Výběrové šetření o informačních a komunikačních technologiích - VŠIT

 

Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (dále jen VŠIT) je mezinárodní domácnostní výběrové šetření probíhající pod nařízením Evropského parlamentu a Rady[1]. Šetření je prováděno ve všech členských zemích EU a několika dalších evropských zemích. Metodika šetření je v jednotlivých zemích jednotná, čímž je zajištěna mezinárodní srovnatelnost zjišťovaných údajů. Z hlediska náplně je šetření zaměřeno zejména na přístup a využití internetu domácnostmi a jednotlivci. Vedle práce s počítači či s přenosnými zařízeními se zjišťuje také využívání internetu, např. pro komunikaci s úřady, vzdělávání, on-line služby nejrůznějšího charakteru (finanční, hledání práce, zábava, nakupování). Obvyklým referenčním obdobím jsou 3 nebo 12 měsíců před šetřením.

Pilotní šetření VŠIT proběhlo v roce 2002 a v roce 2022 bude v České republice realizováno již dvacáté první opakování šetření. V roce 2021 se šetření zúčastnilo celkem 4 168 domácností a 7 058 osob.

VŠIT je roční šetření a je navázáno na Výběrové šetření pracovních sil (dále jen VŠPS). Samotný dotazník VŠIT je šetřen ve druhém čtvrtletí na páté návštěvě Integrovaného šetření u domácností (IŠD)[2], přičemž vlastní šetření proběhne od 11. dubna 2022 do 20. července 2022. Ve Středočeském kraji se šetření týká 780 náhodně vybraných domácností a šetřenými jednotkami jsou všechny osoby ve věku 16 a více let ve všech šetřených domácnostech.

Dotazování respondentů probíhá formou osobního rozhovoru se školeným tazatelem s využitím počítače.

Výsledky VŠIT slouží především jako podkladová data pro monitorování plnění jednotlivých cílů Digitální agendy pro Evropu a pro výkon české státní správy v oblasti rozvoje informační společnosti, digitální gramotnosti a digitální ekonomiky. Dodržení jednotné evropské metodiky umožňuje srovnávat výsledky mezi zeměmi a získávat přehled o postavení ČR v mezinárodním srovnání.

Z hlediska náplně je šetření zaměřeno na používání počítačů, mobilního telefonu a zejména internetu. Mezi hlavní činnosti na internetu zjišťované v rámci tohoto šetření patří již dlouhodobě nakupování a kontakt s veřejnou správou. V tomto roce se šetření zaměřuje také na internet věcí.

Podrobné výsledky z tohoto šetření jsou v rámci České republiky pravidelně zveřejňovány, jak v samostatných publikacích, tak ve zkrácené formě ve Statistické ročence ČR, krajských ročenkách nebo např. v publikaci Zaostřeno na ženy a muže. Zatímco tematické publikace přináší uživatelům detailnější pohled na sledovanou oblast, údaje ve výše zmíněných souhrnných publikacích jsou zasazeny do širšího kontextu sociálního a ekonomického vývoje společnosti.

 

Informace z předcházejících opakování VŠIT jsou dostupné v českém jazyce na webových stránkách ČSÚ:

 [1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti

[2] Integrované šetření u domácností (IŠD) zahrnuje Výběrové šetření pracovních sil, Výběrové šetření cestovního ruchu a Výběrové šetření o využívání informačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci.

 

Kontakty pro Středočeský kraj

Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant VŠPS
a VŠCR
Bc. Olga Kaprálková