Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2023

 

Počet obyvatel Zlínského kraje se během 1. pololetí letošního roku navýšil o 348 osob a k 30. červnu 2023 žilo ve Zlínském kraji 580 879 obyvatel s mírnou převahou žen (50,9 %). Veškerý přírůstek zajistilo kladné migrační saldo. Přirozenou měnou se naopak počet obyvatel za 1. pololetí snížil o 792 osob. Počet živě narozených, zemřelých a sňatků se meziročně snížil.

 

Podle předběžných údajů žilo k 30. 6. 2023 na území Zlínského kraje celkem 580 879 obyvatel, z toho 284 937 mužů (49,1 %) a 295 942 žen (50,9 %). Celorepubliková populace čítala ke konci června 10 873 553 obyvatel včetně osob s platnou udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině. Z celorepublikové populace tvořili obyvatelé Zlínského kraje 5,3 %. Na území kraje žilo nejvíce obyvatel v okrese Zlín (192 305 osob), nejméně v okrese Kroměříž (104 509 osob).

Během prvních šesti měsíců letošního roku počet obyvatel kraje vzrostl o 348 osob (1,2 ‰). Mezi kraji se jednalo o nejnižší celkový absolutní přírůstek a Zlínský kraj se umístil na předposlední příčce. Poslední Ústecký kraj zaznamenal celkový absolutní úbytek 631 obyvatel. Nejvyšší celkový přírůstek evidoval kraj Hl. město Praha (16 077 obyvatel). V relativním vyjádření (na 1 000 obyvatel středního stavu) se Zlínský kraj s 1,2 ‰ řadil k nejnižším krajským hodnotám. Nižší relativní přírůstek zaznamenal pouze kraj Moravskoslezský (0,6 ‰). Poslední Ústecký kraj vykazoval relativní úbytek -1,6 ‰. Nejvyšší celkový relativní přírůstek evidovala Praha (23,7 ‰). Ve Zlínském kraji vykazovaly celkový přírůstek obyvatel okresy Uherské Hradiště (213 osob, 3,0 ‰) a Vsetín (176 osob, 2,5 ‰). Naopak celkový úbytek obyvatel nastal v okresech Kroměříž (-13 osob, -0,3 ‰) a Zlín (-28 osob, -0,3 ‰).

 

Tab. 1  Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023

Tabulka 1:  Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023

 

Přirozenou měnou během 1. pololetí letošního roku ubylo 792 obyvatel. V relativním vyjádření dosahoval úbytek 2,8 ‰. Úbytek obyvatel přirozenou měnou se týkal všech krajů kromě Hlavního města Prahy, kde nastal kladný přirozený přírůstek (123 osob, 0,2 ‰). Zlínský kraj zaznamenal 6. nejvyšší absolutní přirozený úbytek, 5. nejvyšší v relativním vyjádření. Maximální absolutní přirozený úbytek obyvatel o 2 190 osob zaznamenal kraj Moravskoslezský, v relativním vyjádření kraj Karlovarský (-4,5 ‰). Na území Zlínského kraje ubylo přirozenou měnou nejméně obyvatel v okrese Uherské Hradiště (-136 osob, -1,9 ‰). Nejvyšší absolutní přirozený úbytek zaznamenal okres Zlín (-296 osob), v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu okres Kroměříž (-3,2 ‰).

 

Tab. 2  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023

Tabulka 2:  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023

 

Podle předběžných údajů se ve Zlínském kraji v průběhu prvního pololetí 2023 živě narodilo 2 365 dětí, z nichž s počtem 1 229 převažovali chlapci. Proti shodnému období v roce 2022 se narodilo o 303 méně dětí. Relativní hodnota porodnosti v kraji činila 8,2 ‰ při republikovém průměru 8,4 ‰. V mezikrajské porovnání se jednalo o 6. nejnižší porodnost. Nejvyšší porodnost zaznamenal kraj Hl. město Praha (9,1 ‰), nejnižší Karlovarský kraj (7,2 ‰). V rámci Zlínského kraje vykazovaly krajsky nadprůměrnou porodnost okresy Uherské Hradiště (8,5 ‰), Kroměříž (8,4 ‰) a Vsetín (8,3 ‰), naopak okres Zlín s porodností 7,9 ‰ vůči krajskému průměru zaostával. Prvorozených dětí se v kraji narodilo celkem 1 064 (45,0 %) ze všech živě narozených, druhorozených 955 (40,4 %) a jako třetí a další v pořadí 346 dětí (14,6 %). Podíl dětí živě narozených v manželství činil 60,0 %. Mimo manželství se jich narodilo 40,0 %, což představovalo po Praze druhou nejnižší hodnotu mezi kraji.

V prvním pololetí roku 2023 zemřelo ve Zlínském kraji 3 157 osob, tj. o 267 méně než ve shodném období předešlého roku. Hrubá míra úmrtnosti činila 11,0 ‰ a v krajském porovnání se jednalo o 7. nejvyšší úmrtnost. Nejnižší úmrtnost zaznamenala Praha (8,9 ‰) a nejvyšší Ústecký kraj (12,0 ‰). Celorepublikový průměr dosahoval hodnoty 10,5 ‰. Ve Zlínském kraji se nacházel pod krajským průměrem okres Uherské Hradiště (10,4 ‰), úrovni krajského průměru se přiblížil okres Zlín (11,0 ‰) a nadprůměrnou úmrtnost vykazovaly okresy Vsetín (11,1 ‰) a Kroměříž (11,6 ‰). V celkovém úhrnu zemřelo 1 582 mužů a 1 575 žen. Téměř polovina (49,3 %) zemřelých spadala do věkové kategorie 80 a více let. Hodnota kojenecké úmrtnosti v kraji činila 3,4 ‰ a mezi kraji byla nejvyšší. Celorepublikový průměr dosahoval hodnoty 2,0 ‰.

 

Graf 1  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v letech 2019 až 2023 (k 30. 6.)

Graf 1:  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v letech 2019 až 2023

 

Na celkovém přírůstku za 1. pololetí 2023 se ve Zlínském kraji podílelo výhradně kladné migrační saldo. Převaha přistěhovalých nad vystěhovalými činila k 30. 6. celkem 1 140 osob, v relativním vyjádření 4,0 ‰. Přírůstek stěhováním zaznamenaly všechny kraje. Zlínský kraj obsadil předposlední pozici, nižší migrační přírůstek evidoval pouze Ústecký kraj (1 030 osob, 2,6 ‰). Nejvíce obyvatel stěhováním přibylo v Praze (15 954 osob, 23,6 ‰). Ve Zlínském kraji nastal nejvyšší přírůstek stěhováním v okrese Vsetín (370 osob, 5,2 ‰). Nejnižší migrační přírůstek evidoval okres Kroměříž (153 osob), v relativním vyjádření okres Zlín (2,8 ‰).

Do Zlínského kraje se v průběhu 1. pololetí letošního roku přistěhovalo 4 721 osob, což bylo o 5 079 osob méně než za stejné období roku 2022. Prudký pokles hodnoty byl ovlivněn migrační vlnou obyvatel z Ukrajiny v roce 2022. I přes pokles počtu přistěhovalých proti prvnímu pololetí 2022, byl proti 1. pololetí roku 2021 počet přistěhovalých téměř dvojnásobný. Mezi přistěhovalými převažovaly ženy (52,8 %). Z ostatních krajů Česka se přistěhovalo 2 558 osob (54,2 %), ze zahraničí 2 163 osob (45,8 %). Nejvíce osob (2 026) se ve Zlínském kraji přistěhovalo do okresu Zlín. Nejmenší počet přistěhovalých zaznamenal okres Kroměříž (1 048 osob).

Ve sledovaném období se ze Zlínského kraje vystěhovalo 3 581 osob a proti 1. pololetí 2022 se počet vystěhovalých zvýšil o 1 370 osob. Poměr pohlaví mezi vystěhovalými byl vyvážený (50,1 % muži a 49,9 % ženy). Do ostatních krajů se odstěhovalo 2 944 osob (82,2 %) a do zahraničí 637 osob (17,8 %). V rámci Zlínského kraje se nejvíce osob (1 758) vystěhovalo z okresu Zlín, nejmenší počet vystěhovalých evidoval okres Kroměříž (895 osob), v relativním vyjádření zaznamenal nejnižší hodnotu okres Vsetín (14,4 ‰).

 

Graf 2  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023 (relativní údaje)

Graf 2:  Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023

 

Od ledna do června 2023 bylo uzavřeno ve Zlínském kraji 939 sňatků, o 240 méně než za stejné měsíce v roce 2022. Ve většině případů se jednalo u obou snoubenců o jejich první sňatek. Hrubá míra sňatečnosti činila 3,3 ‰ a mezi kraji byla po kraji Plzeňském (3,1 ‰) druhou nejnižší. Nejvyšší sňatečnost zaznamenaly v Praze (3,9 ‰). Celorepublikový průměr dosahoval hodnoty 3,6 ‰. Na území Zlínského kraje bylo nejvíce sňatků (326) uzavřeno v okrese Zlín, nejméně v okrese Kroměříž (176 sňatků). Ve stejném období bylo na území Zlínského kraje rozvedeno celkem 500 manželství. Ve více jak 80 % událostí se jednalo o 1. rozvod manželů. Hrubá míra rozvodovosti v kraji činila 1,7 ‰ a mezi kraji byla 5. nejnižší. Nejvyšší rozvodovost zaznamenal kraj Liberecký (2,1 ‰) a nejnižší kraj Pardubický (1,5 ‰). Celorepublikový průměr činil 1,8 ‰. Nejvíce rozvodů proběhlo v rámci Zlínského kraje v okrese Zlín (185 rozvodů) a nejméně v okrese Kroměříž (95 rozvodů).

 

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Od roku 2022 jsou do obyvatelstva zahrnovány osoby s udělenou dočasnou ochranou v České republice s obvyklým pobytem v ČR. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2023 jsou předběžné.

 

 

 

Více informací na:

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR

 

 

 

Kontakt:

Mgr. Hana Klenotič Lýčková
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
Tel.: 577 004 932
E-mail: hana.klenotic@czso.cz

 

 

 

 

  • Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2023
  • Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023
  • Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2023