Zemědělská statistika

 

Odvětvová zemědělská statistika má v naší zemi již dlouholetou tradici. Během své historie prošla řadou změn a v současné době se přizpůsobuje také potřebám mezinárodního srovnání. Jejím předmětem je pravidelné získávání informací o zemědělské prvovýrobě.

Zpravodajská povinnost ke statistickým zjišťováním vzniká zpravodajským jednotkám ze zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Statistická zjišťování jsou zahrnuta do "Programu statistických zjišťování" na sledovaný rok.

Pro každé šetření je z farmářského registru vybrán určitý výběrový soubor zpravodajských jednotek. Ty jsou s ohledem na druh výkazu obeslány přímo výkazem nebo kontaktovány pracovníky, kteří s nimi příslušné výkazy vyplní. Další možností jsou vyplnitelné PDF výkazy a v provozu je také internetový portál DANTE WEB pro elektronický sběr dat. Přístupová hesla potřebná k pořízení dat v aplikaci DANTE WEB jsou zpravodajským jednotkám sdělována prostřednictvím Oznámení o zpravodajské povinnosti.

V roce 2023 se jedná o následující zjišťování:

Zem 7-02 Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
Zem 3-01 Roční výkaz o drůbeži
Zem 1-02 Výkaz o chovu skotu k 30. 6. a 31. 12.
Zem 2-02 Výkaz o chovu prasat k 31. 7. a 31. 12.
Osev 3-01 Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin k 31. 5.
Zem 6-01 Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin (včetně spotřeby hnojiv)
Zem V6, Zem V7,
Zem V8, Zem V9
Odhady sklizně zemědělských plodin
ZEMREG 1-99 Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru ČSÚ
Zem IŠ 1-01 Integrované šetření v zemědělství  
Krajský garant zemědělské statistiky:


Ing. Jana Doubková, MBA
Telefon: 485 238 807
Mobil: 737 280 481
E-mail: jana.doubkova@czso.cz