Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR) zjišťuje údaje o domácím a výjezdovém cestovním ruchu rezidentů České republiky. Provádí se od roku 2003 a vychází z Nařízení 692/2011 o evropské statistice cestovního ruchu a rovněž i z požadavků tuzemských uživatelů dat. Od roku 2011 je zjišťování spojeno s Výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS). Šetří se při 2.–5. návštěvě u domácností, které byly kontaktovány poprvé v rámci VŠPS ve 4. čtvrtletí.

Údaje o výjezdovém a domácím cestovním ruchu se zjišťují u všech členů domácnosti včetně dětí do 15 let, kteří obvykle bydlí v šetřeném bytě. Ti jsou dotazováni na cesty, jež uskutečnili ve sledovaném měsíci za účelem trávení volného času a rekreace a služební cesty mimo své obvyklé prostředí (trvalé a přechodné bydliště, pracoviště, škola apod.). Údaje zjištěné ve výběrovém šetření jsou pomocí koeficientů přepočteny na celou populaci. Jedná se o dvoustupňový náhodný výběr. Jednotkou výběru prvého stupně je sčítací obvod a na druhém stupni se provádí prostý náhodný výběr bytů ve sčítacích obvodech. VŠCR probíhá na území ČR s měsíční periodicitou a vyhodnocování výsledků se provádí čtvrtletně.

Všechny takto získané informace jsou využívány anonymně. Každý tazatel je vázán mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Krajský garant šetření VŠCR:

Bc. Eva Madarová
Telefon: 485 238 817
Mobil: 736 509 014
E-mail: eva.madarova@czso.cz