Chov hospodářských zvířat v Olomouckém kraji v roce 2023

 

12. 3. 2024

Stavy hospodářských zvířat se v zemědělských podnicích se sídlem v Olomouckém kraji  v roce 2023 opět snížily. Podle výsledků statistického šetření byl v kraji k 31. 12. 2023 evidován chov 85,4 tis. kusů skotu, 49,3 tis. kusů prasat a 387,2 tis. kusů drůbeže.

Chov skotu

V zemědělských podnicích z Olomouckého kraje bylo na konci roku 2023 chováno 85 366 kusů hovězího dobytka. Ve srovnání se stavem k 31. 12. 2022 to bylo o 902 kusů méně (o 1,0 %). Pokles se týkal především chovu krav, kterých bylo zjištěno 35 242 kusů, což bylo meziročně o 952 kusů méně (o 2,6 %). 

Tabulka: Stavy skotu podle věkových kategorií v Olomouckém kraji

Snížení počtu chovaného skotu bylo zaznamenáno v celé republice, kde se počty hovězího snížily celkově o 1,5 % na 1 369,6 tis. kusů. Počty krav 568,5 tis. kusů byly ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku nižší o 10,7 tis. kusů. Nejvíce skotu chovaly zemědělské podniky z Kraje Vysočina a z Jihočeského kraje. Olomoucký kraj se na celkovém počtu skotu podílel 6,2 %. Ukazatel intenzity chovu skotu, tj. podíl počtu skotu na 100 hektarů obhospodařované zemědělské půdy byl nejvyšší u uvedených krajů (Kraj Vysočina 60,0 ks/100 ha a Jihočeský kraj 50,5 ks/100 ha), hodnota za Olomoucký kraj (35,0 ks/100 ha) byla nižší než republikový průměr (38,8 ks skotu k 31. 12. 2023 na 100 ha zemědělské půdy). 

Kartogram: Chov skotu podle krajů k 31. 12. 2023

Výroba mléka v zemědělských podnicích z kraje dosáhla 216,4 mil. litrů, což bylo 6,4 % z celkové produkce mléka v České republice (3 383,9 mil. l v roce 2023). Téměř pětinu výroby mléka v republice zajišťovaly podniky z Kraje Vysočina (18,9 % z výroby mléka). Meziročně došlo ke zvýšení produkce mléka jak v krajských podnicích (o 3,1 % více), tak v celé republice (o 4,1 % více). Průměrná roční dojivost 9 308,0 litrů mléka od jedné dojnice byla v Olomouckém kraji rekordní, nicméně byla nižší než republikový průměr (9 351,8 l mléka).

Tabulka: Výroba a prodej mléka, výroba jatečného skotu v Olomouckém kraji

V kraji se v roce 2023 narodilo 36,8 tis. telat, odchováno bylo 34,8 tis. telat. Úhyn telat dosáhl 5,6 % z počtu narozených a byl mírně vyšší než za ČR (5,5 %). Na 100 krav připadlo 96,6 odchovaných telat. Dále bylo v podnicích Olomouckého kraje v roce 2023 vykrmeno 19 740 kusů jatečného skotu v živé hmotnosti 11,3 tis. tun. Průměrná živá hmotnost 1 kusu činila 571,4 kg. Krajská produkce jatečného skotu představovala 6,2 % z republikového celku. 

 

Chov prasat

V zemědělských podnicích se sídlem v kraji, které se zabývají chovem prasat, byl na konci roku 2023 evidován chov 49 291 kusů prasat, což bylo zhruba stejně jako před rokem (pokles o 291 kusů). Nicméně bylo zjištěno výraznější snížení počtu prasat v kategorii prasat na výkrm (pokles o 6,5 %).

Tabulka: Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Olomouckém kraji

Počty prasat chovaných v kraji představovaly 3,6% podíl z celkového počtu prasat v republice. Na chov prasat jsou ve větší míře zaměřeny podniky ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina, kde bylo na konci roku 2023 ustájeno 23,0 %, resp. 21,7 %, z celkového počtu prasat v republice. V Kraji Vysočina byla zaznamenána nejvyšší intenzita stavu prasat na 100 ha obhospodařované orné půdy (103,8 ks/100 ha), zatímco intenzita chovu prasat v Olomouckém kraji patřila k nejnižším (27,7 ks/100 ha orné půdy).

K dalším sledovaným ukazatelům chovu prasat patří počet narozených selat, kterých bylo v roce 2023 v kraji celkem 121,5 tis. Na 1 prasnici pak připadalo v průměru 31,2 selat, což bylo méně než činil republikový průměr (33,3 selete na prasnici). Odchovat se podařilo 112,6 tis. selat. To představovalo 28,9 odchovaných selat na prasnici za rok 2023. Opět to bylo méně než průměrná hodnota za republiku (29,5 odchovaných selat na prasnici). Úhyn selat z počtu narozených dosáhl 7,3 % a byl druhý nejnižší ve srovnání krajů a nižší než hodnota za republiku (11,4 % uhynulých selat z počtu narozených).

Kartogram: Chov prasat podle krajů k 31. 12. 2023

Ve výrobě jatečných prasat byl v kraji zaznamenán téměř pětinový pokles produkce. V roce 2023 bylo vyrobeno 8 856 tun ž. hm. jatečných prasat, což znamenalo pokles o 2 109 tun ž. hm. oproti výsledkům za rok 2022 (pokles o 19,2 %). Výroba jatečných prasat meziročně poklesla v celé republice (o 6,8 %). Ke snížení došlo ve všech krajích s výjimkou Pardubického kraje. Výroba jatečných prasat v kraji činila 3,4 % z celkové produkce v České republice (260,0 tis. tun živé hmotnosti).

 

Chov drůbeže

I když se zemědělské podniky se sídlem v kraji podílely jen 1,8 % na celkovém počtu chované drůbeže v republice, k 31. 12. 2023 evidovaly celkem 387,2 tis. kusů drůbeže zahrnující slepice, husy, kachny, krůty a ostatní drůbež chovanou jako hospodářská zvířata včetně pštrosů. Ve srovnání s výsledky na konci roku 2022 se jejich počty snížily o 11,5 tis. kusů (tj. o 2,9 %). Stavy drůbeže poklesly i za celou republiku. Nejpočetnější chovy drůbeže vykázaly zemědělské podniky ze Středočeského (vč. Hl. m. Prahy), Pardubického a Jihomoravského kraje.

V krajských zemědělských podnicích bylo zjištěno na konci roku 2023 celkem 154,5 tis. slepic  k produkci konzumních vajec. Meziročně se jejich stav zvýšil o 2,2 tis. kusů (o 1,4 %). Na celkovém počtu nosnic evidovaných v republice se podílely 3,2 %. Více než polovina chovů nosnic je soustředěna v podnicích z Pardubického (27,0 %) a Středočeského kraje (25,0 % z celkového stavu nosnic k 31. 12. 2023), které jsou hlavními producenty konzumních vajec v republice. Snáška vajec v podnicích Olomouckého kraje dosáhla 44,5 mil. kusů a na celkové produkci v republice se podílela jen 3,0 %. Průměrná snáška na 1 nosnici v kraji v roce 2023 činila 299,5 kusů a byla nižší než průměr za republiku (315,3 kusů).

V roce 2023 došlo v zemědělských podnicích v kraji ke snížení výroby jatečné drůbeže. Bylo vyrobeno 3 793 tun jatečné drůbeže (ž. hm.), což bylo o 18,7 % méně než v předcházejícím roce. Na celkové produkci v České republice krajský výsledek tvořil jen 1,5 %. Největší výroba jatečné drůbeže byla vykázána podniky z Jihomoravského, Středočeského (vč. Hl. m. Prahy) a Pardubického kraje.

 

Více informací naleznete na internetových stránkách ČSÚ ve Veřejné databázi nebo v publikacích: 

Chov skotu - druhá polovina 2023
Chov prasat - druhá polovina 2023
Chov drůbeže - 2023

 

 

 

Kontakt:
Jarmila Benešová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 585 731 516
E-mail: jarmila.benesova@czso.cz

 

Zveřejněná data byla získána dopočtem z výběrového zjišťování za zemědělské podniky sídlící v kraji (bez tzv. „hobby aktivit“ obyvatelstva). Viz metodické vysvětlivky v publikacích.

  • Chov hospodářských zvířat v Olomouckém kraji v roce 2023 - komentář
  • Stavy skotu podle věkových kategorií v Olomouckém kraji
  • Výroba a prodej mléka, výroba jatečného skotu v Olomouckém kraji
  • Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu v Olomouckém kraji
  • Kartogram - Chov skotu podle krajů k 31. 12. 2023
  • Kartogram - Chov prasat podle krajů k 31. 12. 2023