Mimořádná šetření

 

Vedle pravidelného způsobu sběru dat výkaznickou cestou nabývají zvláště v posledních letech na významu mimořádná statistická šetření. Jsou orientována do všech oblastí ekonomicko-společenského života a dávají řadu odpovědí na otázky, které jsou jinak těžko zjistitelné, málo prozkoumané, či značně se měnící. V důsledku toho jsou šetření buď zcela vyčerpávající nebo výběrová, popřípadě doplňující. Slouží pro vypracování ekonomických a sociologických analýz dlouhodobého charakteru a jejich využitelnost je v podstatě nadčasová. Šetření jsou organizována celorepublikově      a metodicky jednotně vedena z ČSÚ.

Na zajištění těchto šetření se podílejí jak zaměstnanci statistiky, tak i externí tazatelé, kteří se při návštěvě prokáží „Průkazem tazatele“ (platný pouze s občanským průkazem), který jim vydá ČSÚ. Ochrana individuálních údajů je zajištěna v souladu se zákonem č.89/1995 Sb., o státní statistické službě. Všechny osoby zúčastněné na zjišťování a zpracování údajů jsou vázány mlčenlivostí o všech šetřených skutečnostech ve smyslu § 17 uvedeného zákona.

Strukturální šetření v zemědělství 2016

Strukturální šetření v zemědělství se provádí s několikaletou periodicitou, v naší republice od roku 2000, naposledy v roce 2013, s cílem získat dlouhodobě srovnatelné údaje o struktuře a činnosti zemědělských podniků. Data jsou využívána také k doplnění a aktualizaci registru farem vedeného Českým statistickým úřadem a k analýzám hospodářského vývoje zemědělského odvětví.

Šetření se uskuteční ve všech členských státech Evropské unie, na území České republiky u téměř 12 tisíců zemědělských subjektů. Zpravodajskou jednotkou jsou právnické i fyzické osoby včetně osob hospodařících bez IČO, které splňují alespoň jedno z kritérií stanovených prahových hodnot zjišťování, kterými jsou:

  • 5 ha obhospodařované zemědělské půdy vlastní nebo najaté,
  • nebo 1 ha sadů, nebo 3 500 m2 vinic,
  • nebo součtová plocha zeleniny, jahod a květin od výměry 2 500 m2,
  • nebo chov 5 ks skotu, nebo 10 ks prasat, nebo 10 ks ovcí a koz,
  • nebo chov 100 ks drůbeže včetně běžců.

Pro zjišťování údajů byl připraven dotazník ZEM - Strukturální šetření v zemědělství. Jeho obsahem jsou např. otázky na údaje o struktuře zemědělské půdy a jejího využití, rozsahu ekologického zemědělství, určení produkce podniku, zdrojích vody pro zavlažování a použitých metodách zavlažování, počtu hospodářských zvířat, pracovní síle, postupech hospodaření s půdou a hnojivy (např. otázky na metody orby na orné půdě, krytí orné půdy během zimního období, technologie aplikace statkových hnojiv), službách a zpracování vlastních výrobků.

Způsob zjišťování je kombinovaný. Právnické osoby a větší fyzické osoby budou osloveny korespondenčně, respektive prostřednictvím datové schránky, menší zemědělské podniky navštíví vyškolený tazatel.

Šetření u vybraných zpravodajských jednotek proběhne v období září až listopad 2016. Pracovníci zapojení do terénního šetření se budou prokazovat průkazem tazatele, vydaným Krajskou správou ČSÚ, který je ve spojení s občanským průkazem opravňuje k provedení Strukturálního šetření v zemědělství 2016, nebo průkazem zaměstnance ČSÚ.

Odbor terénních zjišťování ČSÚ v Kraji Vysočina bude zajišťovat šetření u 479 hospodářství fyzických osob, z toho u 255 menších hospodářství tazatelským způsobem.

Další informace, příp. ověření tazatele, lze získat u kontaktní osoby pro Kraj Vysočina:

Bc. Jana Daněčková
Mobil:   731 622 004
E-mail:  jana.daneckova@czso.cz

Šetření o vzdělávání dospělých - AES 2016

V období od 11. července 2016 do 16. ledna 2017 proběhne v České republice šetření o vzdělávání dospělých AES (Adult Education Survey). Cílem šetření je zjistit zejména zapojení dospělé populace do vzdělávání se zaměřením na účast jednotlivců ve formálním a neformálním vzdělávání. Mezinárodní charakter a jednotná metodika šetření zaručují srovnatelnost výstupů v rámci členských zemí EU. Šetření je významným zdrojem pro tvorbu národních i evropských statistik o vzdělávání a celoživotním učení.

Vlastní terénní šetření proběhne na vzorku přibližně 8 tisíc domácností ve všech krajích ČR, které byly již dříve šetřeny v rámci Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS). V Kraji Vysočina navštíví za účelem šetření AES 2016 téměř 450 bytů 11 proškolených tazatelů – zaměstnanců ČSÚ a budou zjišťovat informace o zapojení dospělých osob ve věku 18 – 69 let do nejrůznějších typů vzdělávání.

První národní výstupy z šetření AES 2016 zveřejní ČSÚ na podzim roku 2017.

Krajský garant šetření:

Ing. Soňa Blokešová

Mobil: 736 509 035
E-mail: sona.blokesova@czso.cz

Případné dotazy či ověření oprávnění tazatele, směřujte, prosím, na vedoucí oddělení terénních zjišťování:

Ing. Šárka Freudenreichová

Tel.: 567 109 069
Mobil: 737 915 691
E-mail: sarka.freudenreichova@czso.cz