Z celkového počtu zemřelých bylo 1 898 mužů a 1 893 žen. Tři čtvrtiny zemřelých měly 70 a více let. Hodnota kojenecké úmrtnosti (1,7 ‰) byla výrazně pod republikovým průměrem (2,2 ‰), novorozenecká úmrtnost (1,3 ‰) byla na úrovni republikového průměru. V kraji zemřelo 5 dětí do 1 roku věku, z toho 4 děti zemřely do 28 dnů po narození.

Graf: Přírůstek/úbytek obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech

Od počátku roku v kraji uzavřelo sňatek 1 322 párů, což bylo ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 388 sňatků více (nárůst o 41,5 %). Pro 965 ženichů a 951 nevěst se jednalo o první sňatek, v 818 případech byli svobodní oba snoubenci.

Do Olomouckého kraje se v průběhu 1. pololetí 2022 přistěhovalo 2 866 osob, tedy o 250 osob více než ve srovnatelném období roku 2021. Z ostatních krajů ČR se do kraje přistěhovalo 2 069 osob (72,2 % přistěhovalých) a 797 osob ze zahraničí (27,8 % přistěhovalých).

Ve stejném období se z kraje vystěhovalo 2 443 osob (o 21 osob méně než za prvních šest měsíců roku 2022). Do ostatních krajů ČR se vystěhovalo 2 108 osob (86,3 % vystěhovalých) a 335 se odstěhovalo do zahraničí (13,7 % vystěhovalých).

Saldo vnitřního stěhování bylo záporné (z jiných krajů se přistěhovalo o 39 osob méně, než se do jiných krajů ČR vystěhovalo). Saldo zahraničního stěhování bylo kladné (počet přistěhovalých převýšil počet vystěhovalých do ciziny o 462 osob). Počet obyvatel v kraji se tak stěhováním zvýšil o 423 osob. Tyto údaje nezahrnují osoby, kterým byla udělena dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ v Rychlé informaci a v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. pololetí 2022.

 

 

Kontakt:
Kateřina Káňová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 512
E-mail: katerina.kanova@czso.cz

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území České republiky, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně. Veškeré údaje za rok 2022 jsou předběžné.

 

  • Demografický vývoj v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2022 - komentář
  • Počet obyvatel k 30. 6. 2022 a pohyb obyvatel v 1. pololetí 2022 podle krajů a okresů Olomouckého kraje
  • Graf - Pohyb obyvatel v Olomouckém kraji v 1. pololetí 2021 a 1. pololetí 2022
  • Graf - Přírůstek/úbytek obyvatel v Olomouckém kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2022