Organizační statistika 

 
Vlivem zpřesnění dat podle Registru osob (ROS) nejsou údaje od roku 2013 plně srovnatelné s předchozími roky.
  2013 2014 2015 2016 2017
Ekonomické subjekty celkem
(k 31. 12.)
114 472 115 262 116 006 116 675 117 854
  v tom fyzické osoby1) 93 367 95 096 95 300 95 262 95 696
           právnické osoby 21 105 20 166 20 706 21 413 22 158
1) od roku 2014 včetně zahraničních fyzických osob a odštěpných závodů zahraničních fyz. osob

Grafy, kartogramy

  • Grafy
    • Ekonomické subjekty na 1 000 obyvatel podle krajů k 31. 12. 2015
  • Kartogramy
    • Soukromí podnikatelé se zjištěnou aktivitou k 31. 12. 2014

Metodika