Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření domácností. Informace o spotřebě v jednotlivých typech domácností a o vlivu různých faktorů (např. růstu cen, situace na trhu apod.) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti domácností nelze získat z jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro MPSV i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti, např. pro posuzování a ověřování správnosti výše částek životního a existenčního minima nebo pro zjišťování, zda minimální mzda může plnit svoji sociálně ochrannou funkci, pro hodnocení finanční dostupnosti bydlení v různých formách (z hlediska zatížení domácností úhradou nákladů na bydlení).

Údaje statistiky RÚ se využívají jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadě (vytvoření spotřebního koše při pravidelných revizích indexu spotřebitelských cen, jako pomocný zdroj k sestavení účtu za sektor domácností ve statistice národních účtů), pro média a také pro mezinárodní srovnání.

Domácnostmi dobrovolně poskytované údaje mají značný význam pro hodnocení životní úrovně a struktury spotřeby různých typů domácností a slouží pouze statistickým účelům. Povinnost mlčenlivosti a ochranu důvěrných statistických údajů zajišťuje § 16 zákona č.89/1995 Sb.

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena v rámci šetření Životní podmínky (SILC). Předmětem zjišťování jsou výdaje všech členů vybrané domácnosti, doplněné dále údaji o složení domácnosti, vybavenosti bytu a dalšími charakteristikami domácnosti. Každá domácnost sbírá údaje o svých výdajích a zapisuje jednotlivé nákupy zboží a služeb do Deníku zpravodajské domácnosti po dobu dvakrát čtyři týdny. Součástí zjišťování je retrospektivní dotaz na předchozí výdaje za poslední 3 a 12 měsíců. Za vyplněné deníky obdrží domácnost finanční odměnu.

Šetření bude probíhat celoročně ve všech krajích ČR. V Libereckém kraji tazatelé v roce 2020 osloví 90 domácností ze třetí vlny výběrového šetření Životní podmínky (SILC) a 35 domácností, které se již podílely na šetření statistiky RÚ v roce 2019, bude osloveno opakovaně.

Krajský garant rodinných účtů:

Bc. Klára Vyvážilová
Mobil: 778 726 633
E-mail: klara.vyvazilova@czso.cz