Mimořádná šetření

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. V důsledku toho jsou šetření buď zcela vyčerpávající nebo výběrová, popřípadě doplňující. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci statistiky, tak i externí tazatelé kteří se při návštěvě prokáží „Průkazem tazatele“ (platný pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

 

FSD 2019

Český statistický úřad ve spolupráci s Českou národní bankou připravil šetření Finanční situace domácností = FSD , které proběhne v tomto roce jako pilotní šetření. Toto šetření probíhá standardně  pod koordinací Evropské centrální banky v zemích eurozóny i v řadě jiných evropských států, které měnu Euro nepoužívají. Jedná se o jedinečné údaje, které nelze pro výstupy zjistit jiným způsobem než dotazováním v náhodně vybraných domácnostech.

Jednotkou zjišťování je hospodařící domácnost.

Podobně jako statistiky rodinných účtů (SRÚ) je i šetření FSD integrováno do výběru šetření Životní podmínky (SILC). Díky tomu nejsou domácnosti již dotazovány na otázky, které jsou obsaženy v šetřeních SILC a SRÚ, a tím pádem dochází ke snížení zátěže respondentů i tazatelů. Navíc tazatelé oslovují ty domácnosti, které znají z předchozích návštěv z těchto šetření a které mají se statistikou již zkušenost.

Vlastní terénní zjišťování začne 26. 2. 2019 a bude probíhat až do 7. 6. 2019.

Tazatelé, stejně jako všichni pracovníci zúčastnění na šetření, jsou vázáni přísnou mlčenlivostí o všech zjištěných skutečnostech podle zákona č. 89/95 Sb., o státní statistické službě.

 

Případné dotazy, možnost ověření oprávnění tazatele, prosím adresujte na:

Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant VŠPS
a VŠCR
Bc. Olga Kaprálková