Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření domácností. Informace o spotřebě v jednotlivých typech domácností a o vlivu různých faktorů (např. růstu cen, situace na trhu apod.) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti domácností nelze získat z jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro MPSV i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti, např. pro posuzování a ověřování správnosti výše částek životního a existenčního minima nebo pro zjišťování, zda minimální mzda může plnit svoji sociálně ochrannou funkci, pro hodnocení finanční dostupnosti bydlení v různých formách (z hlediska zatížení domácností úhradou nákladů na bydlení).

Údaje statistiky RÚ se využívají jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadě (vytvoření spotřebního koše při pravidelných revizích indexu spotřebitelských cen, jako pomocný zdroj k sestavení účtu za sektor domácností ve statistice národních účtů), pro média a také pro mezinárodní srovnání.

Domácnostmi dobrovolně poskytované údaje mají značný význam pro hodnocení životní úrovně a struktury spotřeby různých typů domácností a slouží pouze statistickým účelům.

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena v rámci šetření Životní podmínky (SILC). Předmětem zjišťování jsou výdaje všech členů vybrané domácnosti, doplněné dále údaji o složení domácnosti, vybavenosti bytu a dalšími charakteristikami domácnosti. Každá domácnost sbírá údaje o svých výdajích a zapisuje jednotlivé nákupy zboží a služeb do Deníku zpravodajské domácnosti po dobu dvakrát čtyři týdny. Součástí zjišťování je retrospektivní dotaz na předchozí výdaje za poslední 3 a 12 měsíců. Za vyplněné deníky obdrží domácnost finanční odměnu.

Šetření probíhá celoročně ve všech krajích ČR. V Libereckém kraji tazatelé oslovují domácnosti ze třetí vlny výběrového šetření Životní podmínky (SILC) a některé domácnosti, které se již podílely na šetření statistiky RÚ v minulém roce, budou osloveny opakovaně.

Informace, které tazateli sdělíte, jsou přísně anonymní. ČSÚ plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Do samotného zpracování nevstupují žádné informace, které by identifikovaly dotazované respondenty. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů.

Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na:
http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdpr

Vybraným domácnostem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.Krajský garant rodinných účtů:

Ing. Jana Koukolová
Mobil: 778 726 633
E-mail: jana.koukolova@czso.cz