Důchody v Královéhradeckém kraji v roce 2023

 

Ke konci roku 2023 pobíralo v Královéhradeckém kraji některý z důchodů 158 526 osob, 84 % z nich mělo starobní důchod samostatně nebo v kombinaci s pozůstalostním důchodem. Průměrná výše starobního důchodu meziročně vzrostla o 2 215 Kč na 20 120 Kč. Starobní důchod mužů byl v kraji v průměru o 2 188 Kč vyšší než žen.

 

V Královéhradeckém kraji pobíralo ke konci roku 2023 některý z důchodů celkem 158 526 osob. Mezi příjemci důchodů převažovaly ženy (92 321 osob, tj. 58,2 %) nad muži (66 205 osob, tj. 41,8 %). Celkový počet příjemců důchodů od roku 2013 rostl, v letech 2020 až 2022 se meziročně snižoval vlivem pandemie covid 19 a s ní související zvýšenou úmrtností ve vyšších věkových skupinách, v roce 2023 byl opět zaznamenán meziroční nárůst o 149 osob, tj. o 0,1 %.

Nejvyšší (84%) podíl z celkového počtu důchodců tvořili příjemci starobního důchodu (plného i poměrného, v souběhu s důchodem vdovským nebo vdoveckým), jejich počet ke konci roku 2023 činil 133 185 osob. Důchod vdovský nebo vdovecký sólo pobíralo 1 055 osob, tj. 0,7 % všech příjemců důchodů, kombinovaný pozůstalostní důchod, tj. souběžně se starobním nebo invalidním důchodem, pobíralo 33 284 osob, tj. jedna pětina. Příjemců sirotčího důchodu bylo 2 017 osob, tj. 1,3 %. Invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně pobíralo 22 269 příjemců, tj. 14,0 %.

Meziročně se počet příjemců starobních důchodů (plných i poměrných, včetně souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) v kraji zvýšil o 162 osob, tj. o 0,1 %, v porovnání s rokem 2018 se jejich počet snížil o 1 984 osob, tj. o 1,5 %.

Celkový počet příjemců invalidních důchodů (včetně souběhu s pozůstalostním důchodem) se v porovnání s rokem 2022 snížil o 16 osob, tj. o 0,1 %, proti roku 2018 se jejich počet snížil o 276 osob, tj. o 1,2 %.  Meziročně byl zaznamenán úbytek příjemců invalidního důchodu 3. stupně, a to o 1,7 %. Počet příjemců invalidního důchodu 2. a 1. stupně se meziročně zvýšil o 2,6 %, resp. o 0,4 %. V pětileté časové řadě se snížil počet příjemců důchodu 3. stupně o 12,8 %, počet příjemců důchodu 2. a 1. stupně vzrostl o více než jednu desetinu, resp. o 7,8 %.

Počty příjemců vdovských důchodů včetně kombinovaných s jiným druhem důchodu meziročně klesly o 413 osob, tj. o 1,5 %, počty vdov se dlouhodobě meziročně snižují (výjimkou byl pouze rok 2021, kdy byl evidován meziroční nárůst). V porovnání s rokem 2018 se počet vdov snížil o 4,6 %. Počet příjemců vdoveckých důchodů se v čase příliš nemění, meziročně se zvýšil o 14 osob, tj. o 0,3 %, proti roku 2018 počet vdovců poklesl o 110 osob, tj. o 2,0 %. U počtu příjemců sirotčího důchodu byl evidován meziroční nárůst o 62 osob, tj. 3,2 %, od roku 2018 se jejich počet zvýšil o 2,3 %.

Průměrná výše starobního důchodu (plného, bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) dosáhla v kraji ke konci roku 2023 částky 20 120 Kč, meziroční nárůst činil 2 215 Kč, tj. 12,4 %. Za posledních 5 let se průměrné starobní důchody zvýšily o 7 838 Kč, tj. o 63,8 %. Podobný trend byl v letech 2018 až 2023 zaznamenán také u důchodů vdovských a vdoveckých včetně kombinovaných se starobním nebo invalidním důchodem, tempo růstu bylo rychlejší u důchodů vdovských (nárůst o 67,2 %) u důchodů vdoveckých činil nárůst 60,1 %. Meziročně se vdovské a vdovecké důchody zvýšily o 14,8 %, resp. o 9,5 % a dosáhly tak částky 21 723 Kč u důchodů vdovských a 23 158 Kč u důchodů vdoveckých.

U invalidních důchodů byl v porovnání s rokem 2018 nejvyšší nárůst zaznamenán u důchodů pro invaliditu druhého stupně (59,2 %), mírněji vzrostly invalidní důchody prvního stupně (56,4 %), nejmenší nárůst byl zaznamenán u invalidních důchodů třetího stupně (53,5 %). Meziroční nárůst invalidních důchodů se pohyboval v intervalu 9,3 % (druhý stupeň) až 8,7 % (třetí stupeň). Invalidní důchodci tak ke konci roku 2023 pobírali v závislosti na stupni invalidity v průměru 17 059 Kč (třetí stupeň), 11 487 Kč (druhý stupeň) a 9 762 Kč (první stupeň). Sirotčí důchod byl v prosinci 2023 vyplácen v průměrné výši 10 370 Kč, od roku 2018 se zvýšil o 62,4 %, meziroční nárůst činil 9,2 %.

Z genderového pohledu byl patrný rozdíl v průměrné výši všech druhů důchodů. Největší rozdíly mezi muži a ženami byly zaznamenány u starobních důchodů, muži pobírali v průměru o 2 188 Kč více než ženy, rovněž vdovecký důchod (včetně kombinovaného s důchodem starobním nebo invalidním) byl v průměru o 1 689 Kč vyšší než důchod vdovský. U invalidních důchodů se rozdíl ve výši důchodu mužů a žen pohyboval v intervalu 517 Kč (invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně) až 764 Kč (invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně) ve prospěch mužů.

Průměrná výše starobního důchodu (plného, bez souběhu s důchodem vdoveckým nebo vdovským) v kraji byla v porovnání s republikovým průměrem nižší u mužů i u žen, muži v Královéhradeckém kraji pobírali v průměru o 361 Kč méně, u žen byl rozdíl zanedbatelný, pouhých 34 Kč. Z pěti okresů kraje překročil republikový průměr pouze okres Hradec Králové, kde starobní důchod dosáhl u mužů částky 21 918 Kč a u žen 19 635 Kč. Nejnižší důchody v kraji pobírali starobní důchodci v okrese Náchod (muži 20 706 Kč, ženy 18 559 Kč).

mezikrajském srovnání se Královéhradecký kraj s průměrnou výší starobního důchodu (plného, bez souběhu s vdoveckým nebo vdovským důchodem) umístil na 7. místě. Za hl. m. Prahou, kde byly starobní důchody nejvyšší (1. místo), tak zaostával o 1 399 Kč. V porovnání s Karlovarským krajem (14. místo) byly v kraji starobní důchody v průměru o 563 Kč vyšší. Invalidní důchod v kraji byl ve všech třech stupních mírně nad republikovým průměrem, nejnižší průměrný invalidní důchod třetího a druhého stupně byl vyplácen v hl. m. Praze, invalidní důchody prvního stupně byly nejnižší v Karlovarském kraji. Nejvyšší invalidní důchod třetího stupně pobírali invalidní důchodci ve Zlínském kraji, invalidní důchody druhého a prvního stupně byly v průměru nejvyšší v Kraji Vysočina. Výše vdovského důchodu (bez souběhu se starobním nebo invalidním důchodem) zaujala v mezikrajském srovnání prostřední 7. místo, vdovského kombinovaného pak 6. místo, přesto nedosáhla na republikovou průměrnou hodnotu. Vdovecké důchody sólo zaujaly devátou příčku, kombinované vdovecké důchody pak příčku desátou. V porovnání s republikovým průměrem pobírali příjemci kombinovaného vdoveckého důchodu v průměru o 388 Kč méně. Výší sirotčího důchodu zaujal kraj 7. místo a překročil tak o 102 Kč republikový průměr.

Dlouhodobě se v kraji meziročně zvyšuje počet příjemců předčasného starobního důchodu, zároveň stoupá podíl předčasných starobních důchodců na příjemcích starobních důchodů celkem. V prosinci roku 2023 pobíralo v kraji předčasný důchod celkem 43 361 osob (19 158 mužů a 24 203 žen), tj. 32,6 % všech příjemců starobních důchodů. V porovnání s rokem 2018 se počet příjemců předčasných starobních důchodů zvýšil u mužů o 19,4 %, u žen byl nárůst 15,7 %. Zatímco v roce 2018 pobírala předčasný starobní důchod necelá jedna třetina příjemců starobních důchodů mužů a jedna čtvrtina žen, jejich podíl se na celkovém počtu příjemců starobních důchodů každoročně zvyšoval na současných 35,4 % u mužů a 30,7 % u žen.

 

Další informace o důchodech v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Sociální zabezpečení

Kontakt:

Mgr. Jana Bečvářová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: jana.becvarova@czso.cz
tel.: 495 762 322

 

  • Důchody v Královéhradeckém kraji v roce 2023 - komentář v PDF
  • Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu podle druhu důchodu v Královéhradeckém kraji v letech 2018 až 2023 (stav v prosinci)
  • Průměrná měsíční výše sólo důchodů podle krajů v prosinci 2023
  • Příjemci předčasných starobních důchodů v Královéhradeckém kraji podle pohlaví