Makroekonomické údaje ve Zlínském kraji v roce 2018

 

Hrubý domácí produkt v roce 2018 ve Zlínském kraji dosáhl 247,6 mld. Kč a představoval 4,7 % hodnoty HDP v ČR. Meziroční nárůst vyjádřený ve srovnatelných cenách byl zjištěn ve všech krajích ČR s výjimkou Karlovarského kraje, ve Zlínském kraji byl meziroční nárůst zaznamenán již 5. rok v řadě.

Po období recese došlo v roce 2014 k nárůstu hrubého domácího produktu, který pokračoval i v následujících letech, přestože roční přírůstky nebyly vyrovnané. Podle předběžných výsledků dosáhl regionální HDP ve Zlínském kraji v roce 2018 hodnoty 247,6 mld. Kč běžných cen. Meziroční nominální nárůst HDP činil 4,1 %, tedy proti roku 2017 téměř 9,8 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2017 došlo ke zvýšení také ve všech ostatních krajích. Nejvyšší přírůstek byl vykázán v Jihomoravském kraji (8,3 %), nejnižší v Královéhradeckém kraji (2,0 %). Za celou Českou republiku HDP nominálně vzrostl o 5,5 %.

Graf 1 Hrubý domácí produkt ve Zlínském kraji (běžné ceny)

Graf 1: Hrubý domácí produkt ve Zlínském kraji (běžné ceny)

Reálný nárůst HDP (vyjádřený ve stálých cenách po očištění inflace) ve Zlínském kraji představoval 2,4 % a kraj se tak zařadil doprostřed mezi kraje. Pouze v Karlovarském kraji došlo k poklesu, a to o 1,2 %. V ostatních krajích byl vykázán nárůst, přitom nejvyšší byl zjištěn v Jihomoravském kraji (5,3 %), nejméně ekonomika zrychlila v Plzeňském kraji (0,4 %).

Graf 2 Vývoj regionálního HDP ve stálých cenách (předchozí rok = 100)

Graf 2: Vývoj regionálního HDP ve stálých cenách (předchozí rok = 100)

HDP v přepočtu na jednoho obyvatele dosáhl 424,9 tis. Kč. Mezi kraji se hodnota pohybovala v rozmezí od 323,7 tis. Kč (Karlovarský kraj) po 486,7 tis. Kč (Jihomoravský kraj), přitom hodnota ve Zlínském kraji byla 5. nejvyšší. Z dlouhodobého hlediska, tedy v období let 1995 až 2018, byla hodnota HDP na 1 obyvatele v kraji nejníže pod republikovým průměrem v roce 2004, kdy představovala 78,3 % republikového průměru. Naopak nejvíce se mu blížila v roce 2014, kdy dosáhla 89,1 % republikového průměru. Právě v tomto roce dosáhl podíl Zlínského kraje na HDP v republice 5,0 %, podobně jako tomu bylo v roce 1997. V ostatních letech se podíl pohyboval na úrovni 4,5 až 4,9 %.

Graf 3 Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele podle krajů v roce 2018 (běžné ceny)

Graf 3: Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele podle krajů v roce 2018 (běžné ceny)

Vývoj regionálního hrubého domácího produktu velmi úzce souvisí s vývojem regionální hrubé přidané hodnoty (HPH), která je jeho součástí. Hodnota tohoto ukazatele ve Zlínském kraji činila v roce 2018 v běžných cenách 222 777 mil. Kč a meziročně se zvýšila o 4,4 %.

Dlouhodobě se nejvýznamněji na HPH (s výjimkou let 2015 a 2016) podílí odvětví služeb – v roce 2018 z 51,6 %. Průmysl představoval 40,7 %, stavebnictví 5,8 % a primární sektor 1,8 % krajské hrubé přidané hodnoty. Zastoupení terciálního sektoru meziročně vzrostlo o 1,5 p. b., zvýšil se také podíl primárního sektoru.(0,1 p. b.) a stavebnictví (0,6 p. b.). Naopak zastoupení průmyslu vykázalo pokles o 2,1 p. b.

Zatímco v letech 2014 až 2017 se na HPH nejvýznamněji podílel průmysl, jehož podíl se pohyboval v rozmezí od 46,1 po 47,0 %, v letech 2011 až 2013 a znovu i v roce 2018 byl nejvyšší podíl u odvětví služeb, v roce 2018 to bylo 46,9 %. Podíl zemědělství v roce 2018 představoval 2,6 %, podíl stavebnictví 6,6 %. Proti roku 2011 se zvýšil podíl zemědělství a průmyslu, snížil se podíl stavebnictví a služeb.

Ve srovnání se strukturou hrubé přidané hodnoty České republiky má Zlínský kraj vyšší podíl sekundárního sektoru (o 14,6 p. b. více než průměr ČR) a primárního sektoru (o 0,4 p. b.). Naproti tomu nižší je podíl terciární sféry (o 15,1 p. b.). Právě podíl terciární sféry na hrubé přidané hodnotě je ve Zlínském kraji nejnižší ze všech krajů. Naopak podíl sekundárního sektoru na tvorbě HPH ve Zlínském kraji 50,5 % je nejvyšší ze všech krajů. Zhruba uprostřed mezi kraji je Zlínský podíl primárního sektoru (2,6 %).

Graf 4  Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty ve Zlínském kraji a ČR

Graf 4: Odvětvová struktura hrubé přidané hodnoty ve Zlínském kraji a ČR

Ukazatel tvorby hrubého fixního kapitálu (THFK) charakterizuje investiční aktivity v regionu. V roce 2017 jeho objem ve Zlínském kraji dosáhl hodnoty 54 966 mil. Kč. V rámci mezikrajského srovnání se jednalo o částku ležící uprostřed mezi kraji. Na hodnotě THFK v ČR se Zlínský kraj podílel 4,4 %. Mezi kraji se podíl pohyboval v rozmezí od 1,6 % (Karlovarský kraj) po 31,9 % (Hl. m. Praha).

Tvorba hrubého fixního kapitálu na 1 obyvatele ve Zlínském kraji se dlouhodobě nachází pod republikovým průměrem – v roce 2017 představovala 94 275 Kč, tj. o 23 792 Kč méně než THFK na 1 obyvatele České republiky. Mezi kraji se hodnota pohybuje od 67 911 Kč (Karlovarský kraj) po 310 048 Kč (Hl. m. Praha). V pořadí krajů se náš region umístil na páté příčce.

Graf 5 Tvorba hrubého fixního kapitálu ve Zlínském kraji (běžné ceny)

Graf 5: Tvorba hrubého fixního kapitálu ve Zlínském kraji (běžné ceny)

Tab. Regionální makroekonomické ukazatele ve Zlínském kraji

Tabulka: Regionální makroekonomické ukazatele ve Zlínském kraji

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz

tel.: 577 004 935

 

 

 

  • Makroekonomické ukazatele v roce 2018