Důchody v Královéhradeckém kraji v roce 2021

 

Ke konci roku 2021 pobíralo v kraji některý z důchodů 158 927 osob. Průměrný starobní důchod činil 15 286 Kč a zaostával tak za republikovým průměrem o 167 Kč. Starobní důchod mužů byl v kraji v průměru o 2 610 Kč vyšší než starobní důchod žen.

 

V Královéhradeckém kraji pobíralo ke konci roku 2021 některý z důchodů celkem 158 927 osob, z toho necelé dvě třetiny tvořili příjemci starobního důchodu (plného bez poměrného, bez souběhu s důchodem vdovským nebo vdoveckým). Více než jedna pětina příjemců důchodu pobírala důchod vdovský nebo vdovecký, včetně kombinovaného, tj. souběžně se starobním nebo invalidním důchodem. Invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně pobíralo 13,8 % příjemců důchodů.

Meziročně se počet příjemců starobních důchodů (plných, bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) v kraji snížil o téměř 1 500 osob, tj. o 1,5 %, v porovnání s rokem 2016 jejich počet poklesl o 0,1 %. Celkový počet příjemců invalidních důchodů se v porovnání s rokem 2020 snížil o 0,8 %. Meziroční nárůst 1,5 %, resp. 0,6 % byl zaznamenán u příjemců invalidních důchodů pro invaliditu 1 a 2. stupně, zatímco počet příjemců invalidních důchodů pro invaliditu 3. stupně meziročně poklesl o 3,5 %. Při porovnání s rokem 2016 se celkový počet příjemců invalidního důchodu snížil o 0,9 %, ve skupině příjemců invalidního důchodu 3 stupně o necelých 13 %, zatímco u příjemců invalidního důchodu 2 stupně byl zaznamenán téměř 15% nárůst. Počet příjemců invalidního důchodu 1. stupně se ve sledovaném období zvýšil o 8 %. Počet příjemců vdovských a vdoveckých důchodů (včetně kombinovaných se starobním či invalidním důchodem) meziročně stagnoval, v porovnání s rokem 2016 se počet příjemců vdovských důchodů snížil o 4,6 %, u příjemců vdoveckých důchodů o 2,1 %. Počet příjemců sirotčího důchodu stoupl meziročně o 5,9 %, od roku 2016 se počet osob pobírajících sirotčí důchod snížil o 2,3 %.

 

Průměrná výše starobního důchodu (plného, bez souběhu s vdovským nebo vdoveckým důchodem) dosáhla v kraji ke konci roku 2021 částky 15 286 Kč, v porovnání s rokem 2016 se starobní důchody zvýšily v průměru o téměř 35 %, meziročně pak o 6,6 %. Podobný trend byl v letech 2016 až 2021 zaznamenán také u vdovských a vdoveckých včetně kombinovaných se starobním nebo invalidním důchodem (nárůst o 34,3 %, resp. o 35,6 %), meziročně se vdovské a vdovecké důchody zvýšily o více než 6 %. U invalidních důchodů byl v porovnání s rokem 2016 nejvyšší nárůst zaznamenán u důchodů pro invaliditu druhého stupně (33,6 %), mírněji vzrostly invalidní důchody prvního stupně (29,9 %), nejmenší nárůst byl zaznamenán u invalidních důchodů třetího stupně (29,6 %). Meziroční nárůst invalidních důchodů se pohyboval v intervalu 5,5 % (invalidní důchody pro invaliditu třetího stupně) až 3,8 % (invalidní důchody pro invaliditu prvního stupně). Sirotčí důchod byl v prosinci 2021 vyplácen v průměrné výši 8 088 Kč, od roku 2016 se zvýšil o 37,5 %, meziroční nárůst činil 5,0 %.

Z genderového pohledu byl patrný rozdíl v průměrné výši všech druhů důchodů. Největší rozdíly mezi muži a ženami byly zaznamenány v roce 2021 u starobních důchodů, muži pobírali v průměru o 2 610 Kč více než ženy, rovněž vdovecký důchod (včetně kombinovaného s důchodem starobním nebo invalidním) byl v průměru o 2 098 Kč vyšší než důchod vdovský. U invalidních důchodů sel rozdíl ve výši důchodu mužů a žen pohyboval v intervalu 446 Kč (invalidní důchod pro invaliditu 1. stupně) až 671 Kč (invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně) ve prospěch mužů.

 

Průměrná výše starobního důchodu (plného, bez souběhu s důchodem vdoveckým nebo vdovským) v kraji byla v porovnání s republikovým průměrem nižší u mužů i u žen, muži v Královéhradeckém kraji pobírali v průměru o 295 Kč méně, u žen byl rozdíl zanedbatelný, pouhých 47 Kč. Z pěti okresů kraje překročil republikový průměr pouze okres Hradec Králové, kde starobní důchod dosáhl u mužů částky 17 155 Kč a u žen 14 624 Kč. Nejnižší důchody v kraji pobírali starobní důchodci v okrese Náchod (muži 16 220 Kč, ženy 13 631 Kč).

V rámci mezikrajského srovnání se Královéhradecký kraj s průměrnou výší starobního důchodu (plného, bez souběhu s vdoveckým nebo vdovským důchodem) umístil na 6. místě, za hl. m. Prahou, kde byly starobní důchody nejvyšší (1. místo), tak zaostával o 1 181 Kč. V porovnání s Karlovarským krajem (14. místo) byly v kraji starobní důchody v průměru o 368 Kč vyšší. Invalidní důchod v kraji byl ve všech třech stupních mírně nad republikovým průměrem, nejnižší průměrný invalidní důchod třetího a druhého stupně byl vyplácen v hl. m. Praze, invalidní důchody prvního stupně byly nejnižší v Karlovarském kraji. Nejvyšší invalidní důchod třetího stupně pobírali invalidní důchodci ve Zlínském kraji, invalidní důchody druhého a prvního stupně byly v průměru nejvyšší v Kraji Vysočina. Výše vdovského důchodu (bez souběhu se starobním nebo invalidním důchodem) zaujala v mezikrajském srovnání prostřední 7. místo, vdovského kombinovaného pak 6. místo, přesto nedosáhla na republikovou průměrnou hodnotu. Vdovecké důchody sólo zaujaly opět prostřední sedmou příčku, kombinované vdovecké důchody byly mezi ostatními kraji spíše nižší (10. místo), v porovnání s republikovým průměrem pobírali příjemci kombinovaného vdoveckého důchodu v průměru o 349 Kč méně. Výší sirotčího důchodu zaujal kraj 6. místo a mírně tak překročil republikový průměr.

Dlouhodobě se v kraji meziročně zvyšuje počet příjemců předčasného starobního důchodu, zároveň stoupá podíl předčasných starobních důchodců na příjemcích starobních důchodů celkem. V prosinci roku 2021 pobíralo v kraji předčasný důchod celkem 39 564 osob (17 242 mužů a 22 322 žen), tj. 29,7 % všech příjemců starobních důchodů. V porovnání s rokem 2016 se počet příjemců předčasných starobních důchodů zvýšil u mužů o 13,7 %, u žen byl ve sledovaném období nárůst 11,7 %. Zatímco roce 2016 pobíralo předčasný starobní důchod 29 % příjemců starobních důchodů mužů a 24,3 % žen, jejich podíl na celkovém počtu příjemců starobních důchodů se každoročně zvyšoval na současných 32,2 % u mužů a 28,0 % u žen. 

 

Další informace o důchodech v Královéhradeckém kraji jsou k dispozici v menu Statistiky v odkaze Sociální zabezpečení 

 

Kontakt:
Mgr. Jana Bečvářová
Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové
e-mail: jana.becvarova@czso.cz
tel.: 495 762 322

 

 

 

 

 

  • Důchody v Královéhradeckém kraji v roce 2021 - aktualita v PDF
  • Příjemci důchodů a průměrná výše důchodu podle druhu v Královéhradeckém kraji v letech 2016 až 2021 (stav v prosinci)
  • Průměrná měsíční výše důchodů podle druhu v krajích ČR v prosinci 2021
  • Příjemci předčasných starobních důchodů v Královéhradeckém kraji podle pohlaví