Výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností - EU - SILC

 

V návaznosti na vstup České republiky do Evropské unie vznikla ČSÚ povinnost realizovat každoroční výběrové šetření příjmů a životních podmínek domácností – národní modul celoevropského šetření EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions). V souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a při respektování zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně individuálních dat organizuje Český statistický úřad výběrové šetření SILC.

Smyslem tohoto zjišťování je dlouhodobě získávat srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 32 evropských zemích. Neméně důležitým cílem je získat zároveň data, která poskytnou potřebné informace pro usměrňování sociální politiky státu v oblastech jako je nezaměstnanost, sociální péče, daňový systém apod. na jedné straně a pro hodnocení dopadu přijatých opatření na straně druhé.

Šetření v roce 2017 se uskutečnilo v době od 4. února do 28. května. Na území celé České republiky se dotklo  11 460 náhodně vybraných domácností. V Libereckém kraji bylo navštíveno 465 domácností – 190 domácností bylo letos osloveno poprvé, zbývajících 275 se šetření zúčastnilo opakovaně. Účelem zjišťování bylo získat reprezentativní údaje o příjmovém rozložení jednotlivých typů domácností, údaje o způsobu, kvalitě a finanční náročnosti bydlení a o pracovních, hmotných a zdravotních podmínkách dospělých osob žijících v domácnosti. Součástí šetření byl i samostatný modul, jehož otázky se tentokrát zaměřovaly na téma zdraví dětí a finanční zátěže celé rodiny za zdravotní péči a léky, dále pak na téma případné zadluženosti domácnosti s ohledem na půjčky, hypotéky, spotřebitelské úvěry apod.

Pracovníci zapojení do šetření se prokazovali průkazem tazatele a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2017 a které jim vydala Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Získané údaje jsou ve všech fázích šetření důsledně chráněny podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě i podle zákona o ochraně osobních údajů. Všechny osoby zúčastněné na sběru a zpracování jsou vázány přísnou mlčenlivostí, s vyplněnými dotazníky se zachází tak, aby nebylo možné domácnost ani jednotlivé osoby jakkoli identifikovat. Po převedení anonymních údajů z dotazníků do elektronické podoby budou tyto papírové nosiče fyzicky zničeny a výpočetní centrum ČSÚ bude dále zpracovávat výsledky jako jen zcela anonymní a agregované údaje.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.
 

Krajský garant šetření EU SILC:

Ing. Jana Hauserová
Telefon: 485 238 807
Mobil: 737 280 481
E-mail: jana.hauserova@czso.cz

  • Seznam obcí Libereckého kraje pro šetření EU SILC 2017
  • Ověření tazatele Odkaz [nové okno]
  • Propagační leták k šetření Životních podmínek v domácnostech EU-SILC 2017
  • Propagační leták - sběr dat v domácnostech