Vodovody a kanalizace v Moravskoslezském kraji v roce 2022

 

V roce 2022 dosáhla denní spotřeba vody v moravskoslezských domácnostech 90,4 litru na osobu a republikovou hodnotu převyšovala o 1 litr na osobu. V mezikrajském porovnání měl obyvatel Moravskoslezského kraje zásobovaný vodou z vodovodu čtvrtou nejvyšší spotřebu pitné vody. Obyvatelé v kraji loni za metr krychlový pitné vody zaplatili v průměru 42,30 Kč, za stočné 38,60 Kč. V porovnání s rokem 2021 se cena vody za metr krychlový zvýšila o 2,40 Kč a za stejný objem stočného se zaplatilo o 2,30 Kč více.

Vodovody

V roce 2022 bylo v Moravskoslezském kraji zásobováno pitnou vodou z vodovodů 1 171 862 osob, což představovalo podíl 99,7 % ze všech obyvatel žijících v kraji. Vyššího podílu (100,0 %) dosáhli pouze v Praze a Karlovarském kraji, naopak nejnižší podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů měl Plzeňský kraj s 87,5 %.

Délka vodovodní sítě v kraji dosahovala 7 863 km, což byla třetí největší hodnota mezi kraji po Středočeském kraji (11 787 km) a Jihomoravském kraji (8 118 km). Zatímco v Praze připadlo na 1 obyvatele zásobovaného pitnou vodou 2,9 m vodovodní sítě, v Kraji Vysočina byla tato délka více než čtyřnásobná (12,5 m) a v Moravskoslezském kraji pak více než dvojnásobná (6,7 m). Počet vodovodních přípojek v kraji v roce 2022 činil 218 761 kusů a počet osazených vodoměrů dosáhl 221 250 kusů.

Graf 1 Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2022

Celková denní spotřeba (domácnosti, průmysl a ostatní odběratelé) fakturované vody na 1 napojeného obyvatele i denní spotřeba fakturované vody domácnostem na 1 napojeného obyvatele v roce 2022 byly jednoznačně nejvyšší v Praze (162,8 l/os./den, resp. 111,2 l/os./den), naopak nejnižších spotřeb dosáhli ve Zlínském kraji (111,3 l/os./den, resp. 77,2 l/os./den).

V Moravskoslezském kraji bylo v roce 2022 vyfakturováno celkem 54,7 mil. m3, což v přepočtu na osobu a den činilo 127,9 l vody s meziročním poklesem 1,6 l. Z toho domácnostem byla účtována spotřebovaná voda o objemu 38,7 mil. m3, průměrná denní spotřeba vody připadající na jednu osobu tak činila 90,4 l, tedy o 3,5 l méně než v roce 2021.

Ve vodohospodářských zařízeních kraje se v roce 2022 vyrobilo téměř 70,6 mil. m3 pitné vody, v roce přechozím to bylo o 1,8 mil. m3 více. Podíl vyrobené vody z vody podzemní představoval 20,6 %, což byla druhá nejnižší hodnota po Praze. Naopak nejvíce takto vyrobené vody vykázal Olomoucký kraj (91,6 %). Voda určená k realizaci o objemu 63,7 mil. m3 ve srovnání s předchozím rokem poklesla v Moravskoslezském kraji o 1,8 mil. m3, tj. o 2,8 %.

Graf 2 Cena vody a cena stočného v Moravskoslezském kraji a České republice

Objem tržeb za vodné celkem v Moravskoslezském kraji dosáhl ve sledovaném období 2 312,8 mil. Kč (bez DPH), výsledek z roku 2021 tak byl překročen o 3,9 %. Průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v Moravskoslezském kraji se v roce 2022 proti roku 2021 zvýšila o 2,40 Kč na 42,30 Kč, což představovalo meziroční nárůst o 6,0 %.V krajích České republiky se průměrná cena za 1 m3 fakturované vody v roce 2022 pohybovala od 38,90 Kč v Olomouckém kraji do 53,80 Kč v Ústeckém kraji.

Objem vody nefakturované se meziročně snížil z 9,8 mil. m3 v roce 2021 na 8,9 mil. m3 v roce 2022. Také meziročně ubylo ztrát vody v moravskoslezské trubní síti, a to o 11,8 %, ztráty tak v roce 2022 představovaly 6,7 mil. m3. Loňský podíl ztrát z vody vyrobené určené k realizaci v krajích Česka se pohyboval od 10,0 % v Jihomoravském kraji do 21,7 % v Ústeckém kraji. V Moravskoslezském kraji byl tento podíl druhý nejnižší, činil 10,5 % a proti celorepublikovému průměru byl nižší o 4,2 procentního bodu.

Kanalizace

V Moravskoslezském kraji loni žilo 999 305 osob v domech napojených na kanalizaci odpadních vod, tj. 85,0 % z celkového počtu obyvatel. Počet obyvatel v domech napojených na kanalizaci ústící do čistírny odpadních vod dosáhl 949 643 osob.

V roce 2022 byly do moravskoslezské kanalizační sítě o délce 4 483 km vypuštěno 50,3 mil. m3 odpadních vod, z toho tvořily vody splaškové 32,5 mil. m3. V čistírnách odpadních vod bylo celkem vyčištěno 83,8 mil. m3 vody. Z tohoto množství byly převažující částí vody srážkové (balastní), a to 54,0 %, splaškové vody představovaly 48,2 % a zbylá část připadla na vody průmyslové a ostatní.

Podíl čištěných odpadních vod (do výpočtu podílu čištěných odpadních vod nevstupují srážkové vody, ale je počítán pouze jako podíl čištěných splaškových a průmyslových vod k jejich celkovému vypouštěnému objemu) představoval 95,1 %, což je o 2,6 procentního bodu méně v porovnání s republikovým průměrem. Do vodních toků bylo v Moravskoslezském kraji v roce 2022 vypuštěno 86,7 mil. m3 vody, což je o 13,3 % (o 13,3 mil. m3) méně v porovnání s rokem předchozím.

Graf 3 Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2022

Tržby za stočné v Moravskoslezském kraji meziročně vzrostly o 1,6 % a v roce 2022 dosáhly 1 939,5 mil. Kč (bez DPH). V mezikrajském porovnání se průměrná cena za 1 m3 odváděných odpadních vod pohybovala od 32,60 Kč v Kraji Vysočina do 48,40 Kč v Libereckém kraji. Cena stočného v Moravskoslezském kraji činila 38,60 Kč a byla o 2,30 Kč vyšší v porovnání s rokem 2021, proti republikovému průměru bylo stočné v kraji nižší o 2,40 Kč.

Čistírny odpadních vod

Celková kapacita 183 moravskoslezských čistíren odpadních vod v roce 2022 činila 525,9 tis. m3/den. Provozy čistíren odpadních vod loni vyprodukovaly 22,6 tis. t sušiny. Z celkového objemu kalů byla sušina zneškodněna z více než poloviny kompostováním (51,8 %), přímou aplikací a rekultivací bylo zneškodněno 43,2 % objemu kalů a 0,4 % bylo vyvezeno na skládku.

Tab. 1 Vodovody a kanalizace v Moravskoslezském kraji