Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2021/22

 

Počet dětí navštěvujících mateřské školy meziročně mírně vzrostl na 38,5 tisíce. V základních školách se ustálil počet žáků na úrovni 104 tisíc dětí. Na střední školy v Moravskoslezském kraji docházelo přes 49 tisíc žáků, jejich počet se tak meziročně zvýšil již podruhé za sebou, neboť na střední školy postupně nastupují silné ročníky dětí narozených v letech 2007 až 2010. Meziročně rostly rovněž počty studentů vyšších odborných škol i vysokoškoláků.

Ve školním roce 2021/22 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno 466 mateřských škol. Počet zařízení zajišťujících předškolní vzdělávání se meziročně zvýšil o 2 mateřské školy, rovněž počet tříd vzrostl o 24. Počet předškoláků se meziročně zvýšil o 395 dětí na celkový počet 38 468 dětí. Počet pedagogických pracovníků přepočtených na plně zaměstnané se proti předchozímu školnímu roku zvýšil o 69 a ve sledovaném školním roce činil 3 620 učitelů.

Od roku 2015/16, kdy v kraji fungovalo nejvíce 476 školek, jejich počty postupně klesaly až k minimu 462 mateřských škol ve školním roce 2019/20. V posledních dvou letech počty mateřských škol mírně rostly, přesto jich bylo o 10 méně než na počátku sledovaného období. V posledním sledovaném školním roce se snížil počet dětí v mateřských školách proti roku 2015/16 o 1 799 osob, naopak 45 tříd za stejné období přibylo. V důsledku toho se snižovaly průměrné počty dětí na 1 třídu z 22,9 na 21,3. Stavy učitelů se zvýšily o 340 úvazků.

Tab. 1 Mateřské školy v Moravskoslezském kraji

Podle evidence MŠMT se počet základních škol meziročně nezměnil. V Moravskoslezském kraji ve školním roce 2021/22 zajišťovalo základní vzdělání 446 základních škol a tyto navštěvovalo 103 978 žáků, tj. o 851 dětí méně než v předchozím školním roce. Navzdory poklesu počtu žáků se zvýšil počet tříd o 51 na celkových 5 567 tříd. V průměru na 1 třídu připadalo 18,7 žáka. Z celkového počtu žáků jich 55,5 % navštěvovalo 1. stupeň, což bylo o 5,5 procentního bodu méně než ve školním roce 2015/16. Pedagogickou činnost na základních školách vykonávalo 7 987 učitelů a učitelek (přepočteno na plně zaměstnané), tj. meziročně o 138 úvazků více.

Za posledních sedm sledovaných let vzrostl počet žáků základních škol (o 2 460 dětí), adekvátně tomu se zvyšoval počet tříd (o 482 tříd) i učitelů (o 961 úvazků).

Tab. 2 Základní školy v Moravskoslezském kraji

Podle Statistické ročenky školství bylo ve školním roce 2021/22 v Moravskoslezském kraji evidováno 136 středních škol s 49 021 žáky, z toho 47 501 žáků studovalo v denní formě vzdělávání. Po dlouhodobém poklesu (od školního roku 2006/07) se počty žáků na středních školách v posledních dvou letech zvyšovaly. Meziročně přibylo 1 184 žáků, rovněž vzrostl počet tříd (o 43 na 2 179) i učitelů (o 82 úvazků na 4 506 pedagogů).

Tab. 3 Střední školy v Moravskoslezském kraji

Proti výchozímu sledovanému školnímu roku 2015/16 zaznamenáváme na středních školách pokles žáků (847 osob), nejvýraznější mezi všemi kraji, doprovázený úbytkem 1 střední školy a 16 tříd, počet pedagogů naopak o 203 úvazků vzrostl. V příštích letech lze očekávat další výraznější nárůst středoškoláků, neboť na střední školy postupně nastupují silné ročníky dětí narozených v letech 2007 až 2010.

Ve školním roce 2021/22 studovalo v kraji na 39 gymnáziích 13 719 žáků denního studia v 504 třídách. Celkem 102 škol poskytovalo v Moravskoslezském kraji střední odborné vzdělání, na které docházelo 32 718 žáků denního studia. Obory nástavbového studia studovalo v kraji na 30 školách 1 832 žáků, z toho denně se vzdělávalo 1 064 žáků. Ve všech oborech vzdělání se počet žáků meziročně zvýšil.

Počet konzervatoří v Moravskoslezském kraji se posledních sedm let nezměnil, tuto formu vzdělávání poskytovaly i nadále 2 konzervatoře sídlící v Ostravě a Opavě. Ve školním roce 2021/22 na ně docházelo 472 žáků, z toho 436 osob v denním studiu. Výuku zajišťovalo 141 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané).

Tab. 4 Konzervatoře v Moravskoslezském kraji

Ve školním roce 2021/22 působilo v kraji 14 vyšších odborných škol se 100 studijními skupinami denní formy vzdělávání. Denní formu studia navštěvovalo 1 813 studentů, což bylo o 243 studentů více než v minulém školním roce. Celkový počet studentů vyšších odborných škol činil 3 169 osob, tyto vyučovalo 139 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané). Studentů na vyšších odborných školách v posledních 4 letech přibývá.

Tab. 5 Vyšší odborné školy v Moravskoslezském kraji

V roce 2021 působily v Moravskoslezském kraji 4 veřejné a soukromé vysoké školy, když ještě v roce 2014 jich v kraji sídlilo o jednu více. Počet fakult veřejných vysokých škol (16) se od roku 2007 nezměnil. V roce 2021 studovalo na vysokých školách 30 817 studentů se státním občanstvím ČR s bydlištěm v kraji, proti předešlému roku se tak jejich počet zvýšil o 183 osob. K meziročnímu nárůstu došlo po dlouhodobém úbytku studentů (od roku 2010) podruhé za sebou. Přesto studovalo na vysokých školách o 13,5 % méně osob s trvalým bydlištěm v Moravskoslezském kraji než v roce 2015.

V posledním sledovaném roce studovalo bakalářský studijní program více než 19 tisíc studentů, magisterský vč. navazujícího necelých 10 tisíc a doktorský cca 1,8 tisíce osob. Prezenční formu studia preferovalo 23,5 tisíce studentů a distanční a kombinovanou necelých 7,7 tisíce studentů.

Tab. 6 Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol se sídlem v Moravskoslezském kraji v roce 2021

Na šesti fakultách Ostravské univerzity studovalo v roce 2021 celkem 8 672 studentů, z toho se státním občanstvím ČR bylo 89,9 % studentů. Na tři fakulty Slezské univerzity v Opavě docházelo celkem 5 306 studentů, z toho ženy představovaly necelé dvě třetiny. Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava studovalo v roce 2021 celkem 10 980 studentů na sedmi fakultách. Z 9,8 tisíce studentů se státním občanstvím ČR jich studovalo 7 tisíc v prezenční formě studia. Ženy se na celkovém počtu studentů VŠB – TU Ostrava podílely pouze z jedné třetiny. Na jediné soukromé vysoké škole v kraji Vysoké škole PRIGO, z. ú. (dříve Vysoké škole sociálně správní, z. ú.) sídlící v Havířově studovalo 136 studentů se státním občanstvím ČR, z nich jen 54 studovalo v prezenční formě studia.

Tab. 7 Veřejné a soukromé vysoké školy v Moravskoslezském kraji

 • Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2021/22 - komentář
 • Tab. 1 Mateřské školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 2 Základní školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 3 Střední školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 4 Konzervatoře v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 5 Vyšší odborné školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 6 Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol se sídlem v Moravskoslezském kraji v roce 2021
 • Tab. 7 Veřejné a soukromé vysoké školy v Moravskoslezském kraji

 • Pramen:
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz