Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2022

 

Ve 2. čtvrtletí letošního roku vzrostla průměrná hrubá měsíční nominální mzda zaměstnanců ve Zlínském kraji proti stejnému období roku předcházejícího o 1 905 Kč na 35 864 Kč. V procentuálním vyjádření se jednalo o navýšení 5,6 %. V mezikrajském srovnání zůstala mzda ve Zlínském kraji třetí nejnižší, a to i přes druhý nejvyšší procentuální nárůst. S ohledem na inflaci lze konstatovat, že reálná mzda ve Zlínském kraji klesla o 8,8 %.

 

2. čtvrtletí 2022

Ve 2. čtvrtletí roku 2022 vzrostl průměrný evidenční počet zaměstnanců ve Zlínském kraji, přepočtený na plně zaměstnané, meziročně o 0,7 tis. V kraji tak bylo evidováno 203,8 tis. zaměstnanců, což představovalo 5,1 % všech zaměstnanců České republiky.

 

Tab. 1 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. Q 2022

Tabulka 1: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. Q 2022

 

K největšímu nárůstu průměrného evidenčního počtu zaměstnanců došlo v Hlavním městě Praze (o 3,3 %). Následovaly kraje Středočeský (o 1,6 %), Jihomoravský (o 1,5 %), Pardubický a Plzeňský (oba o 1,2 %). Pokles zaměstnanosti zaznamenaly dva kraje, a to Ústecký (o 0,3 %) a Liberecký (o 0,1 %). V ostatních krajích se nárůst pohyboval pod 1,0 %. Ve Zlínském kraji došlo k nepatrnému navýšení o 0,4 %, tj. o 0,7 tis. zaměstnanců. Celorepublikově se pak jednalo o přírůstek 1,3 %.

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda*), dále jen „průměrná mzda“ na přepočtené počty zaměstnanců, činila ve Zlínském kraji 35 864 Kč. Meziročně vzrostla o 5,6 %, což je druhý nejvyšší přírůstek v rámci České republiky. Nejvíce vzrostly mzdy v Hlavním městě Praze (o 5,7 %), naopak nejméně v Ústeckém kraji (o 1,6 %). Na republikové úrovni se jednalo o nárůst 4,4 %.

I přesto, že mzda ve Zlínském kraji vzrostla o 5,6 %, tedy o 1 905 Kč, zůstala pod celorepublikovým průměrem a v mezikrajském srovnání i třetí nejnižší. Proti krajům Pardubickému a Karlovarskému, které měly nejnižší hodnotu tohoto ukazatele (35 385 Kč a 34 725 Kč) v rámci České republiky, byla průměrná mzda ve Zlínském kraji vyšší jen o 479 Kč (oproti Pardubickému kraji) a o 1 139 Kč (oproti Karlovarskému kraji).

Meziroční nárůst průměrných mezd se mezi kraji České republiky pohyboval od 592 Kč (Ústecký kraj) po 2 663 Kč (Hlavní město Praha). Z tohoto pohledu obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (1 905 Kč) pomyslnou třetí příčku.

 

Graf 1  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 2. čtvrtletí 2022 (přepočteno na plně                               zaměstnané osoby)

Nominální změna (2. Q 2022 / 2. Q 2021)                   Průměrná mzda ve 2. Q 2022 

Graf 1:  Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR ve 2. čtvrtletí 2022 (přepočteno na plně zaměstnané osoby)

Vývoj reálné mzdy byl vedle vývoje nominální mzdy ovlivněn vývojem cenové úrovně (inflace) vyjádřené indexem spotřebitelských cen. Ve 2. čtvrtletí 2022 činila míra inflace 15,8 % (použit index spotřebitelských cen za celou ČR). Celková reálná mzda ve Zlínském kraji tak s ohledem na inflaci klesla o 8,8 %. Je třeba dodat, že reálný pokles mezd byl ve 2. čtvrtletí letošního roku zaznamenán ve všech krajích České republiky, a to v rozmezí od 8,7 % (Hlavní město Praha) po 12,3 % (Ústecký kraj). Celorepublikově pak reálná mzda klesla o 9,8 %.

 

1. až 2. čtvrtletí 2022

V prvním pololetí letošního roku vzrostl průměrný evidenční počet zaměstnanců (přepočtený počet) proti stejnému období roku 2021 ve dvanácti krajích České republiky. Z toho největší nárůst zaznamenala Praha (o 2,9 %). Ve Zlínském kraji vzrostl průměrný počet zaměstnanců o 0,3 %, což v absolutním vyjádření činilo 0,5 tis. osob. Evidováno tak bylo 203,1 tis. zaměstnanců a na celkovém počtu v České republice se Zlínský kraj podílel 5,1 %. Pouze u dvou krajů došlo ke snížení zaměstnanosti. Jednalo se o kraje Ústecký (pokles o 0,4 %) a Moravskoslezský (o 0,1 %). Celorepublikově byl zaznamenán nárůst o 1,1 %.

 

Tab. 2 Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. Q 2022

Tabulka 2: Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. Q 2022

 

Průměrná hrubá měsíční nominální mzda na přepočtené počty zaměstnanců dosáhla v prvních šesti měsících roku 2022 ve Zlínském kraji hodnoty 34 603 Kč. Meziročně vzrostla o 6,3 %, tedy o 2 052 Kč. Mezi ostatními kraji se nárůst pohyboval v rozpětí od 3,6 % (Ústecký kraj) do 7,0 % (Hlavní město Praha). Na úrovni republiky vzrostly průměrné mzdy meziročně o 5,8 %. I přes druhý nejvyšší procentuální nárůst zůstává ve Zlínském kraji průměrná mzda nadále jednou z nejnižších, a v mezikrajském srovnání obsadila pomyslné 12. místo.

Nižší průměrná mzda byla zjištěna již jen ve dvou krajích, a to v Pardubickém (34 366 Kč) a Karlovarském (33 672 Kč), přičemž se jednalo o rozdíly 237 Kč a 931 Kč oproti kraji Zlínskému. Naopak nejvyšší průměrná mzda byla evidována v Praze, a to 48 936 Kč. S odstupem 9,2 tis. Kč následoval kraj Středočeský s hodnotou 39 735 Kč. Proti těmto dvěma krajům zaostávala průměrná mzda ve Zlínském kraji o 14 333 a 5 132 Kč.

Meziroční zvýšení průměrných mezd se mezi kraji v České republice pohybovalo od 1 263 Kč (Ústecký kraj) po 3 214 Kč (Hlavní město Praha). Z tohoto hlediska obsadil přírůstek ve Zlínském kraji (2 052 Kč) pomyslné třetí místo.

 

Graf 2 Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (přepočteno na plně                        zaměstnané osoby)

Nominální změna (1. až 2. Q 2022 / 1. až 2. Q 2021)        Průměrná mzda v 1. až 2. Q 2022

Graf 2: Průměrná hrubá měsíční mzda podle krajů ČR v 1. až 2. čtvrtletí 2022 (přepočteno  na plně zaměstnané osoby)

*) Průměrná hrubá měsíční mzda je podíl mzdových prostředků (vč. příplatků za přesčas, odměn, náhrad mzdy atd.) připadající na jednoho zaměstnance za měsíc. Nevypovídá tedy o výplatě jednoho konkrétního zaměstnance. Strukturální výdělkové statistiky, které mají k dispozici údaje o výdělcích jednotlivých zaměstnanců, uvádějí, že zhruba dvě třetiny zaměstnanců mají mzdu nižší než celostátní průměr.

Nelze opomenout, že z hrubé mzdy jsou zaměstnavatelem za zaměstnance ještě odvedeny příslušné částky na zdravotní pojištění, sociální zabezpečení a zálohy na daně z příjmu, zaměstnanci je vyplácena mzda čistá.

 

Více informací na:

Průměrné mzdy - 2. čtvrtletí 2022

 

 

Kontakt:

Ing. Monika Kazdová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 577 004 963
E-mail: 
monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Průměrná mzda ve Zlínském kraji ve 2. čtvrtletí 2022
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR ve 2. čtvrtletí 2022
  • Počet zaměstnanců a průměrné hrubé měsíční mzdy v krajích ČR v 1. až 2. Q 2022