Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích - VŠIT

 

Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (dále jen VŠIT) je mezinárodní domácnostní výběrové šetření probíhající pod nařízením Evropského parlamentu a Rady[1]. Šetření je prováděno ve všech členských zemích EU a několika dalších evropských zemích. Metodika šetření je v jednotlivých zemích jednotná, čímž je zajištěna mezinárodní srovnatelnost zjišťovaných údajů. Z hlediska náplně je šetření zaměřeno zejména na přístup a využití internetu domácnostmi a jednotlivci. Vedle práce s počítači či s přenosnými zařízeními se zjišťuje také využívání internetu. Obvyklým referenčním obdobím jsou 3 nebo 12 měsíců před šetřením.

Pilotní šetření VŠIT proběhlo v roce 2002 a v roce 2018 bude v České republice realizováno již sedmnácté opakování šetření. Např. v roce 2017 se šetření zúčastnilo celkem 4 497 domácností a 8 093 osob.

VŠIT je roční šetření a je navázáno na Výběrové šetření pracovních sil (dále jen VŠPS). Samotný dotazník VŠIT je šetřen ve druhém čtvrtletí na páté vlně Integrovaného šetření u domácností (IŠD)[2], přičemž vlastní šetření proběhne od 9. dubna 2018 do 20. července 2018. Ve Středočeském kraji se šetření týká 780 náhodně vybraných domácností a šetřenými jednotkami jsou všechny osoby ve věku 16 a více let ve všech šetřených domácnostech.

Dotazování respondentů probíhá formou osobního rozhovoru se školeným tazatelem.

Výsledky VŠIT slouží především jako podkladová data pro monitorování plnění jednotlivých cílů Digitální agendy pro Evropu a pro výkon české státní správy v oblasti rozvoje informační společnosti, digitální gramotnosti a digitální ekonomiky. Šetření současně přispívá k odhalování hlavních bariér znesnadňujících přístup obyvatel a jejich skupin k informačním a komunikačním technologiím, čímž napomáhá k jejich zmírňování. Dodržení jednotné evropské metodiky umožňuje srovnávat výsledky mezi zeměmi a získávat přehled o postavení ČR v mezinárodním srovnání.

Podrobné výsledky z tohoto šetření jsou v rámci České republiky pravidelně zveřejňovány, jak v samostatných publikacích, tak ve zkrácené formě ve Statistické ročence ČR, krajských ročenkách nebo např. v publikaci Zaostřeno na ženy a muže. Zatímco tematické publikace přináší uživatelům detailnější pohled na sledovanou oblast, údaje ve výše zmíněných souhrnných publikacích jsou zasazeny do širšího kontextu sociálního a ekonomického vývoje společnosti.

 

Informace z předcházejících opakování VŠIT jsou dostupné v českém jazyce na webových stránkách ČSÚ:

 [1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti

[2] Integrované šetření u domácností (IŠD) zahrnuje Výběrové šetření pracovních sil, Výběrové šetření cestovního ruchu a Výběrové šetření o využívání informačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci.

 

Kontakty pro Středočeský kraj

Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant VŠPS
a VŠCR
Bc. Olga Kaprálková