Královéhradecký kraj měl k 31. 12. 2017 celkem 551 089 obyvatel

 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji poprvé od roku 2010 meziročně zvýšil o 285 obyvatel, celkový přírůstek obyvatel v kraji byl ovlivněn kladným migračním saldem, které v roce 2017 činilo 366 osob. Přirozenou měnou se počet obyvatel v kraji opět snížil, již sedmým rokem v kraji více obyvatel zemře, než se narodí. V krajském městě počet obyvatel mírně poklesl důsledkem stěhování. Celkový úbytek obyvatel zaznamenalo v kraji 30 měst.

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 31. 12. 2017 celkem 551 089 osob, z toho 279 659 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2017 se počet obyvatel zvýšil celkem o 285 osob, celkově přibylo obyvatelstvo ve třech okresech kraje, pouze v okresech Náchod a Trutnov byl zaznamenán celkový úbytek obyvatel. Přirozenou měnou v kraji ubylo 81 obyvatel, přestože více narozených než zemřelých bylo ke konci roku 2017 zaznamenáno ve 4 okresech kraje, krajská hodnota byla ovlivněna výrazným přirozeným úbytkem obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 170 obyvatel). Důsledkem stěhování se počet obyvatel zvýšil o 366 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování byl vykázán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, ve zbývajících dvou okresech kraje bylo migrační saldo záporné.

Tabulka: Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v roce 2017 podle okresů

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek počtu obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 2017

V průběhu roku 2017 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 5 702 dětí, tj. 10,4 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (2 933 chlapců a 2 769 dívek). V porovnání s rokem 2016 je to o 86 dětí více. V manželství se narodilo 2 827 dětí, tj. 49,6 %. Nejvíce dětí (2 762, tj. 48,4 %) se narodilo jako prvorozených, 2 031 dětí (tj. 35,6 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 909 dětí (tj. 15,9 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (1 735 dětí), v relativním vyjádření bylo nejvíce živě narozených zaznamenáno v okrese Rychnov nad Kněžnou (11,3 ‰).

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v roce 2017 podle okresů

 Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v roce 2017

V kraji zemřelo během roku 2017 celkem 5 783 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 10,5 osob. Proti stejnému období roku 2016 se počet zemřelých zvýšil o 102 osob. Absolutně nejvíce obyvatel zemřelo v okrese Hradec Králové (1 694 osob), relativně v okrese Trutnov (11,0 ‰).

K 31. 12. 2017 bylo v kraji uzavřeno 2 669 sňatků, což bylo o 104 sňatků více než ke konci roku 2016. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 4,8 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (804 sňatků), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (5,2 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji rozvedeno 1 343 manželství, meziroční nárůst činil 43 rozvodů. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 2,4 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (394 rozvodů) a v relativním vyjádření v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,7 ‰).

V roce 2017 v kraji celkově přibylo obyvatel, celkový přírůstek činil 285 obyvatel, zatímco v roce 2016 byl v kraji zaznamenán celkový úbytek 617 obyvatel. Počet obyvatel se zvýšil ve třech okresech kraje, celkový úbytek byl zaznamenán pouze v okresech Náchod (-98 osob) a Trutnov (-214 osob). Absolutně přibylo nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (251 osob), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (2,6 ‰).

Přirozenou měnou v kraji ubylo 81 obyvatel, v roce 2016 činil přirozený úbytek 65 osob. Naposledy byl v kraji roční přirozený přírůstek obyvatel zaznamenán v roce 2010. Krajský přirozený úbytek obyvatel je důsledkem výrazného přirozeného úbytku obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 170 osob), ve zbývajících čtyřech okresech kraje se v lednu až prosinci 2017 více osob narodilo, než zemřelo. Důsledkem přirozené měny přibylo absolutně nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (41 obyvatel) relativní přirozený přírůstek byl nejvyšší v okrese Rychnov nad Kněžnou ( 0,4).

K 31. 12. 2017 činilo migrační saldo 366 obyvatel, zatímco ke konci roku 2016 dosahovalo migrační saldo výrazně záporných hodnot (-552 obyvatel). Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Náchod a Trutnov se počet obyvatel důsledkem stěhování snížil. Absolutně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Hradec Králové (210 obyvatel), relativní nejvyšší nárůst obyvatel důsledkem stěhování vykázal okres Rychnov nad Kněžnou (2,2 ).

Z kraje se v průběhu roku 2017 vystěhovalo celkem 4 759 obyvatel, z toho 4 263 do ostatních krajů ČR a 496 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (58,3 %). Do kraje se přistěhovalo 5 125 obyvatel, z toho 3 705 z jiných krajů ČR a 1 420 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 67,7 %).

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v roce 2017 podle krajů

 Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v letech 2015, 2016 a 2017

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj počtem sňatků 4,8 ‰ jedenácté místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Karlovarském kraji (5,2 ‰), nejméně v kraji Pardubickém (4,7 ‰). Rozvodovost kraje byla šestá nejvyšší v ČR, hodnota 2,4 ‰ byla shodná s celorepublikovým průměrem. Relativní počet živě narozených (10,4 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na jedenáctou příčku (průměr ČR 10,8 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v Hl. m. Praze (11,9 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,3 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl hodnoty 10,5 ‰, touto hodnotou zaujal kraj deváté místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v Hl. m. Praze (9,5 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (11,5 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 0,1 ‰ obsadil osmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán v polovině krajů, nejvyšší v Hl. m. Praze (2,4 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal v roce 2017  Karlovarský kraj (úbytek 2,2 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj osmé místo (přírůstek 0,7 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 8,7 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -2,1 ‰. Při porovnávání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou 0,5 ‰ umístil opět na osmém místě, nejvyšší celkový přírůstek byl vykázán v Hl. m. Praze (10,9 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v roce 2017 zaznamenán v Karlovarském kraji (úbytek 3,6 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v osmi krajích, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 31 235 osob, tj. 2,9 ‰.

S ročními výsledky jsou k dispozici i údaje o počtu obyvatel měst. Královéhradecký kraj měl na počátku i v závěru roku 2017 celkem 48 měst, v průběhu roku tak nevzniklo žádné další město. Městské obyvatelstvo Královéhradeckého kraje tvořilo k 31. 12. 2017 dvě třetiny obyvatel, což představuje 366 432 osob, tj. 66,5 % obyvatel kraje. Během roku 2017 ubylo ve městech celkem 541 obyvatel.

Krajské město Hradec Králové mělo k 31. 12. 2017 celkem 92 917 obyvatel, od počátku roku se počet obyvatel snížil o 12 osob. Na tento úbytek mělo vliv záporné migrační saldo (-13 obyvatel), přirozenou měnou se počet obyvatel v krajském městě zvýšil o 1 osobu. Hranici 20 tisíc obyvatel překročila města Trutnov (30 577 obyvatel) a Náchod (20 132 obyvatel), mezi 10 a 20 tisíci obyvateli měla na konci roku 2017 města Jičín, Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí, Jaroměř a Rychnov nad Kněžnou. Nejmenšími městy kraje z hlediska počtu obyvatel byly v roce 2017 Janské Lázně (710 obyvatel), Pec pod Sněžkou (643 obyvatel) a Stárkov (642 obyvatel).

V roce 2017 celkově ubylo obyvatelstvo ve 30 městech kraje, nejvíce ve Dvoře Králové nad Labem (-106 obyvatel) a Trutnově (-103 obyvatel). Celkový nejvyšší nárůst obyvatel byl v roce 2017 zaznamenán ve městech Rychnov nad Kněžnou (84 obyvatel) a Chlumec nad Cidlinou (37 obyvatel). Důsledkem stěhování se snížil počet obyvatel ve 27 městech, nejvíce ubylo obyvatel ve městech Dvůr Králové (-70 obyvatel) a Broumov (-60 obyvatel). Nejvyšší migrační přírůstek vykázaly v roce 2017 města Rychnov nad Kněžnou (77 obyvatel) a Chlumec nad Cidlinou (55 obyvatel). Sedmnáct měst v kraji vykázalo v roce 2017 přírůstek obyvatel přirozenou měnou, nejvyšší přirozený přírůstek byl zaznamenán ve městech Jičín (33 obyvatel), a Jaroměř (29 obyvatel). Důsledkem přirozené měny se počet obyvatel nejvíce snížil ve městech Trutnov (-56 obyvatel) a Dvůr Králové nad Labem (-36 obyvatel).

Tabulka: Bilance počtu obyvatel ve městech Královéhradeckého kraje v roce 2017

Navazující publikace 130062-17 Stav a pohyb obyvatelstva v České republice v 1. až 4. čtvrtletí 2017