Mimořádná šetření

 

Pro vypracování ekonomických a sociologických analýz a na doplnění pravidelných šetření provádí ČSÚ další šetření neboli cenzy. Vše vyplývá ze zákona č. 89/1995 Sb. a z Programu statistických zjišťování na příslušný rok. Šetření jsou plošná, výběrová nebo došetřující.

Na šetření se podílejí tazatelé z řad pracovníků ČSÚ a vybraní externisté. Každý tazatel je vybaven průkazem nebo pověřením provádět příslušné šetření. Tazatel smí zjišťovat pouze údaje vztahující se k příslušnému šetření a jeho mlčenlivost je zajištěna zákonem.


Šetření o vzdělávání dospělých – AES 2016 (Adult Education Survey)

Český statistický úřad organizuje v roce 2016 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, výběrové šetření o vzdělávání dospělých v České republice -  AES 2016. Cílem tohoto šetření je zjistit informace o zapojení dospělých osob ve věku 18-69 let do nejrůznějších typů vzdělávání.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 7 800 domácnostech, které byly již dříve zařazeny do Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS).

Ve Středočeském kraji bude osloveno 1 027 domácností. Respondenti budou včas informování o chystaném šetření a o dalším kontaktu s jejich tazatelem.

Vlastní šetření bude probíhat v období od 11. července 2016 do 16. ledna 2017. Náhodně vybrané domácnosti v tomto období navštíví speciálně proškolení tazatelé ČSÚ.

Šetření zjišťuje zejména zapojení dospělé populace do vzdělávání v předchozích 12 měsících. Je zaměřeno na účast dospělých ve formálním (klasickém školním) vzdělávání, neformálním vzdělávání (nejrůznější pracovní i volnočasové kurzy, semináře, lekce i školení) i informálním učení (učení bez přítomnosti oficiální vzdělávací autority, často samostudium). Doplňkově zjišťuje též obecnou informovanost o možnostech vzdělávání, bariéry účasti ve vzdělávání, volnočasové aktivity (četba knih či denního tisku) nebo znalost cizích jazyků.

Výsledky šetření slouží především jako podklad tvorby národních i mezinárodních koncepcí vzdělávacích politik a k průběžnému sledování plnění jejích hlavních cílů. Šetření přispívá mimo jiné k identifikaci hlavních bariér v přístupu k dalšímu vzdělávání (např. čas, cena, dostupnost, nabídka), což může napomoci k jejich odstranění. Dodržování jednotné evropské metodiky umožňuje srovnávat výsledky s ostatními zeměmi a získat tak přehled o postavení ČR v mezinárodním srovnání.

Tisková zpráva ústředí ČSÚ:
www.czso.cz/csu/czso/zacina-setreni-o-vzdelavani-dospelych

Předchozí šetření AES proběhlo v členských státech EU v roce 2011:
www.czso.cz/csu/czso/vzdelavani-dospelych-v-ceske-republice-v-evropskem-kontextu-specificke-vystupy-z-setreni-aes-2011-17o82k8f1s

 

V současnosti vedle pravidelného sběru dat pomocí výkazů nabývají na významu mimořádná statistická šetření, která jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života.   Výsledky takovýchto šetření slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová.

Strukturální šetření v zemědělství - Zem 2016

Český statistický úřad v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, organizuje v termínu od 12. září do 15. listopadu 2016 Strukturální šetření v zemědělství 2016 (Zem 2016).

Toto šetření se provádí jednou za 3 roky, v České republice pravidelně v intervalech od roku 2000. Cílem je získat dlouhodobě srovnatelné údaje o struktuře a typologii zemědělských podniků ve všech členských státech Evropské unie. Data jsou využívána také k aktualizaci Zemědělského registru vedeného Českým statistickým úřadem.

Šetření se uskuteční na území celé České republiky téměř ve 12 tisících zemědělských subjektech, které byly do šetření zařazeny na základě náhodného výběru a prahových hodnot.

Ve Středočeském kraji se toto šetření bude týkat 685 zemědělských subjektů.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci ČSÚ, tak i externí tazatelé. Při návštěvě vybrané domácnosti se prokážou „průkazem tazatele“ (platným pouze s občanským průkazem), který vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona

Tisková zpráva ústředí ČSÚ:
www.czso.cz/csu/czso/zacina-novy-rocnik-strukturalniho-setreni-v-zemedelstvi

 
 

Případné dotazy, možnost ověření oprávnění tazatele, prosím adresujte na:

Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant VŠPS
a VŠCR
Bc. Olga Kaprálková

Krajský gestor Strukturálního
šetření v zemědělství Zem 2016

Bc. Zuzana Mašková

274 053 195
zuzana.maskova@czso.cz