Výzkum, vývoj a informační technologie v mezikrajském srovnání v roce 2022

 

Počet zaměstnanců zabývajících se výzkumem a vývojem v Královéhradeckém kraji činil v roce 2022 celkem 2 340 osob a meziročně se zvýšil o 0,3 %. K internetu bylo připojeno již 83,6 % domácností, z toho u domácností seniorů necelá polovina. Vzrostl podíl online nakupujících na 62,7 %. Podíl uživatelů internetového bankovnictví dosáhl 70,3 %, což bylo více než v průměru za celou Českou republiku.

Výzkum a vývoj (VaV)

Výzkumem a vývojem se v Královéhradeckém kraji v roce 2022 zabývalo 2 340 osob (přepočteno na plnou roční pracovní dobu plně věnovanou VaV činnostem), meziročně to bylo o 0,3 % více, tj. o 8 zaměstnanců. Z hlediska hlavních sektorů VaV ubylo pracovníků v podnikatelském sektoru (- 61 zaměstnanců), naopak ve vysokoškolském sektoru se počet zvýšil o 63 zaměstnanců. Po meziročním poklesu zaměstnanců v roce 2020 počet pracovníků ve VaV od roku 2021 opět mírně stoupá.

Z celkového počtu zaměstnanců výzkumu a vývoje bylo 1 129 výzkumníků, tj. 48,2 %, z nich necelá polovina pracovala v podnikatelském sektoru, 48,1 % v sektoru vysokoškolském a 3,5 % ve vládním sektoru. V podnikatelském sektoru bylo nejvíce zaměstnanců ve VaV ve velkých podnicích s 250 a více zaměstnanci a jejich podíl činil 56,8 %, dalších 28,1 % pracovalo v podnicích s 50–249 zaměstnanci a v malých podnicích do 50 zaměstnanců zbývajících 15,1 %. Ve srovnání s republikovým průměrem měl kraj o 6,4 p. b. vyšší zastoupení u středních podniků a naopak o 6,8 p. b. nižší zastoupení u velkých podniků.

Z celkového počtu zaměstnanců VaV v České republice bylo 2,7 % v Královéhradeckém kraji s meziročním snížením podílu o 0,1 procentního bodu. Více než třetina z celkového počtu zaměstnanců působila v hl. m. Praze (36,6 %), pětina v Jihomoravském kraji a desetina ve Středočeském kraji. Naopak v deseti krajích podíl na počtu zaměstnanců VaV v České republice nedosáhl 5 %.

V roce 2022 se na území kraje vynaložilo na VaV celkem 2,9 mld. Kč, což bylo o 162 mil. Kč, tj. o 5,9 % více než v předchozím roce. Tyto výdaje činily 1,0 % HDP Královéhradeckého kraje oproti 2,0 % v celé ČR. Nejvyšší podíl výdajů na VaV na HDP kraje má dlouhodobě Jihomoravský kraj s 3,1 % v roce 2022, následuje hl. m. Praha s 2,7 % a Středočeský kraj s 2,3 %. Naproti tomu v Karlovarském kraji se podíl pohyboval jen kolem 0,3 %. Výdaje na VaV dosáhly v roce 2022 v České republice rekordní hodnoty 133,3 mld. Kč, ve srovnání s rokem 2021 došlo k 9,3% nárůstu. Mezi kraji byl nejvyšší meziroční nárůst zaznamenán v Karlovarském (o více než dvě pětiny) a Olomouckém kraji (o 13,6 %), nejnižší nárůst měly kraje Pardubický (o 3,4 %), Liberecký (o 4,5 %) a Královéhradecký (o 5,9 %). Dlouhodobě je nejdůležitějším centrem českého výzkumu a vývoje nadále hl. m. Praha, kde bylo v roce 2022 realizováno 38,8 % celkových výdajů v České republice, v částce 51,7 mld. Kč. S velkým odstupem za ní následovaly kraje Jihomoravský se 17,2 % a Středočeský s 13, 2 %.

Graf 1 Výdaje na výzkum a vývoj podle krajů v roce 2022

 

Informační a komunikační technologie

V oblasti ICT bylo v České republice v roce 2021 zaměstnáno 226,3 tisíc odborníků (fyzických osob), z toho 55,3 % tvořili ICT specialisté (vč. manažerů a inženýrů), zbývající část pak ICT technici (44,7 %). V Královéhradeckém kraji se činnostmi v oblasti ICT zabývalo 8,9 tisíc zaměstnanců, z toho více než polovinu tvořili ICT specialisté a 48,6 % ICT technici. Kraj se podílel na celkovém počtu ICT odborníků v České republice 3,9 %. Z hlediska krajů jsou ICT odborníci nejvíce koncentrováni v hl. městě Praze (28,9 %), kde je i největší převaha ICT specialistů (68,6 %), dále v Jihomoravském (14,6 %) a Středočeském kraji (14,3 %). Ve srovnání se předchozím rokem se počet odborníků v oblasti ICT celorepublikově zvýšil o 3,0 %. V Královéhradeckém kraji evidujeme nárůst o 20,2 %, což je nejvíce v mezikrajském srovnání, naopak nejvyšší pokles můžeme zaznamenat v Kraji Vysočina (o 11,3 %).

Podíl domácností vybavených počítačem se v posledních letech mírně zvyšuje (s výjimkou roku 2021, kdy evidujeme pokles). V roce 2022 mělo počítač 79,0 % domácností v Královéhradeckém kraji, což bylo oproti celorepublikovému průměru o 1,7 p. b. méně. Nejvyšší podíl domácností vybavených počítačem bylo v hl. městě Praze (87,5 %), naopak nejnižší podíl měl Ústecký kraj (72,0 %).

Již 83,6 % domácností bylo v kraji v roce 2022 připojeno k internetu, zatímco před deseti lety to bylo jen 67,3 %. Meziroční nárůst proti roku 2021 činil 2,2 procentního bodu. Podle typu domácnosti byly k internetu připojeny všechny bezdětné domácnosti osob mladších 40 let i všechny domácnosti s dětmi a 54,5 % domácností seniorů. V republikovém průměru dosáhl podíl domácností s připojením na internet 85,3 %, přičemž nejvyšší podíl byl v hl. městě Praze (88,8 %), nejnižší v Olomouckém kraji (80,5 %).

Internet v Královéhradeckém kraji používalo 82,1 % osob starších 16 let a v České republice 84,4 % obyvatel této věkové kategorie. V posledních letech přibývá uživatelů zejména mezi seniory. Podíl osob nad 55 let, které se připojují k internetu, meziročně vzrostl o 2,5 p. b. na 61,6 %, celorepublikový průměr činil 62,5 %. Podle výsledků z výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci používali internet všichni studenti, 97,3 % zaměstnaných a 48,2 % důchodců.

Graf 2 Domácnosti s připojením k internetu podle krajů

 

Rovněž roste podíl osob (z obyvatel ve věku 16 a více let), které používají internet na mobilním telefonu. Tempo růstu tohoto ukazatele v posledních letech zpomaluje, oproti výše zmíněným ukazatelům je však stále rychlejší. Ve srovnání s předchozím rokem evidujeme růst o 3,1 p. b. Podíl osob, které v roce 2022 využívaly internet v mobilním telefonu, činil v Královéhradeckém kraji 72,9 %, což bylo o 2,8 p. b. méně v rámci celé ČR. Mezi kraji to byl třetí nejnižší podíl. V mezikrajském srovnání se tento podíl pohyboval v rozmezí od 71,9 % v Libereckém kraji po 79,4 % v hl. městě Praze.

Ve srovnání s ostatními kraji má Královéhradecký kraj vysoký podíl uživatelů internetového bankovnictví. Internetové bankovnictví využívalo 70,8 % osob starších 16 let, což je meziroční zvýšení o 1,5 p. b. Podíl uživatelů internetového bankovnictví rok od roku roste, v roce 2012 činil tento podíl 34,1 %, tj. nárůst za deset let o 36,7 p. b. Celorepublikově využívalo internetové bankovnictví 70,3 % obyvatel starších 16 let. Zvyšuje se rovněž podíl online nakupujících. Ještě v roce 2012 v e-shopech nakupovala (nákup v posledních 12 měsících) třetina obyvatel kraje ve věku 16 a více let, v roce 2022 to bylo již 62,7 %, oproti celorepublikovému průměru to bylo o 7,6 p. b. méně, což znamenalo nejnižší podíl v mezikrajském srovnání. Nejvíce nakupovali na internetu obyvatelé hl. města Prahy (78,5 %).

Graf 3 Uživatelé internetu na mobilním telefonu ve věku 16 a více let podle krajů

 

Mnoho dalších informací najdete v aktualizovaných sadách tabulek s podrobnějším pohledem na oblast výzkumu, vývoje, informačních technologií a jejich využívání, který je možné získat z výkaznictví nebo z administrativních zdrojů dat. Kromě srovnání jednotlivých krajů v roce 2022 je zde rovněž zobrazen vývoj v posledních letech:

Výzkum a vývoj v mezikrajském srovnání - tabulky

Informační technologie v mezikrajském srovnání – tabulky

 

Další informace o vědě a výzkumu a informačních technologiích v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v tématech Věda, výzkum a Informační technologie

Kontakt:

Ing. Věra Varmužová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
tel.: 495 762 317
e-mail: vera.varmuzova@czso.cz