Výdaje na ochranu životního prostředí v Libereckém kraji v roce 2020

 

V roce 2020 bylo na území Libereckého kraje na ochranu životního prostředí proinvestováno 479 mil. Kč, v přepočtu na 1 obyvatele 1 082 Kč. V celé České republice to bylo 2 910 Kč na 1 obyvatele.

Graf: Investice na ochranu životního prostředí na 1 obyvatele

Výdaje na ochranu životního prostředí zahrnují výdaje na pořízení dlouhodobého hmotného majetku na ochranu a neinvestiční náklady, které se vztahují k aktivitám na ochranu životního prostředí (technologie, procesy, zařízení nebo jejich části). Hlavním účelem těchto výdajů je zachycení, odstranění, monitorování, kontrola, snižování, prevence nebo eliminace znečišťujících látek a znečištění nebo jakékoliv jiné poškození životního prostředí, ke kterému dochází při činnosti podniků.

V roce 2020 investoři se sídlem na území Libereckého kraje vynaložili na ochranu životního prostředí na investicích i neinvestičních nákladech celkem částku v hodnotě 3 740,0 mil. Kč, tj. meziročně méně o 311,7 mil. (-7,7 %). Největší část těchto výdajů směřovala do neinvestiční oblasti, a to 3 255,6 mil. Kč (tj. 87,0 % z celkového objemu výdajů na životní prostředí). Meziročně se objem neinvestičních nákladů snížil o 256,2 mil. Kč (-7,3 %).

V oblasti neinvestičních nákladů byly v roce 2020 největší položkou výdaje spojené s nakládáním s odpady, které představovaly 42,2 % jejich celkové hodnoty. Oproti roku 2019 byl zaznamenán pokles těchto výdajů o 7,8 %. Souvisí např. s úpravou technologických procesů z důvodu prevencí vzniku odpadů, se zařízením a vybavením pro sběr, svoz, přepravu, třídění a úpravu odpadů, výstavbou spaloven, recyklačních závodů, řízených skládek, kompostáren, asanací starých skládek, zařízením pro monitoring odpadů. Téměř 40 % neinvestičních nákladů putovala do ochrany a sanace půdy, podzemních a povrchových vod, meziročně se hodnota na tento program snížila o 3,2 %.

Celkový objem investičních výdajů investorů se sídlem v Libereckém kraji v roce 2020 byl meziročně nižší o 55,6 mil. Kč (-10,3 %) a dosáhl 484,4 mil. Kč. Nejvyšší podíl z celkového objemu investic zaujímaly investiční výdaje na nakládání s odpady (23,2 %). Oproti roku 2019 však tyto investice poklesly o 36,3 mil. Kč (-24,4 %). Na ochranu a sanaci půdy a vod bylo vynaloženo 22,8 %, na nakládání s odpadními vodami 21,9 % a na ochranu ovzduší a klimatu 20,9 % celkových investičních výdajů. Nejvíce meziročně narostly investice do nakládání s odpadními vodami (o 45,5 mil. Kč, tj. o 74,9 %), vzrostly také investice do ochrany biodiverzity a krajiny (o 16,4 mil. Kč, tj. o 91,9 %) a investice na ochranu ovzduší a klimatu (o 10,4 mil. Kč, tj. o 11,5 %). Investice do ochrany a sanace půdy a vod se naopak od roku 2017 snižují (meziročně o -93,3 mil. Kč, tj. o 45,8 %).

Pokud zhodnotíme situaci z hlediska místa vynaložené investice (bez ohledu na sídlo investora), investice na ochranu životního prostředí vynaložené na území Libereckého kraje v roce 2020 dosáhly částky 479,4 mil. Kč a meziročně byly nižší o 126,8 mil. Kč (-20,9 %). V přepočtu na 1 obyvatele činily pouze 1 082 Kč. Tato částka byla v rámci mezikrajského srovnání mezi kraji zcela nejnižší a o 1 828 Kč se pohybovala pod průměrem za Českou republiku (2 910 Kč na 1 obyvatele). Nejvíce prostředků na 1 obyvatele bylo v roce 2020 proinvestováno v Pardubickém kraji (3 949 Kč).

Kontakt:

Věra Maškarincová
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Výdaje na ochranu životního prostředí v Libereckém kraji v roce 2020 (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Libereckého kraje podle programového zaměření
 • Investice a neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí podle programového zaměření a kraje sídla investora v roce 2020
 • Investice na ochranu životního prostředí investorů se sídlem na území Libereckého kraje podle zdrojů financování
 • Investice na ochranu životního prostředí podle zdrojů financování a kraje sídla investora v roce 2020
 • Investice na ochranu životního prostředí podle místa investice
 • Grafy
 • Investice na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2020
 • Neinvestiční výdaje na ochranu životního prostředí podle sídla investora v roce 2020
 • Investice na ochranu životního prostředí podle místa investice na 1 obyvatele