Organizační struktura podnikatelské sféry ve Zlínském kraji na konci roku 2010

 

Na konci roku 2010 bylo podchyceno ve statistickém Registru ekonomických subjektů (RES), kde jsou evidována veškerá vydaná identifikační čísla organizací, celkem 134 374 subjektů se sídlem ve Zlínském kraji. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 se jejich počet zvýšil o 2 504, tj. o 1,9 %.

Ve struktuře ekonomických subjektů podle právní formy připadal největší podíl na fyzické osoby (právní forma 101 až 108). Na konci roku 2010 jich bylo evidováno 109,3 tisíc, tj. 81,4 % z celkového počtu subjektů v kraji. Z nich bylo více jak 102 tisíc živnostníků (76,0 %), zhruba 5,3 tisíc osob ve svobodném povolání (3,9 %) a 1,9 tis. zemědělských podnikatelů (1,4 %).

Druhou nejpočetnější skupinou byly obchodní společnosti. Je tvořena právními formami 111 (veřejná obchodní společnost), 112 (společnost s ručením omezeným), 113 (komanditní společnost), 121 (akciová společnost) a 932 (evropská společnost). Tato skupina zahrnovala na konci roku 2010 celkem 13,4 tis. subjektů, tj. 10,0 % z celkového počtu subjektů se sídlem v kraji.

K dalším formám, už ale méně početným, patří sdružení – p.f. 701 (3,4 tis, organizací, tj. 2,5 % ze subjektů registrovaných v kraji v roce 2010), organizační jednotky sdružení – p.f. 731 (1,7 tis. subjektů, tj. 1,3 %), společenství vlastníků jednotek – p.f. 145 (2,4 tis. subjektů, tj. 1,8 %) a zahraniční osoby – p.f. 421 (1,9 tis. subjektů, tj. 1,4 %). Ostatní právní formy nebyly již tak početné a jejich podíl na celkovém počtu registrovaných subjektů nepřekročil 1,3 %.

K nejvýraznější meziroční změně došlo u fyzických osob (p.f. 101, 102, 105, 106, 107 a 108), jejíž počet se zvýšil o 1,6 tisíc, tj. o 1,5  %. Podíl této skupiny na celkovém počtu subjektů v kraji se snížil z 81,7 % na 81,4 %. Další už méně výrazná změna byla zjištěna u druhé nejpočetnější skupiny, tedy u obchodních společností (p.f. 111, 112, 113 a 121). Celkem v této skupině během roku přibylo 308 právnických osob (o 2,4 %) a její zastoupení na celkovém počtu zlínských subjektů se během roku zvýšilo z 9,9 % na 10,0 %. Změny v ostatních skupinách právních forem nebo v konkrétních právních formách nebyly již tak výrazné.

Graf 1 Podíly právních forem ne celkovém počtu subjektů ve Zlínském kraji

Z hlediska třídění podle odvětví převažující činnosti (NACE) nedošlo v roce 2010 proti předchozímu roku co se týče četností činností podle jednotlivých okruhů k zásadní změně. Stejně jako v předešlých letech se nejvíce subjektů zabývalo činnostmi z okruhu velkoobchod a maloobchod zejména v:

  • - opravách a údržbě motorových vozidel (24,1 % ze všech registrovaných subjektů se sídlem ve Zlínském kraji),
  • - zpracovatelském průmyslu (16,6 %),
  • - stavebnictví (12,8 %),
  • - profesní, vědecké a technické činnosti (10,6 %).

Z jednotlivých profesí se nejvíce podniků věnovalo maloobchodu (11,3 %), velkoobchodu (10,7 %) a specializovaným stavebním činnostem (7,6 %). Z podniků zpracovatelského průmyslu se stejně jako v předešlých letech nejvíce subjektů zabývalo výrobou kovových konstrukcí a kovodělných výrobků, kromě strojů a zařízení (4,9 % ze všech registrovaných subjektů v kraji), dále zpracováním dřeva, výrobou dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků, kromě nábytku (2,8 %), potom výrobou usní a souvisejících výrobků (1,4 %) a výrobou elektrických zařízení (1,4 %).

K největší meziroční změně zastoupení činnostních okruhů došlo ve velkoobchodě, maloobchodě, opravách a údržbě motorových vozidel, kde se podíl snížil o 1,0 procentního bodu (pokles počtu subjektů o 2,3 %), v peněžnictví a pojišťovnictví, který se snížil o 0,7 procentního bodu (pokles počtu subjektů o 31 %) a ve zpracovatelském průmyslu, kde se podíl snížil o 0,4 p.b. (o 0,6 %). Podíly zastoupení ostatních okruhů činností se meziročně měnily v desetinách procentního bodu.

Graf 2 Podíly činnostních skupin na zlínském celku v roce 2010

Z hlediska kategorie počtu zaměstnanců bylo v registru ekonomických subjektů na konci roku 2010 evidováno nejvíce těch, které počet zaměstnanců neuváděly (54,9 %) - s meziroční nárůstem podílu o 0,2 procentního bodu a subjektů, které zaměstnance neměly (34,0 %) – se zvýšením zastoupení o 0,3 p.b.

Vznik nových firem, stejně jako přesuny firem do jiných skupin, se projevily i v ostatních velikostních kategoriích. Ke konci roku 2010 tak byly v registru zastoupeny velikostní skupiny zaměstnanců procenticky takto:
1 - 5 7,3
6 - 9 1,2
10 - 19 1,2
20 – 49 0,8
50 – 99 0,3
100 – 199 0,2
200 a více 0,1

Z velikostně největších skupin byl zaznamenán meziroční nárůst v podnicích s 250 až 499 zaměstnanci (přibylo 8 podniků), s 500 až 999 pracovníků (+ 2 organizace), s 1 500 až 1 999 a s 2 500 až 2 999 zaměstnanci (v obou přírůstek o 1 subjekt). Pokles byl zjištěn pouze u velikostní kategorie 1 000 až 1 499 zaměstnanců (-4 podniky).

Výrazně se zvýšil počet těch subjektů, které počet zaměstnanců neuvedlo (o 1 600) a těch, které uvedlo, že žádné lidi nezaměstnávají (o 1 210 subjektů). U většiny skupin zaměstnanců se meziročně počty subjektů zmenšily. Nejvýraznější pokles byl zaznamenán u skupiny s 10 až 19 zaměstnanci, a to o 107 subjektů, dále pak u podniků s 1 až 5 zaměstnanci (o 68 subjektů), se 6 až 9 zaměstnanci (o 44) a s 20 až 24 zaměstnanci (o 33 podniků). Poklesy v ostatních skupinách se pohybovaly pod 24 subjekty.