Charakteristika okresu Rychnov nad Kněžnou

 

Okres Rychnov nad Kněžnou se rozkládá na východě Královéhradeckého kraje. Na západě sousedí s okresem Hradec Králové, na severu s okresem Náchod. Jižní hranici má s okresy Pardubického kraje (s okresy Pardubice a Ústí nad Orlicí). Východní hranici okresu tvoří státní hranice s Polskem. K 31. 12. 2020 se svou rozlohou 982 km podílí na celkové ploše Královéhradeckého kraje 20,6 % a je tak druhým největším okresem v kraji (za okresem Trutnov). Z hlediska počtu obyvatel je rychnovský okres nejmenším v kraji, k 31. 12. 2020 jich zde žilo 79 333, tj. 14,4, % z celkového počtu obyvatel kraje. Vyznačuje se nejmenší hustotou zalidnění, na 1 km2 připadá 80,8 obyvatel.

Povrch okresu tvoří v jihozápadní oblasti roviny, ve střední pahorkatiny, které posléze přecházejí v horský masív Orlických hor. Nejnižším bodem v okrese je místo u Týniště nad Orlicí (246 m nadmořské výšky), nejvyšším pak Velká Deštná (nejvyšší hora Orlických hor) s 1 115 m nadmořské výšky. Tyto výškové rozdíly se projevují i v rozdílnosti podnebí. Na jihozápadě je podnebí mírné, v oblasti Orlických hor je podnebí drsnější.

Pro jedinečnost krajiny, zachovalost jednotlivých prvků a jejich vzájemnou vyváženost byly v roce 1969 Orlické hory vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí. Do plochy 204 km2 bylo zahrnuto podhůří a hlavní hřeben od Olešnice v Orlických horách až po Zemskou bránu. Je zde také většina maloplošných chráněných území, z nichž nejcennější je národní přírodní rezervace Bukačka, často nazývaná botanickou zahradou Orlických hor. Celkem jsou na území okresu dvě národní přírodní rezervace, 12 přírodních památek a 20 přírodních rezervací.

Povodí okresu tvoří tři hlavní řeky, Divoká Orlice, Zdobnice a Bělá s hlavními přítoky Rokytenkou, Kněžnou, Říčkou a Dědinou. Území okresu náleží do povodí řeky Labe. Vodní plochy tvoří z celkové rozlohy okresu pouze 1,3 %.

Dopravní síť okresu charakterizují dva dopravní tahy: z Hradce Králové přes Týniště nad Orlicí, Kostelec nad Orlicí, Vamberk směrem na Šumperk. Druhý pak z Náchoda přes Dobrušku, Rychnov nad Kněžnou a Vamberk do Ústí nad Orlicí a do Brna.

Mírné podnebí a v zimě dostatek sněhové přikrývky jsou důvodem ke stále vzrůstající návštěvnosti horských středisek Orlických hor. Region Rychnovska je dnes přitažlivou turistickou a rekreační oblastí, kde se mimořádné bohatství kulturních památek snoubí s malebnou krásou Orlických hor a krajiny podhůří. Rozmanitostí přírodních krás a bohatstvím kulturních památek se řadí k nejpozoruhodnějším místům české země. Přispívá k tomu i řada šlechtických sídel převážně obklopených rozlehlými parky se vzácnými dřevinami.

Z celkové rozlohy okresu tvoří 53,1 % zemědělská půda, ze které 58,7 % zabírá orná půda a 36,1 % je trvale zatravněná. Téměř 38 procent plochy okresu je pak pokryto lesy.

Ve struktuře obcí převládají obce s počtem obyvatel 200–499 (36,3 %), 23,8 % všech obcí tvoří obce s 500–999 obyvateli a 18,8 % malé obce do 199 obyvatel. Z celkového počtu 80 samostatných obcí jich má 9 statut města a 2 statut městyse. Ve čtyřech městech nad pět tisíc obyvatel žilo 37,5 % trvale bydlícího obyvatelstva okresu. V sídelní struktuře zaujímá první místo okresní město Rychnov nad Kněžnou s 10 899 obyvateli.

Na základě zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, bylo na území okresu vytvořeno sedm správních obvodů pověřených obecních úřadů - Rychnov nad Kněžnou, Dobruška, Kostelec nad Orlicí, Opočno, Rokytnice v Orlických horách, Týniště nad Orlicí a Vamberk a tři správní obvody obcí s rozšířenou působností - Rychnov nad Kněžnou, Dobruška a Kostelec nad Orlicí. Tyto obce jsou pověřeny výkonem vybraných funkcí státní správy pro všechny obce, které do jejich správního obvodu přísluší.

K 31. 12. 2020 bylo v okrese Rychnov nad Kněžnou registrováno 998 uchazečů o zaměstnání v evidenci úřadu práce, z toho 583 žen, 69 absolventů a mladistvých a 180 osob se zdravotním postižením. Dosažitelných uchazečů o zaměstnání bylo 940 osob, tj. 94,2 % z celkového počtu. Pracovních míst v evidenci úřadu práce bylo 2 115, na 1 pracovní místo připadlo 0,47 evidovaného uchazeče o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných osob dosáhl 1,88 % a pohyboval se tak 2,14 procentního bodu pod průměrem České republiky. Ze všech 77 okresů to je nejnižší míra nezaměstnanosti v ČR.

Ke konci roku 2018 bylo zapsáno do registru ekonomických subjektů 18 561 podnikatelských subjektů, to představuje 13,1 % z celkového počtu ekonomických subjektů kraje. Fyzické osoby tvořily 82,3 %, právnické osoby pak 17,7 %. V členění podle odvětvové činnosti tvořily 20,9 % podniky zabývající se velkoobchodem, maloobchodem a údržbou motorových vozidel, 12,7 % subjekty zabývající se zpracovatelským průmyslem, 11,8 % stavební a 8,7 % zemědělskou činností.