Královéhradecký kraj měl k 30. 9. 2019 celkem 551 565 obyvatel

 

Počet obyvatel se v Královéhradeckém kraji během prvního až třetího čtvrtletí 2019 celkově zvýšil důsledkem kladného migračního salda. Přirozenou měnou došlo k úbytku obyvatelstva, ve čtyřech okresech kraje více obyvatel zemřelo, než se narodilo. Meziročně se snížil počet sňatků, počet rozvodů stagnoval.

 

Podle výsledků předběžné statistické bilance dosáhl počet obyvatel Královéhradeckého kraje k 30. 9. 2019 celkem 551 565 osob, z toho 279 437 žen, tj. 50,7 %. Od počátku roku 2019 se počet obyvatel zvýšil celkem o 544 osob, celkově přibylo obyvatelstvo ve třech okresech kraje, zatímco v okresech Náchod a Trutnov byl zaznamenán celkový úbytek obyvatel.

Přirozenou měnou v kraji ubylo 173 obyvatel, více zemřelých než narozených vykázaly čtyři okresy kraje, pouze v okrese Hradec Králové přibylo přirozenou měnou 51 osob. Důsledkem stěhování se počet obyvatel zvýšil o 717 osob, přírůstek obyvatel v důsledku stěhování byl vykázán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, ve zbývajících dvou okresech kraje bylo migrační saldo záporné.

Tabulka: Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle okresů

Animovaný graf: Přírůstek / úbytek obyvatel v Královéhradeckém kraji v období 1995 až 1.-3. čtvrtletí 2019

V průběhu prvního až třetího čtvrtletí 2019 se v Královéhradeckém kraji živě narodilo 4 203 dětí, tj. 10,2 dětí na 1 000 obyvatel středního stavu (2 182 chlapců a 2 021 dívek). V porovnání se stejným obdobím roku 2018 je to o 141 dětí méně. V manželství se narodilo 2 054 dětí, tj. 48,9 %. Nejvíce dětí (1 991, tj. 47,4 %) se narodilo jako prvorozených, 1 566 dětí (tj. 37,3 %) se narodilo jako druhých v pořadí, zbývajících 646 dětí (tj. 15,4 %) se narodilo jako třetí a další sourozenec. Nejvíce dětí se narodilo v absolutním i relativním vyjádření v okrese Hradec Králové (1 318  dětí, tj. 10,8 ‰).

V kraji zemřelo během prvních devíti měsíců roku 2019 celkem 4 376 obyvatel, v přepočtu na 1 000 obyvatel středního stavu to bylo 10,6 osob. Proti stejnému období roku 2018 se počet zemřelých snížil o 213 osob. Absolutně zemřelo nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (1 267 osob), relativně v okrese Trutnov (10,9 ‰).

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle okresů

 Animovaný graf: Pohyb obyvatelstva v okresech Královéhradeckého kraje v 1.-3. čtvrtletí 2019

K 30. 9. 2019 bylo v kraji uzavřeno 2 442 sňatků, což bylo o 101 sňatků méně než ke konci září 2018. V relativním vyjádření bylo uzavřeno 5,9 sňatků na 1 000 obyvatel středního stavu. Z hlediska meziokresního srovnání bylo absolutně i relativně nejvíce sňatků uzavřeno v okrese Hradec Králové (754 sňatků, tj. 6,2 ‰).

Ve sledovaném období bylo v kraji 936 manželství ukončeno rozvodem, ve stejném období minulého roku bylo zaznamenáno 940 rozvodů. Na 1 000 obyvatel středního stavu bylo v kraji rozvedeno 2,3 manželství. Nejvíce manželství bylo rozvedeno v absolutním vyjádření v okrese Hradec Králové (260 rozvodů), v relativním vyjádření v okrese Jičín (2,6 ‰).

V prvním až třetím čtvrtletí 2019 v kraji celkově přibylo obyvatel, celkový přírůstek činil 544 osob, zatímco ve srovnatelném období roku 2018 byl v kraji zaznamenán celkový úbytek 203 obyvatel. Počet obyvatel se zvýšil ve třech okresech kraje, celkový úbytek byl zaznamenán v okresech Náchod (úbytek 271 osob) a Trutnov (úbytek 123 osob). Absolutně i relativně přibylo nejvíce obyvatel v okrese Hradec Králové (přírůstek 491 osob, tj. 4,0 ‰).

Přirozenou měnou v kraji ubylo 173 obyvatel, ve stejném období roku 2018 činil přirozený úbytek 245 osob. Přirozený úbytek obyvatel vykázaly čtyři z pěti okresů kraje, pouze v okrese Hradec Králové byl počet narozených o 51 osob vyšší, než počet zemřelých. Důsledkem přirozené měny ubylo absolutně i relativně nejvíce obyvatel v okrese Trutnov (úbytek 113 obyvatel, tj. 1,3 ).

K 30. 9. 2019 byl v kraji zaznamenán přírůstek stěhováním 717 obyvatel, zatímco ke konci září 2018 činilo migrační saldo 42 obyvatel. Přírůstek obyvatel stěhováním byl zaznamenán v okresech Hradec Králové, Jičín a Rychnov nad Kněžnou, v okresech Náchod a Trutnov se počet obyvatel důsledkem stěhování snížil. Absolutně se počet obyvatel důsledkem stěhování nejvíce zvýšil v okrese Hradec Králové (přírůstek 440 obyvatel), relativně v okrese Rychnov nad Kněžnou (4,5 ).

Z kraje se v průběhu prvního až třetího čtvrtletí 2019 vystěhovalo celkem 3 855 obyvatel, z toho 3 377 do ostatních krajů ČR a 478 do ciziny. Do ciziny se stěhovalo více mužů než žen (68,2 %). Do kraje se přistěhovalo 4 572 obyvatel, z toho 2 894 z jiných krajů ČR a 1 678 obyvatel z ciziny. Podíl přistěhovalých mužů z ciziny byl opět vyšší než podíl přistěhovalých žen (muži 65,2 %).

mezikrajském srovnání, v přepočtu základních demografických událostí na 1 000 obyvatel středního stavu, zaujal Královéhradecký kraj relativním počtem sňatků 5,9 ‰ sedmé místo, nejvíce sňatků na 1 000 obyvatel bylo uzavřeno v Kraji Vysočina (6,2 ‰), nejméně v kraji Zlínském (5,7 ‰). Rozvodovost kraje byla pátá nejvyšší v ČR, hodnota 2,3 ‰ byla o 0,1 p.b. vyšší než celorepublikový průměr. Relativní počet živě narozených (10,2 ‰) zařadil Královéhradecký kraj na devátou příčku (průměr ČR 10,7 ‰), relativně nejvíce dětí se narodilo v Jihomoravském kraji (11,4 ‰), nejméně dětí se relativně narodilo v Karlovarském kraji (9,6 ‰). Relativní počet zemřelých v kraji dosáhl 10,6 ‰, touto hodnotou zaujal kraj opět deváté místo. Nejméně zemřelých na 1 000 obyvatel středního stavu bylo zjištěno v Hl. m. Praze (9,2 ‰), nejvíce osob v relativním vyjádření zemřelo v Karlovarském kraji (11,4 ‰).

V pořadí přirozených přírůstků obyvatel Královéhradecký kraj s úbytkem 0,4 ‰ obsadil osmé místo, kladný přirozený přírůstek obyvatel byl zaznamenán v polovině krajů, nejvyšší v Hl. m. Praze (2,2 ‰). Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou vykázal k  30. 9.  2019 Karlovarský kraj (úbytek 1,8 ‰). V pořadí krajů z hlediska přírůstku obyvatel stěhováním zaujal Královéhradecký kraj osmé místo (přírůstek 1,7 ‰), Středočeský kraj s přírůstkem 10,7 ‰ první místo. Nejvyšší relativní úbytek obyvatel v důsledku stěhování (14. místo) byl zaznamenán v Moravskoslezském kraji, kde migrační úbytek dosáhl ve sledovaném období hodnoty -1,1 ‰. Při porovnání celkového přírůstku se Královéhradecký kraj s hodnotou 1,3 ‰ umístil na devátém místě, nejvyšší celkový přírůstek obyvatel byl vykázán ve Středočeském kraji (11,9 ‰), nejvyšší celkový úbytek obyvatel byl v prvních třech čtvrtletích 2019 zaznamenán v Moravskoslezském kraji (úbytek 2,3 ‰). Celkově přibylo obyvatelstvo v devíti krajích, v České republice byl zaznamenán celkový přírůstek obyvatel 31 361 osob, tj. 3,9 ‰.

 

Tabulka: Pohyb obyvatelstva v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle krajů

 Animovaný graf: Demografické události v Královéhradeckém kraji v 1.-3. čtvrtletí 2017, 2018 a 2019

 

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. až 3. čtvrtletí 2019v menu Statistiky v odkaze Obyvatelstvo

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová

Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové

e-mail: jana.becvarova@czso.cz

tel: 495 762 322

 

  • Královéhradecký kraj měl k 30. 9. 2019 celkem 551 565 obyvatel - aktualita v pdf
  • Počet obyvatel v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v Královéhradeckém kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle okresů
  • Pohyb obyvatelstva v 1. až 3. čtvrtletí 2019 podle krajů