Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2020/21

 

Počet dětí navštěvujících mateřské školy činil 38 tisíc a byl tak oproti předchozích čtyřem letům o více než tisícovku nižší. V základních školách se ustálil počet žáků na úrovni 105 tisíc. Na střední školy v Moravskoslezském kraji docházelo necelých 48 tisíc žáků, jejich počet se tak meziročně mírně zvýšil, což se stalo poprvé od školního roku 2006/07. Přesto zůstalo tempo jejich úbytku proti školnímu roku 2014/15 největší mezi všemi kraji Česka. Meziročně vzrostly počty studentů vyšších odborných škol i vysokoškoláků.

Ve školním roce 2020/21 bylo v Moravskoslezském kraji evidováno 464 mateřských škol. Počet zařízení zajišťujících předškolní vzdělání se meziročně zvýšil o 2 mateřské školy, rovněž počet tříd vzrostl o 14. Počet předškoláků se meziročně snížil o 1 083 dětí na celkový počet 38 073 dětí. Počet pedagogických pracovníků přepočtených na plně zaměstnané se proti předchozímu školnímu roku zvýšil o 62 a ve sledovaném školním roce činil 3 551 učitelů.

Během sedmiletého sledovaného období počet mateřských škol kolísal. Proti roku 2014/15 jich jedenáct ubylo, nejvíce 476 školek v kraji bylo v roce 2015/16. V posledním sledovaném školním roce se snížil počet dětí v mateřských školách proti roku 2014/15 o 2 682 osob, naopak 16 tříd za stejné období přibylo. V důsledku toho se snižovaly průměrné počty dětí na 1 třídu z 23,1 na 21,4. Stavy učitelů se zvýšily o 238 úvazků.

Podle evidence MŠMT se ve školním roce 2020/21 meziročně zvýšil počet základních škol o dvě zařízení. V Moravskoslezském kraji tak zajišťovalo základní vzdělání 446 základních škol a tyto navštěvovalo 104 829 žáků, tj. o 117 dětí méně než v předchozím školním roce. Navzdory poklesu počtu žáků se zvýšil počet tříd o 101 na celkových 5 516 tříd. V průměru na 1 třídu tak připadalo 19 žáků. Z celkového počtu žáků jich 56,3 % navštěvovalo 1. stupeň, což bylo o 4 p. b. méně než ve školním roce 2014/15. Pedagogickou činnost na základních školách vykonávalo 7 849 učitelů a učitelek (přepočteno na plně zaměstnané), tj. meziročně o 216 úvazků více.

Za posledních sedm sledovaných let vzrostl počet žáků základních škol (o 4 755 dětí), adekvátně tomu se zvyšoval počet tříd (o 463 tříd) i učitelů (o 857 úvazků).

Podle Statistické ročenky školství bylo ve školním roce 2020/21 v Moravskoslezském kraji evidováno 135 středních škol s 47 837 žáky, z toho 46 467 žáků studovalo v denní formě vzdělávání. Počet žáků se meziročně zvýšil, což se naposledy stalo ve školním roce 2006/07. Rovněž vzrostl počet tříd (o 29 na 2 136) i počet učitelů (o 216 úvazků na 4 424 pedagogů).

Proti výchozímu sledovanému školnímu roku 2014/15 však zaznamenáváme na středních školách značný pokles žáků (4 028 osob), nejvýraznější mezi všemi kraji, doprovázený úbytkem 4 středních škol, 143 tříd i 63 učitelů. V příštích letech však lze očekávat výraznější nárůst středoškoláků, kdy na střední školy nastoupí silné ročníky dětí narozené v letech 2007 až 2010.

Ve školním roce 2019/20 studovalo v kraji na 39 gymnáziích 13 562 žáků denního studia v 500 třídách. Celkem 101 škol poskytovalo v Moravskoslezském kraji střední odborné vzdělání, na které docházelo 31 847 žáků denního studia. Obory nástavbového studia studovalo v kraji na 31 školách 1 733 žáků, z toho denně se vzdělávalo 1 058 žáků. Ve všech oborech vzdělání se meziročně mírně zvýšil počet žáků.

Počet konzervatoří v Moravskoslezském kraji se posledních sedm let nezměnil, tuto formu vzdělávání poskytovaly i nadále 2 konzervatoře sídlící v Ostravě a Opavě. Ve školním roce 2020/21 na ně docházelo 496 žáků, z toho 462 osob v denním studiu. Výuku zajišťovalo 145 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané).

Ve školním roce 2020/21 působilo v kraji 13 vyšších odborných škol s 92 studijními skupinami denní formy vzdělávání. Denní formu studia navštěvovalo 1 570 studentů, což bylo o 92 studentů více než v minulém školním roce. Celkový počet studentů vyšších odborných škol činil 2 613 osob, tyto vyučovalo 194 učitelů (přepočteno na plně zaměstnané). Počet studentů i pedagogů tak v posledních letech vykazuje rostoucí trend.

V roce 2020 působily v Moravskoslezském kraji 4 veřejné a soukromé vysoké školy, když ještě v roce 2014 jich v kraji sídlilo o jednu více. Počet fakult veřejných vysokých škol (16) se od roku 2007 nezměnil. V roce 2020 studovalo na vysokých školách 30 622 studentů se státním občanstvím ČR s bydlištěm v kraji, proti předešlému roku se tak jejich počet zvýšil o 1 091 osob. K meziročnímu nárůstu došlo poprvé od roku 2010. Ve srovnání s rokem 2014 však studovalo o pětinu méně osob bydlících v Moravskoslezském kraji.

V posledním sledovaném roce studovalo bakalářský studijní program více než 19 tis. studentů, magisterský vč. navazujícího necelých 10 tis. a doktorský cca 1,9 tis. osob. Prezenční formu studia preferovalo více než 23 tis. studentů a distanční a kombinovanou necelých 7,7 tis. studentů.

Na šesti fakultách Ostravské univerzity studovalo v roce 2020 celkem 8 342 studentů, z toho se státním občanstvím ČR bylo 91,7 % studentů. Na tři fakulty Slezské univerzity v Opavě docházelo celkem 5 239 studentů, z toho ženy představovaly necelé dvě třetiny ze všech studentů. Vysokou školu báňskou – Technickou univerzitu Ostrava studovalo v roce 2020 celkem 10 852 studentů na sedmi fakultách. Z 9,8 tis. studentů se státním občanstvím ČR jich studovalo téměř 7 tis. v prezenční formě studia. Ženy se na celkovém počtu studentů VŠB – TU Ostrava podílely pouze z jedné třetiny. Na jediné soukromé vysoké škole v kraji Vysoké škole PRIGO, z. ú. (dříve Vysoké škole sociálně správní, z. ú.) sídlící v Havířově studovalo 161 studentů se státním občanstvím ČR, z nich jen 51 studovalo v prezenční formě studia.

 • Školy v Moravskoslezském kraji ve školním roce 2020/21 - komentář
 • Tab. 1 Mateřské školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 2 Základní školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 3 Střední školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 4 Konzervatoře v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 5 Vyšší odborné školy v Moravskoslezském kraji
 • Tab. 6 Studenti a absolventi veřejných a soukromých vysokých škol se sídlem v Moravskoslezském kraji v roce 2020
 • Tab. 7 Veřejné a soukromé vysoké školy v Moravskoslezském kraji

 • Pramen:
 • Kontakt:
  Jan Dehner
  Krajská správa ČSÚ v Ostravě
  Tel.: 595 131 232
  E-mail: jan.dehner@czso.cz