Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností - EU - SILC

 

Český statistický úřad organizoval v roce 2021 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem Životní podmínky 2021 (EU-SILC), které navazovalo na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření bylo získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci domácností v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem bylo získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskutečnilo na území celé České republiky ve zhruba 11,3 tis. domácnostech, z toho 4 750 domácností bylo osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhlo v době od 1. února do 13. června 2021 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření byly zahrnuty všechny osoby, které měly ve vybraném bytě své obvyklé bydliště.

Vzhledem k nepříznivé situaci způsobené epidemií Covid-19 nebylo možné šetření provést běžným způsobem. Kontaktování mezi tazatelem a vybranou domácností proběhlo pomocí telefonní nebo emailové komunikace, na které tazatel/ka poskytla domácnosti podrobnější informace o šetření a domluvila si vhodný termín a způsob rozhovoru za přísného dodržení všech hygienických pravidel.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti prokazovali průkazem tazatele statistického zjišťování, který je ve spojení se služebním průkazem ČSÚ nebo s občanským průkazem opravňuje k provedení šetření Životní podmínky 2021. Průkaz tazatele vydává Krajská správa ČSÚ a  je vyroben z oboustranně potištěné polykarbonátové karty, která je opatřena ochrannými prvky a logem ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

V Libereckém kraji bylo v rámci tohoto šetření navštíveno 481 domácností – 190 domácností bylo letos osloveno poprvé, zbývajících 291 domácností se šetření zúčastnilo opakovaně.

Vybraným domácnostem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Krajský garant šetření EU SILC:

Ing. Jana Hauserová
Telefon: 485 238 807
Mobil: 737 280 481
E-mail: jana.hauserova@czso.cz