Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností - EU - SILC

 

Český statistický úřad organizoval v roce 2023 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2023 (EU-SILC), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskutečnilo na území celé České republiky v 11 360 domácnostech, z nichž se 6 610 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti jsou do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhlo v době od 4. února do 18. června 2023 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření byly zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti prokáží průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení se služebním průkazem ČSÚ nebo s dokladem totožnosti opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2023. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a  je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

V Libereckém kraji bylo v rámci tohoto šetření navštíveno 496 domácností – 190 domácností bylo letos osloveno poprvé, zbývajících 306 domácností se šetření zúčastnilo opakovaně.

Vybraným domácnostem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Krajský garant šetření EU SILC:

Ing. Jana Doubková, MBA
Telefon: 485 238 807
Mobil: 737 280 481
E-mail: jana.doubkova@czso.cz