Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji v roce 2022

 

8. 3. 2023

Přestože výnosy zemědělských plodin v podnicích Olomouckého kraje nepatřily v roce 2022 k nejvyšším v porovnání s předchozími roky, bylo dosaženo meziročně vyšší sklizně u pšenice ozimé, ječmene jarního i u řepky.

V roce 2022 bylo v zemědělských podnicích se sídlem na území Olomouckého kraje sklizeno 636,9 tis. tun obilovin, což představovalo 7,7 % republikové sklizně. I když byl meziročně nižší průměrný hektarový výnos 6,20 t/ha, byly obiloviny pěstovány na největší výměře za posledních 10 let (102,7 tis. ha), a tak dosažená sklizeň byla o 1,5 % vyšší než v předchozím roce.

Graf: Sklizeň obilovin v Olomouckém kraji

Zvětšení rozlohy sklízené plochy o více než jednu čtvrtinu oproti minulému roku bylo evidováno u pšenice ozimé (o 27,9 % více, celkem 50,6 tis. ha), která tvořila polovinu rozlohy obilovin (49,3 % plochy obilovin). Hektarový výnos 6,44 t/ha byl nižší než před rokem, ale v porovnání se 14 kraji České republiky byl tradičně 2. nejvyšší po Praze, kde však byla pšenice pěstována na daleko menší rozloze (výnos 6,66 t/ha z 3,3 tis. ha). Sklizeň pšenice ozimé v kraji (326,1 tis. t) byla oproti předchozímu roku vyšší o 21,5 % a na celkové sklizni v ČR se podílela 6,6 %.

Graf: Sklizeň pšenice ozimé v Olomouckém kraji

Další významnou obilovinou pěstovanou v kraji je ječmen jarní, kterým bylo oseto 32,5 tis. ha, tj. 31,6 % plochy obilovin. Osetá plocha, dosažený výnos (5,53 t/ha) byly na úrovni minulého roku, stejně jako dosažená sklizeň 179,8 tis. t (o 0,8 % více než v roce 2021). V kraji bylo sklizeno 16,0 % z celkové produkce ječmene jarního v republice (1 126,2 tis. t). Stejně jako u pšenice ozimé byl průměrný výnos 2. nejvyšší po výsledku v Praze (5,66 t/ha z 1,0 tis. ha).

Graf: Sklizeň ječmene jarního v Olomouckém kraji

V roce 2022 došlo k poklesu produkce u kukuřice na zrno, která byla sklizena z 8,1 tis. ha (meziroční pokles o 16,3 %). Protože se snížil i průměrný hektarový výnos (8,81 t/ha oproti 9,88 t/ha v roce 2021), dosažená sklizeň 71,2 tis. t zrna byla na úrovni 74,6 % sklizně v předchozím roce. Na celkové sklizni v republice (639,5 tis. t) se krajský výsledek podílel 11,1 % a průměrný výnos byl opět po Praze (9,32 t/ha z 0,1 tis. ha) 2. nejvyšší. 

Graf: Sklizeň kukuřice na zrno v Olomouckém kraji

Sklizeň dalších obilovin v kraji probíhala na menší rozloze než uvedené obiloviny. Pšenice jarní byla sklizena z plochy 4,1 tis. ha (výnos 4,89 t/ha, sklizeň 19,8 tis. t), ječmen ozimý z 3,6 tis. ha (výnos 6,38 t/ha, sklizeň 22,8 tis. tun), oves ze 1,1 tis. ha (výnos 3,73 t/ha, sklizeň 4,2 tis. tun), tritikale z 1,2 tis. ha (výnos 5,15 t/ha, sklizeň 6,3 tis. tun) a žito bylo pěstováno na ploše 1,1 tis. ha (výnos 5,62 t/ha, sklizeň 6,0 tis. tun).

Na malé ploše jsou v Olomouckém kraji také pěstovány luskoviny na zrno, v roce 2022 se jednalo o 1,3 tis. ha zahrnujících především hrách na zrno (1,1 tis. ha). Sklizeň luskovin v kraji (3,5 tis. t) tvořila jen 2,8 % z celkové produkce luskovin v ČR (123,9 tis. t).

Podobně jsou na tom brambory, jejichž sklizeň v kraji (8,8 tis. t v roce 2022) představovala jen 1,3 % z celkové úrody brambor v republice (655,3 tis. t).

Další z okopanin – cukrovka technická patří v kraji ke stěžejním zemědělským plodinám. Meziročně došlo k poklesu sklizňových ploch na 10,3 tis. ha (o 10,3 % méně než v roce 2021). Průměrný hektarový výnos 70,45 t/ha byl nejvyšší za posledních 8 let a tak byla dosažena sklizeň 728,3 tis. t bulev cukrovky (meziročně o 7,8 % méně). Úroda cukrovky zjištěná v kraji tvořila téměř jednu pětinu (18,0 %) z republikové sklizně (4 055,5 tis. t), více bylo sklizeno pouze ve Středočeském kraji (1 157,1 tis. t). V Jihočeském, Plzeňském a Karlovarském kraji se cukrovka technická nepěstuje. 

Graf: Sklizeň cukrovky technické v Olomouckém kraji

Navýšení osevních ploch (23,7 tis. ha) zaznamenala další významná plodina pěstována v Olomouckém kraji, a to řepka. Výnos 3,52 t/ha přestavoval šestileté maximum a podílel se na čtvrtinovém meziročním nárůstu sklizně v kraji (83,7 tis. tun, tj. o 24,1 % více než v roce 2021).  Na celkové sklizni v ČR (1 166,4 tis. t) se krajský výsledek podílel 7,2 %. V mezikrajském srovnání byl opět výnos řepky v kraji 2. nejvyšší po Praze (3,63 t/ha z 1,8 tis. ha).

Graf: Sklizeň řepky v Olomouckém kraji

Z dalších olejnin byla na 2,9 tis. ha pěstována sója s průměrným výnosem 2,38 t/ha a celkovou produkcí 6,9 tis. t, která tvořila desetinu sklizně sóji v ČR (10,5 % z celkové sklizně 65,5 tis. t). Mák byl sklízen z poloviny výměry z roku 2021 (na 2,1 tis. ha, tj. o 52,1 % menší rozloha). I když byl dosažen nejvyšší výnos za posledních 7 let (0,85 t/ha), sklizeň 1,8 tis. t se na celkové sklizni máku v ČR (22,0 tis. t) podílela 8,3 %.

Kukuřice na zeleno a na siláž byla sklízena z plochy 14,7 tis. ha, ze které bylo získáno 559,1 tis. t ve vlhkosti 65 % při průměrném výnosu 37,97 t/ha. Z 64,2 tis. ha ploch trvalých travních porostů v kraji bylo sklizeno 200,6 tis. t  píce v seně s průměrným výnosem 3,12 t/ha.

Na území kraje se v roce 2022 sklízel chmel z 621 ha chmelnic, ze kterých bylo s průměrným výnosem 1,18 t/ha sklizeno 733 tun chmele. Uvedený výnos byl nejvyšší ve srovnání výnosů chmele z krajů Ústeckého, Středočeského a Libereckého, kde je také pěstován chmel. Krajské množství sklizeného chmele představovalo 16,5 % z celkové produkce chmele v České republice (4,5 tis. t) v roce 2022.

V sadech zemědělských subjektů z Olomouckého kraje bylo v roce 2022 sklizeno 15 347 t jablek (tj. 11,7 % z celkové produkce jablek v ČR), 1 589 t hrušek (18,6 % z produkce hrušek v ČR),  1 434 t švestek (14,7 % z produkce švestek v ČR), 132 t rybízu (12,0 % z produkce rybízu v ČR), dále 196 t višní, 27 t třešní, 48 t meruněk, 13 t slív a mirabelek a 9 t broskví.

Tabulka: Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji

 

Další informace naleznete v publikaci Definitivní údaje o sklizni zemědělských plodin - 2022 a ve Veřejné databázi.

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji v roce 2022 - komentář
  • Sklizeň zemědělských plodin v Olomouckém kraji
  • Graf - Sklizeň obilovin v Olomouckém kraji v letech 2007 až 2022
  • Graf - Sklizeň pšenice ozimé v Olomouckém kraji v letech 2007 až 2022
  • Graf - Sklizeň ječmene jarního v Olomouckém kraji v letech 2007 až 2022
  • Graf - Sklizeň kukuřice na zrno v Olomouckém kraji v letech 2007 až 2022
  • Graf - Sklizeň cukrovky technické v Olomouckém kraji v letech 2007 až 2022
  • Graf - Sklizeň řepky v Olomouckém kraji v letech 2007 až 2022