Archiv Rodinné účty 2015

 

Statistika rodinných účtů je pravidelným výběrovým šetřením sledujícím hospodaření soukromých domácností. Tato statistika poskytuje nezastupitelné informace o příjmech a zejména o výdajích domácností, které nelze získat z jiných úsekových statistik. Dále to jsou informace o vlivu cen na strukturu výdajů a tím i na spotřební zvyklosti. Těchto údajů využívají nejen politické a ekonomické instituce, ústřední úřady a výzkumná pracoviště, ale i ekonomické subjekty v oblasti výroby a služeb, neziskové organizace a v neposlední řadě i mezinárodní organizace.

 
Rozsah zpravodajského souboru

Zpravodajskou jednotkou je samostatně hospodařící domácnost, která dobrovolně poskytuje údaje o svém ekonomickém postavení. Zpravodajskou síť statistiky rodinných účtů tvoří jediný soubor domácností, jehož složení podle výběrových znaků odpovídá struktuře domácností v České republice. Základním výběrovým znakem je ekonomická aktivita a postavení osoby v čele domácnosti. Dalšími výběrovými kritérii jsou čistý peněžní příjem na 1 člena domácnosti a počet nezaopatřených dětí ( případně počet členů a pohlaví) a od r. 2006 i velikost obce a druh domu/bytu.

 

Počet zpravodajských domácností ve Středočeském kraji byl pro rok 2015 určen takto:
Zpravodajská síť Počet domácností
Základní soubor
344
1. domácnosti s ekonomicky
   aktivní osobou v čele
268
zaměstnanci s nižším
vzděláním
84
zaměstnanci s vyšším
vzděláním
112
osoby samostatně výdělečně
činné
68
nezaměstnaní
4
2. domácnosti s ekonomicky
   neaktivní osobou v čele
76
domácnosti s ekonomicky
aktivními členy
21
domácnosti bez ekonomicky
aktivních členů
v čele domácnosti důchodce
52
v čele domácnosti jiná osoba
3

 
Předmět zjišťování

Předmětem zjišťování ve statistice rodinných účtů jsou příjmy a výdaje členů vybraných domácností, údaje o složení domácnosti a vybavení bytu a další ekonomické charakteristiky domácností. Údaje se zjišťují pravidelně měsíčně po celou dobu setrvání v souboru. Kromě pravidelného šetření se organizují ještě malá doplňková šetření. Jejich účelem je zjistit některé další údaje o domácnosti, které se běžně v měsíčních záznamech nevyskytují a jednak názory nebo postoje jednotlivých členů k různým ekonomickým, sociálním i jiným problémům.

Výsledky šetření statistiky životní úrovně domácností naleznete zde.