Výběrové šetření pracovních sil - VŠPS

 

Od roku 2012 došlo ke sjednocení Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), Výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR), Ad-hoc modulů (AHM) a Výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT) pod jednotný pracovní název Integrovaná šetření v domácnostech (IŠD).

Statistické šetření u domácností tzv. VŠPS poskytuje údaje o celkové zaměstnanosti a nezaměstnanosti obyvatelstva a další informace s touto problematikou související. Jsou přitom respektovány definice a obsahová náplň jednotlivých ukazatelů podle požadavků Eurostatu a doporučení Mezinárodní organizace práce (ILO).

Hlavním cílem je získávání pravidelných informací o situaci na trhu práce umožňujících její analýzu z různých hledisek, zejména ekonomických, sociálních, demografických aj. v České republice ve srovnání s vyspělými ekonomikami na principu shodného metodického přístupu. V České republice se provádí nepřetržitě od roku 1992 na celém území.

VŠPS je kontinuální šetření, jehož výsledky jsou vyhodnocovány a publikovány ve čtvrtletní periodicitě. Zjišťuje aktuální strukturu zaměstnanosti podle pohlaví, věku a kvalifikace, odvětví a charakteru zaměstnání respondentů. Dále jsou šetřeny údaje o podzaměstnanosti, souběhu zaměstnání a mobilitě pracovních sil. Rovněž poskytuje informace o celkové nezaměstnanosti a jejím charakteru, o struktuře nezaměstnaných z různých hledisek.

Údaje získávané VŠPS se nedají zjistit jinými způsoby a pomáhají vytvářet informační předpoklady pro včasné formulování zásad sociální a zaměstnanecké politiky a pro účinné řešení problémů ve státě. VŠPS doplňuje pravidelné informace Ministerstva práce a sociálních věcí o vývoji na trhu práce a o realizaci aktivní politiky zaměstnanosti.

Předmětem šetření jsou osoby bydlící v domácnostech v náhodně vybraných bytech, přičemž není rozhodující a není ani sledováno, mají-li zde pobyt trvalý, přechodný, dlouhodobý nebo nehlášený. U osob mladších 15 let se sledují jen základní údaje týkající se vztahu k osobě v čele domácnosti, věku, pohlaví a státní příslušnosti. Za osoby starší 15-ti let se vyplňují další otázky, které popisují jejich uplatnění na trhu práce. Šetření se provádí formou rozhovoru s některým členem vybrané domácnosti, přičemž příslušný dotazník si vyplňuje tazatel sám. Rozsah šetřených domácností, jedním tazatelem IŠD, je cca 240 bytů za čtvrt roku, které jsou vybrány dvoustupňovým náhodným výběrem. Od roku 2002 se přešlo na dotazník v plně elektronické formě, čímž se zjednodušilo a zkvalitnilo jeho vyplňování. Údaje v dotazníku jsou anonymní (nejsou adresné) a všichni tazatelé jsou vázáni slibem mlčenlivosti o všech šetřených skutečnostech.

Počínaje rokem 2000 je každoročně prováděno při VŠPS u nás i ve všech státech EU jednotně šetření na určité téma zadané Eurostatem a zveřejněné vždy v předchozím roce v Úředním věstníku EU - tzv. ad hoc modul.

Český statistický úřad provádí pravidelně Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT). Šetření je prováděno jednou ročně ve spolupráci s Výběrovým šetřením pracovních sil (VŠPS) na tzv. pátých (posledních opakovaných) návštěvách vždy ve II. Q příslušného roku (duben-červen).

Od roku 2010 probíhá souběžně s VŠPS i výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR), což je zhruba 240 bytů z celkového počtu 1 800 domácností v Královéhradeckém kraji.

V Královéhradeckém kraji zajišťují úlohu tazatelé IŠD. Provádějí šetření každé čtvrtletí ve vybraných bytech převážně na území svého okresu a částečně též v okrajových částech okresu sousedního.

Vybraným domácnostem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Tazatelé jsou odborně a metodicky řízeni prostřednictvím krajského garanta, na kterého se můžete obrátit se svými případnými dotazy:

KRAJSKÝ GARANT IŠD
Jitka Satránská
tel. 495 762 252
E-mail: jitka.satranska@czso.cz

 Výsledky se uveřejňují čtvrtletně na www.hradeckralove.czso.cz pod odkazem Statistiky/Zaměstnanost, nezaměstnanost a dále na www.czso.cz pod odkazem Statistiky/Zaměstnanost, nezaměstnanost, kde jsou i výsledky v ročních časových řadách a z jednotlivých doplňujících šetření na dané téma, tzv. ad-hoc modulů.

 

Informace o výsledcích statistického zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Hradec Králové
infoservishk@czso.cz
tel.: 495 762 322