Životní prostředí 

 
  2012 2013 2014 2015 2016
Chráněná území
 - rozloha (ha)
65 259 65 259 65 259 65 672 65 719
Pořízené investice
na ochranu ŽP (tis. Kč)
502 845 468 902 950 931 830 907 775 474
Měrné emise oxidu siřičitého,
REZZO 1-4 (t/km2)
2,83 2,87 2,88 2,94
Produkce komunálního odpadu
na 1 obyvatele (kg)
285,4 288,7 306,9 297,3 339,1
Vypouštěné odpadní vody
(tis. m3)
14 678 14 450 13 858 13 938 13 077

Grafy, kartogramy

 • Grafy
  • Porovnání vybraných ukazatelů v Karlovarském kraji v roce 2016 s republikovým průměrem
  • Úhrn srážek na území Karlovarského kraje v jednotlivých měsících roku 2016
  • Emise hlavních znečišťujících látek do ovzduší v roce 2015
  • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2016
  • Produkce podnikových odpadů podle sídla podniku v roce 2016

Metodika