Životní prostředí 

 
  2013 2014 2015 2016 2017
Chráněná území
 - rozloha (ha)
65 259 65 259 65 672 65 719
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
468 902 950 931 830 907 775 474
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,87 2,88 2,94 .
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
288,7 306,9 297,3 339,1
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
14 450 13 858 13 938 13 077 13 415

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2016 s republikovým průměrem
  • Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2016
  • Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2015
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2016
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2016

Metodika