Rodinné účty

 

Statistika rodinných účtů sleduje hospodaření soukromých domácností a poskytuje informace o výši jejich výdajů a struktuře spotřeby. Důležité a žádané údaje o odlišnostech spotřeby v jednotlivých typech domácností (např. domácnosti zaměstnanců, rodin s dětmi) nebo o vlivu různých faktorů (např. pohyb cen) na strukturu vydání a spotřební zvyklosti českých domácností nelze získat z jiných zdrojů.

Zpracované údaje ze šetření jsou zdrojem informací pro MPSV i vládu ČR při přípravě řady opatření v sociální oblasti, např. pro posuzování správnosti výše částek životního a existenčního minima. Dále slouží jako podklad pro sociální a ekonomický výzkum, pro interní využití v Českém statistickém úřadě, pro média, neziskové organizace a také pro mezinárodní srovnání.

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost, která byla úspěšně vyšetřena v rámci šetření Životní podmínky (SILC) ve vybraném bytě. Rozsah výběrového souboru je pro každý kraj pevně stanoven, šetření probíhá ve všech krajích ČR.

Ve Středočeském kraji se výběr domácností pro rok 2023 za 1. pololetí skládá ze 189 domácností vyšetřených v roce 2022. Pro druhé pololetí je vybráno celkem 171 domácností.

Za celý rok 2022 tedy bude navštíveno celkem 360 domácností.

Základním formulářem pro zjišťování výdajů domácností je Deník zpravodajské domácnosti. V Deníku budou podchyceny veškeré výdaje jednotlivých členů domácnosti za sledované období, tj. za celkem 8 po sobě jdoucích týdnů.

Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě a podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Všichni pracovníci účastnící se zjišťování u domácností a procesu zpracování dat jsou vázáni mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu §16 zákona o státní statistické službě.


Kontakty pro Středočeský kraj

Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant RÚ a SPC Bc.  Barbora Tůmová

 

Výsledky šetření statistiky životní úrovně domácností naleznete zde.