Výsledky chovu hospodářských zvířat v Kraji Vysočina v roce 2018

 

Pomocí výběrových šetření o chovu skotu, prasat a drůbeže byly k 31. 12. 2018 zpracovány důležité charakteristiky živočišné výroby. Pro Kraj Vysočina byly zjištěny tyto hodnoty:

Chov skotu

Stavy skotu dosáhly úrovně 210 766 kusů a proti stejnému období předchozího roku se snížily o 2 027 kusů (tj. o 1,0 %). Na Vysočině bylo chováno nejvíce skotu v rámci ČR (15,4 %). Krávy představují 42,2 % z celkového stáda skotu a meziročně se jejich počet snížil o 0,5 %.

Stavy skotu v Kraji Vysočina

Početní stavy skotu k 31. 12. podle krajů

 

V průběhu roku 2018 bylo v kraji vyrobeno 571 036 tis litrů mléka, ve srovnání s předchozím rokem se toto množství zvýšilo o 1,7 % a představuje téměř jednu pětinu produkce mléka v ČR. Průměrná denní dojivost 24,06 litrů vzrostla o 3,9% a je z pohledu celé České republiky nadprůměrná.

Výroba mléka a dojivost podle krajů v roce 2018

 

Chov prasat

K 31. prosinci 2018 bylo na Vysočině chováno 288 981 kusů prasat, jejich počet se snížil proti předchozímu roku o 35 tisíc kusů (tj. o 10,7 %). V mezikrajském srovnání se jedná o druhý nejvyšší stav prasat (19,2 % z celé ČR). Prasnice představovaly 5,9 % z celkového stáda prasat a jejich počet se snížil proti roku 2017 o 14 %. Narozeno bylo 635 270 selat, což je o 7,7 % méně než v předchozím roce. Na jednu prasnici se v roce 2018 narodilo 31 selat, přičemž jejich úhyn vztažený k počtu narozených se zvýšil na 11,6 % a je o 0,6 procentního bodu nad průměrem ČR.

Stavy prasat (v kusech) podle kategorií a účelu chovu  k 31. 12. 2018 v Kraji Vysočina
 

Početní stavy prasat k 31. 12. podle krajů

Chov drůbeže

Stavy drůbeže k 31. prosinci 2018 se proti stejnému období předchozího roku snížily o 2,5 % a k uvedenému datu bylo v Kraji Vysočina chováno více než 631 tisíc kusů drůbeže. Z tohoto stavu připadalo 2,9 % na nosnice. Produkce konzumních vajec dosáhla od počátku roku 3,4 mil. kusů a proti roku 2017 se zvýšila o 771 tis. kusů (28,5 %). Průměrná snáška na jednu nosnici činila 189 kusů vajec.

Stavy drůbeže k 31. 12. podle krajů

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
e-mail: 
miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081