Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS) provádí Český statistický úřad od prosince 1992 a probíhá nepřetržitě na celém území České republiky.

Cílem VŠPS je získávat pravidelné informace o situaci na trhu práce. Kvalifikovaně odhadnout výši zaměstnanosti v organizacích a firmách včetně samostatné činnosti osob podnikajících podle živnostenského zákona a dalších právních norem a zjistit její aktuální strukturu podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o výši odpracované doby, souběhu zaměstnání a mobilitě pracovních sil. Šetření poskytuje informace také o ekonomicky neaktivních osobách a o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z hlediska sociálního, profesního, kvalifikačního a délky trvání nezaměstnanosti.

Ve VŠPS jsou v maximální možné míře uplatněna doporučení Eurostatu, ILO (Mezinárodní organizace práce) i dalších mezinárodních organizací zabývajících se touto problematikou, čímž jsou vytvořeny předpoklady i pro srovnávání situace na trhu práce v České republice s vyspělými ekonomikami na principu shodného metodického přístupu.

Výběr domácností je prováděn dvoustupňovým náhodným výběrem - v prvním stupni je vybírán sčítací obvod, z něj pak ve druhém stupni čísla popisná a konkrétní byty.

Předmětem šetření jsou všechny osoby obvykle bydlící v domácnostech šetřených bytů. V rámci každé samostatné domácnosti jsou zjišťovány vzájemné vztahy a základní sociologické a demografické informace o všech členech domácnosti. Za jednotlivé členy domácnosti starší 15 let jsou pak dále zjišťovány podrobné údaje o ekonomické aktivitě a vzdělání. Každá domácnost zůstává v souboru po dobu jednoho roku a údaje jsou u ní zjišťovány čtvrtletně.

 Další informace naleznete na stránce Výběrové šetření pracovních sil (VŠPS).

Výsledky šetření VŠPS jsou pravidelně prezentovány na internetových stránkách ČSÚ v sekci Statistiky – Zaměstnanost a nezaměstnanost.

Počínaje rokem 2000 je prováděno při VŠPS šetření na téma zadané Eurostatem a zveřejněné vždy v předchozím roce v Úředním věstníku EU, tzv. VŠPS modul. V roce 2024 je modul zaměřen na téma "Mladí lidé na trhu práce".

Další nedílnou součástí VŠPS jsou od roku 2003 Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT), které zjišťuje možnosti a schopnosti populace při používání informačních technologií a jejich dostupnost, a od roku 2011 Výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR), pomocí nějž je mapován domácí a výjezdový cestovní ruch občanů České republiky. Společné šetření VŠPS, VŠCR a VŠIT je označováno jako Integrované šetření v domácnostech (IŠD).

Šetření je prováděno osobně nebo telefonicky a zjištěné informace zadává tazatel do elektronického dotazníku. Každé čtvrtletí je takto vyšetřeno 1800 domácností. V Karlovarském kraji se na šetření podílí 12 tazatelů včetně krajského garanta, kteří jsou vybaveni průkazem s fotografií a průkazem k ověření totožnosti přes webovou aplikaci na czso.cz.

U všech šetření je zajištěna ochrana individuálních údajů podle §16 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, a všichni pracovníci ČSÚ jsou vázáni mlčenlivostí.

Další informace Vám v případě Vašeho zájmu poskytne:

Ing. Marie Bedlivá garant pro Karlovarský kraj
tel.: 731 439 287, e-mail: marie.bedliva@czso.cz

Ing. Bc. Alena Šefrnová, MBA - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 353 114 512, mobil: 731 439 245, e-mail: alena.sefrnova@czso.cz