Příjmy a životní podmínky domácností 2021 – Liberecký kraj (2. část) (charakteristiky bydlení, subjektivní názory)

 

Většina domácností v kraji žila v bytovém domě, celková rozloha bytu byla nejčastěji mezi 60 až 80 m2. Největším problémem v souvislosti s kvalitou bydlení byla pro domácnosti vlhkost bytu a hlučnost. Půjčku mělo 14,7 %  domácností, pro 2,5 %  z nich bylo její splácení velkou zátěží. Více než čtvrtina domácností měla problém zaplatit neočekávaný výdaj a více než 21 %  domácností si nemohlo jednou ročně dopřát dovolenou mimo domov.

Většina domácností v Libereckém kraji žila v roce 2021 v bytovém domě (54,9 %), rodinný dům obývalo 43,4 %  domácností. Nejvyšší zastoupení domácností žijících v rodinných domech bylo zjištěno v Kraji Vysočina (61,8 %) a ve Zlínském kraji (61,7 %). Naopak nejnižší podíl těchto domácností vykázalo hlavní město Praha (12,3 %), výrazně podprůměrný podíl evidoval také Karlovarský kraj (27,2 %). Výsledek za Liberecký kraj byl pak 5. nejnižší a prakticky odpovídal průměru za Českou republiku (43,3 %).

Z hlediska celkové plochy bytu obývala největší část domácností v Libereckém kraji byty o výměře 60 až 80 m2 (38,5 %  domácností). Byty větší než 100 m2 využívalo 22,1 %  domácností, naopak malý byt do 40 m2 uvedlo 5,4 %  domácností.

Stejně jako v Libereckém převažovaly i v dalších 8 krajích domácnosti žijící v bytech o velikosti 60 až 80 m2. Naopak domácnosti z 5 zbývajících krajů (Středočeský, Jihočeský, Pardubický, Jihomoravský a Olomoucký) uvedly nejčastěji velikost větší než 100 m2 s tím, že nejvyšší podíl takových rodin byl vykázán ve Středočeském a Jihomoravském kraji (shodně 33,0 %). Nejméně pak byly velké byty zastoupeny mezi domácnostmi v hlavním městě Praze (14,2 %). Podíl nejmenších bytů do 40 m2 se napříč kraji pohyboval v rozmezí od 3,7 %  (Zlínský kraj) do 7,8 %  (hl. město Praha).

Graf - Celková obytná plocha bytů podle krajů

Kvalitu bydlení měli respondenti možnost ohodnotit na základě 5 subjektivních kritérií, tj. vlhkost bytu, tmavý byt, hluk z domu, resp. z ulice, znečištěné okolní prostředí a vandalství a kriminalita v okolí. Z tohoto pohledu byla největším problémem domácností v Libereckém kraji vlhkost bytu, kterou jako problém označilo 7,1 %  domácností. Jako druhý největší problém s bydlením stanovily domácnosti hlučnost (6,4 %). Naopak pro nejméně domácností představovalo problém vandalství a kriminalita (2,6 %).

V rámci mezikrajského srovnání byl problémem pro největší část domácností hluk v domě nebo z ulice. Zastoupení tohoto problému se pohybovalo mezi 5,3 %  (Plzeňský kraj) až po 21,5 %  (hl. m. Praha). V tomto případě se Liberecký kraj umístil nejlépe a zjištěná hodnota byla 2. nejnižší. Dalším nejvíce zastoupeným problémem bylo znečištěné okolní prostředí, na tuto okolnost si nejvíce „stěžovaly“ domácnosti v hl. městě Praze (14,9 %), opačně tomu bylo v Plzeňském kraji (2,3 %). Domácnosti v Libereckém kraji toto kritérium nevnímaly jako výrazný problém a zde zjištěná hodnota byla 3. nejnižší (3,1 %). Vlhkost v bytě byla nejvíce problematická pro domácnosti z Olomouckého kraje (10,0 %), nejmenší problém činila rodinám v Karlovarském kraji (1,3 %). Podíl za Liberecký kraj byl 5. nejvyšší. Vandalství a kriminalitu v okolí nejvíce vnímaly domácnosti v Karlovarském kraji (11,5 %), nejméně v Kraji Vysočina (1,1 %), hodnota za Liberecký kraj byla 6. nejnižší. Obecně nejmenší problém představovalo kritérium „tmavý byt“ – nejvíce se s ním potýkaly domácnosti z Královéhradeckého kraje (4,4 %), v Karlovarském kraji to bylo pouze 0,4 %  domácností. Podíl v Libereckém kraji (3,8 %) byl 3. nejvyšší.

V čele domácnosti v Libereckém kraji byly nejčastěji osoby s nižším středním vzděláním a s vyučením (45,0 %, 2. nejvyšší podíl mezi kraji). Druhou nejčetněji zastoupenou skupinou byly osoby s úplným středním, pomaturitním a nástavbovým vzděláním (29,0 %, druhý nejnižší podíl). Vyšší odborné, bakalářské, vysokoškolské a doktorské vzdělání mělo 16,3 %  (6. nejnižší podíl) osob v čele domácnosti a základní nebo neukončené vzdělání 9,8 %  osob (2. nejvyšší podíl).

Stejná vzdělanostní struktura je patrná i v ostatních krajích, výjimkou je pouze hlavním město Praha. V tomto regionu měla osoba v čele domácnosti nejčastěji vzdělání vyšší odborné, bakalářské, vysokoškolské a doktorské (43,9 %, tj. nejvíce mezi kraji), následovaly osoby s úplným středním, nástavbovým a pomaturitním vzděláním (34,0 %), poté osoby s nižším středním vzděláním a vyučením (18,9 %, tj. nejméně mezi kraji) a osoby se vzděláním základním a neukončeným (3,1 %, tj. nejméně mezi kraji). Nejnižší podíl osob v čele s vyšším odborným, bakalářským, vysokoškolským a doktorským vzděláním uvedly domácnosti v Plzeňském kraji (12,6 %). Nejvyšší podíl osob v čele domácnosti majících základní a neukončené vzdělání evidoval Ústecký kraj (11,8 %).

Více než 84 %  domácností v Libereckém kraji mělo přístup na internet, 83,3 %  bylo vybaveno osobním počítačem či notebookem. Osobní automobil vlastnilo 69,6 %  domácností, myčku nádobí mělo 48,0 %  a sušičku prádla 22,9 %  domácností. S ohledem na finanční situaci si 4,4 %  domácností nemohlo dovolit sušičku prádla, 3,5 %  myčku nádobí, 3,2 %  osobní automobil, 1,3 %  osobní počítač nebo notebook a 1,1 %  přístup na internet.

Graf - Podíl domácností, které mají půjčky (kromě bytových) podle krajů v roce 2021

V roce 2021 mělo v Libereckém kraji půjčky (kromě bytových) 14,7 % domácností (4. nejvyšší podíl mezi kraji). Pro 2,5 % domácností bylo jejich splácení velkou zátěží, pro 10,0 % určitou zátěží a pro 2,2 % domácností to nebylo vůbec zátěží. Z mezikrajského pohledu bylo nejvíce domácností zatížených půjčkou vykázáno v Karlovarském kraji (19,7 %), ve kterém byl také nejvyšší podíl domácností, pro které představovalo splácení půjček velkou zátěž (5,1 %). Naopak v Pardubickém kraji bylo půjčkou zatíženo pouze 7,7 % domácností. Nejnižší podíl domácností (1,3 %), pro které bylo splácení půjček velkou zátěží, zaznamenalo hlavní město Praha.

Nejvyšší podíl domácností s vyživovanými dětmi evidoval Středočeský kraj (39,2 %), nejmenší hlavní město Praha (29,9 %). Podíl za Liberecký kraj činil 32,7 %  a mezi ostatními regiony se jednalo o 7. nejnižší hodnotu. Bez vyživovaných dětí bylo v kraji evidováno 67,3 %  domácností, tedy v pomyslném mezikrajském srovnání 7. nejvyšší hodnota. Nejvíce domácností bez vyživovaných dětí uvedlo hlavní město Praha (70,1 %), nejméně pak kraj Středočeský (60,8 %).

S ohledem na příjmovou situaci bylo pro 25,8 % domácností v našem kraji problematické zaplatit neočekávaný výdaj ve výši 12 800 Kč, tj. mezi kraji 4. nejvyšší podíl. Nejvíce takovýchto domácností bylo v Ústeckém kraji (30,6 %), nejméně v kraji Zlínském (12,4 %). Více než pětina domácností v libereckém regionu si nemohla alespoň jednou v roce dopřát týdenní dovolenou mimo domov, což je v mezikrajském srovnání 5. nejvyšší hodnota. V rámci České republiky se pak zastoupení těchto domácností pohybovalo od 14,2 %  (hl. m. Praha) do 29,0 %  (Olomoucký kraj).

 

Kontakt:

Hana Koťátková
Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Příjmy a životní podmínky domácností 2021 – Liberecký kraj (2. část) - charakteristiky bydlení, subjektivní názory (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Charakteristiky bydlení domácností v Libereckém kraji
  • Grafy
  • Bydlení domácností podle druhu domu a podle krajů
  • Celková obytná plocha bytů podle krajů
  • Vzdělání osoby v čele domácnosti podle krajů
  • Podíl domácností, které mají půjčky (kromě bytových) podle krajů v roce 2021
  • Co si domácnost v roce 2021 nemohla dovolit?