Výběrové šetření Životní podmínky - SILC

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2020 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice - EU SILC 2020 (Životní podmínky 2020), které navazuje na předchozí ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto šetření je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci v celkem 34 evropských zemích. Dalším cílem je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiální chudoby.

Šetření se uskuteční na území celé ČR v 11,5 tis. domácnostech, z nichž 4 750 domácností bude osloveno poprvé. Všechny domácnosti byly do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru.

Vlastní šetření proběhne v době od 1. února do 26. července 2020 prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.

Pracovníci zapojení do šetření se při oslovení vybrané domácnosti budou prokazovat průkazem tazatele statistického zjišťování a příslušným pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření Životní podmínky 2020 a vydá jim je Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle přísných požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů a podle zákona    č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci zúčastnění na zjišťování a procesu zpracování jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zmiňovaného zákona o státní statistické službě.

Šetření v roce 2020 se uskuteční, stejně jako v předchozích letech, dvěma způsoby. Část domácností bude navštívena tazateli, kteří údaje budou zapisovat do papírových dotazníků, ve druhé části domácností budou údaje zapisovány přímo do elektronického dotazníku.

V Karlovarském kraji bude v rámci tohoto šetření navštíveno 294 domácností - 140 domácností bude letos osloveno poprvé, zbývajících 154 domácností se šetření zúčastní opakovaně.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Krajský garant šetření EU SILC:

Mgr. Radka Streicherová - garant pro Karlovarský kraj
tel.: 734 352 279, e-mail: radka.streicherova@czso.cz

Ing. Marie Toningerová - vedoucí oddělení terénních zjišťování
tel.: 353 114 512, mobil: 731 439 245, e-mail: marie.toningerova@czso.cz

 

  • Příjmy, výdaje a životní podmínky domácností - Publikace

https://www.czso.cz/csu/czso/prijmy-vydaje-a-zivotni-podminky-domacnosti

  • Propagační materiály EU_SILC

https://www.czso.cz/csu/czso/propagacni_materialy_eu_silc