Mimořádná šetření

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. V důsledku toho jsou šetření buď zcela vyčerpávající nebo výběrová, popřípadě doplňující. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci statistiky, tak i externí tazatelé kteří se při návštěvě prokáží „Průkazem tazatele“ (platný pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

 

Integrované šetření v zemědělství 2020

Český statistický úřad organizuje v termínu od 1. září do konce listopadu 2020 Integrované šetření v zemědělství 2020. Toto zjišťování navazuje na sérii strukturálních šetření konaných v České republice od roku 1995, naposledy v roce 2016.

Obsahem šetření jsou údaje o počtu a struktuře pracovníků v zemědělství, výměře a využití obhospodařované zemědělské půdy a jejím vlastnictví či pachtu, zavlažování, hnojení a hospodaření se statkovými hnojivy, stavech hospodářských zvířat a typech jejich ustájení, ekologickém hospodaření a jiných výdělečných činnostech zemědělských subjektů.

Cílem šetření je zjistit údaje o skutečném rozsahu českého zemědělství a jejich srovnáním s daty z předchozích šetření vysledovat a popsat změny, k nimž v tomto odvětví dochází.

Výsledky zjišťování budou využity pro monitoring, hodnocení a formování zemědělské politiky nejen v České republice, ale i Evropské unii. Šetření je také podkladem pro aktualizaci zemědělského registru, který slouží jako základna pro každoroční zemědělské statistiky. ČSÚ z výsledků šetření zpracovává elektronické i tištěné publikace, které jsou k dispozici odborné i laické veřejnosti.

Vybraným respondentům děkujeme za spolupráci na tomto šetření.

Integrované šetření v zemědělství 2020
Informační leták Středočeského kraje

Krajská garantka Integrovaného šetření v zemědělství 2020:
Kontakt: Bc. Zuzana Mašková
Telefon: 274 053 195
E-mail: zuzana.maskova@czso.cz

 

FSD 2020

Šetření Finanční situace domácností připravil Český statistický úřad ve spolupráci s Českou národní bankou a probíhá standardně v zemích eurozóny i v řadě jiných evropských států, které měnu EU nepoužívají.

Podobně jako šetření Statistiky rodinných účtů (SRÚ) je i šetření FSD integrováno do výběru šetření Životní podmínky (SILC). Díky tomu již nejsou domácnosti dotazovány na otázky, které jsou již obsaženy v těchto šetřeních a většinou tazatelé i oslovují domácnosti, které znají z předchozích šetření.

Vlastní terénní šetření FSD 2020 začíná 1. 2. 2020 (po rozhovoru SILC) a končí nejpozději do konce února 2021 při převzetí 2. deníku ze šetření SRÚ.

Ve Středočeském kraji zkušení tazatelé ČSÚ osloví  celkem 233 domácností.

 

Případné dotazy, možnost ověření oprávnění tazatele, prosím adresujte na:

Funkce
Jméno
Telefon / e-mail
Ředitelka KS ČSÚ Ing. Monika Braunšveigová
Krajský garant VŠPS
a VŠCR
Bc. Olga Kaprálková