Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v roce 2022

 

7. 2. 2024

Rok 2022 znamenal ve vývoji HDP v Olomouckém kraji navýšení jeho objemu o 1,4 % ve srovnání s předchozím rokem. Celková hodnota krajského HDP dosáhla 317,9 mld. Kč. Po přepočtu na 1 obyvatele kraje se jednalo o 503,7 tis. Kč, což byla 8. nejvyšší hodnota v porovnání 14 krajů České republiky.

Objem regionálního hrubého domácího produktu (HDP) vzrostl v roce 2022 v Olomouckém kraji podle databáze regionálních účtů na 317 890 mil. Kč. Na celkové republikové hodnotě HDP se Olomoucký kraj podílel stejně jako v předchozím roce 4,7 %.

Graf: Regionální struktura HDP v roce 2022

Oproti roku 2021 došlo ke zvýšení HDP kraje o 1,4 % (ve srovnatelných cenách). Tempo růstu bylo nižší než na republikové úrovni (růst o 2,4 %).

Graf: Vývoj HDP ve srovnatelných cenách

V přepočtu hodnoty HDP na počet obyvatel kraje bylo v roce 2022 dosaženo částky 503,7 tis. Kč na 1 obyvatele. V mezikrajském srovnání se Olomoucký kraj posunul o jednu pozici výše na 8. nejvyšší hodnotu. V porovnání s republikovým průměrem byla vypočtená částka za kraj nižší o 131,3 tis. Kč/obyv. a dosáhla na 79,3 % hodnoty za Českou republiku.

Graf: HDP na 1 obyvatele podle krajů v roce 2022

Oproti hodnotě vypočtené před deseti lety v roce 2012 (293,2 tis. Kč/obyv.) si kraj vylepšil své postavení. Tehdy zjištěná hodnota byla 2. nejnižší v mezikrajském srovnání.

Graf: HDP na 1 obyvatele podle krajů v roce 2012

Kartogram: Regionální HDP v krajích v letech 2018 až 2022

Hrubá přidaná hodnota (HPH), která představuje nově vytvořenou hodnotu, tj. rozdíl mezi celkovou produkcí a mezispotřebou, dosáhla v roce 2022 v Olomouckém kraji úrovně 288,3 mld. Kč. Je vyjádřena v běžných cenách, její vývoj je ovlivněn také cenovými vlivy. Meziročně došlo k navýšení objemu HPH ve všech odvětvích.

Graf: HDH podle odvětví

Na hodnotě HPH kraje se v roce 2022 primární sektor, tj. zemědělství, lesnictví a rybářství, podílel 3,1 %. Sekundární sektor, představovaný průmyslovými odvětvími a stavebnictvím, zaujímal 37,7 %. Terciární sektor, zahrnující obchod, služby, dopravu, veřejnou správu atd., se na celkovém objemu HPH za Olomoucký kraj podílel 59,2 %.

Graf: HDH podle odvětví

Investiční aktivita v kraji (např. nové investice, rekonstrukce, modernizace, nákupy) vyjádřená prostřednictvím tvorby hrubého fixního kapitálu (THFK), zaznamenala v roce 2022 meziroční nárůst na 87,3 mld. Kč. Na celkové tvorbě fixního kapitálu České republiky se Olomoucký kraj podílel 4,8 %. V přepočtu na 1 obyvatele kraje (138,3 tis. Kč/obyv.) dosahoval 81,3 % republikového průměru. I přesto se jednalo o 4. nejvyšší hodnotu v porovnání s ostatními kraji. Míra investic, tj. podíl tvorby hrubého fixního kapitálu na hrubém domácím produktu, se také meziročně zvýšila na 27,5 %, což byl 5. nejlepší výsledek v mezikrajském srovnání.

Čistý disponibilní důchod domácností (ČDDD), který je používán pro hodnocení úrovně materiálního bohatství domácností trvale bydlících v daném regionu, dosáhl v roce 2022 v Olomouckém kraji 187,7 mld. Kč. Tento ukazatel sledovaný v běžných cenách zaznamenal ve srovnání s výsledky předchozích let další růst. Na celkové hodnotě ČDDD v zemi se Olomoucký kraj podílel 5,4 %, tj. stejně jako v předcházejících letech. Krajská výše ČDDD přepočtená na 1 obyvatele činila 297,4 tis. Kč. To představovalo 91,0 % z průměrné hodnoty za ČR a 4. nejnižší hodnotu mezi všemi 14 kraji.

Více informací naleznete v databázi národních účtů.

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

  • Ekonomický vývoj Olomouckého kraje v roce 2022 - komentář
  • Makroekonomické ukazatele v Olomouckém kraji
  • Graf - Regionální struktura HDP v roce 2022
  • Graf - Vývoj HDP ve srovnatelných cenách
  • Graf - Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele podle krajů v roce 2022
  • Graf - Hrubý domácí produkt na 1 obyvatele podle krajů v roce 2012
  • Graf - Hrubá přidaná hodnota podle odvětví CZ-NACE
  • Graf - Tvorba hrubého fixního kapitálu
  • Kartogram - Regionální hrubý domácí produkt v krajích v letech 2018 až 2022