Výběrové šetření cestovního ruchu - VŠCR

 

Od roku 2012 došlo ke sjednocení Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), Výběrového šetření cestovního ruchu (VŠCR), Ad-hoc modulů (AHM) a Výběrového šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (VŠIT) pod jednotný pracovní název Integrovaná šetření v domácnostech (IŠD).

Česká statistika cestovního ruchu přešla od r. 2003 z ročního na čtvrtletní zjišťování o výjezdovém a domácím cestovním ruchu České republiky.

V souvislosti se členstvím ČR v mezinárodních organizací a zejména s jejím začleněním do Evropské unie od května 2004 byla přizpůsobena struktura ukazatelů sledovaných českou statistikou cestovního ruchu a jejich metodické vymezení mezinárodním požadavkům.

Od roku 2010 probíhá souběžně s VŠPS i výběrové šetření cestovního ruchu (VŠCR), což je zhruba 240 bytů z celkového počtu 1 800 domácností v Královéhradeckém kraji.

Členové domácnosti jsou dotazováni na cesty, jež uskutečnili ve sledovaném čtvrtletí např. za účelem rekreace, dovolené a volného času, návštěvy příbuzných či známých, dále služební cesty mimo své obvyklé prostředí (tj. mimo své trvalé a přechodné bydliště, pracoviště, školu apod.).

Každá náhodně vybraná domácnost bude zahrnuta do šetření po dobu 12 měsíců (vždy po čtvrt roce od předešlé návštěvy).

Údaje zjištěné ve výběrovém šetření jsou pomocí koeficientů přepočteny na celou populaci starší 15 let. Jedná se o dvoustupňový náhodný výběr. Jednotkou výběru prvého stupně je sčítací obvod a na druhém stupni se provádí prostý náhodný výběr bytů ve sčítacích obvodech. VŠCR probíhá na území ČR s měsíční periodicitou a výsledky se publikují čtvrtletně. (v publikaci 9203 Domácí a výjezdový cestovní ruch za 1. (2.,3.,4.) čtvrtletí roku v územním členění ČR a kraje na www.czso.cz).

Vybraným domácnostem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

Tazatelé jsou odborně a metodicky řízeni prostřednictvím krajského garanta, na kterého se můžete obrátit se svými případnými dotazy.

KRAJSKÝ GARANT IŠD
Jitka Satránská
tel. 495 762 252
E-mail: jitka.satranska@czso.cz

 

Výsledky se uveřejňují na www.czso.cz v časových řadách o cestovním ruchu.

Informace o výsledcích statistického zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Hradec Králové
infoservishk@czso.cz

tel.: 495 762 322