Výběrové šetření Životní podmínky EU-SILC

 

Český statistický úřad organizuje v roce 2022 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, každoroční výběrové šetření o životních podmínkách domácností v České republice pod názvem „Životní podmínky 2022“ (EU-SILC). Smyslem tohoto zjišťování je získávat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociální a ekonomické situaci obyvatel ve 34 evropských zemích. Na národní úrovni výsledky slouží jako podklad při nastavování sociální politiky státu a analýzu vlivu této politiky na životní podmínky českých domácností, a to především v souvislosti s úrovní ohrožení příjmovou chudobou. Neméně důležitým cílem je získávání dat, která poskytují jednak užitečné informace pro směrování politiky státu v oblasti důchodového, dávkového a daňového systému apod., a také pro hodnocení dopadů přijatých opatření.

Zjišťování údajů v terénu probíhá prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů, obvykle od února do června. Letos proběhne v době od 29. ledna do 12. června 2022. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště. Aktivní účast občanů na tomto významném statistickém šetření a jejich ochota spolupracovat s ČSÚ je nesmírně důležitá. Umožní v zájmu nás všech získat řadu důležitých informací o sociální situaci domácností v ČR, které nelze zjistit žádným jiným způsobem. Všechny domácnosti jsou do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. 

Všechny domácnosti jsou do šetření zahrnuty na základě náhodného výběru. Ten probíhá ve dvou stupních. Na prvním stupni se z tzv. Registru sčítacích obvodů a budov náhodně vybírají sčítací obvody, což jsou nejmenší existující územní jednotky ČR. Z každého takto vybraného sčítacího obvodu je pak ve druhém stupni náhodně vybráno deset bytů jednoznačně identifikovaných přesnou adresou, tj. názvem ulice a číslem popisným. V případě domů s více byty pak ještě navíc číslem bytu, popřípadě pořadím bytu v domě. Ve vybraných bytech zjišťují tazatelé údaje za všechny osoby, které v době šetření na dané adrese obvykle bydlí, bez ohledu na jejich trvalé bydliště. Tyto osoby tvoří tzv. hospodařící domácnosti.

Šetření je koncipováno jako čtyřletý rotační panel, což znamená, že se domácnosti účastní šetření celkem čtyři roky po sobě.

Terénní pracovníci zapojení do šetření se prokazují průkazem tazatele a zároveň průkazem zaměstnance ČSÚ nebo dokladem totožnosti. Ve všech fázích zpracování je zaručena anonymita zjištěných údajů a získaná data jsou důsledně chráněna. Český statistický úřad plně respektuje evropský právní rámec ochrany osobních údajů (GDPR) a jedná v souladu s ním. Všichni pracovníci ČSÚ jsou navíc podle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, vázáni mlčenlivostí o veškerých šetřených skutečnostech. Informace ze šetření jsou zveřejňovány pouze formou statistických souhrnů. Podrobnosti ke zpracovávání osobních údajů najdete na: http://www.czso.cz/csu/czso/ochrana-osobnich-udaju-gdp

V Kraji Vysočina tazatelé letos navštíví 580 domácností. Poprvé bude osloveno 230 domácností, zbývajících 350 domácností se šetření zúčastní opakovaně. O konání šetření jsou informováni starostové měst a obcí, ve kterých byly domácnosti do šetření vybrány, a Policie ČR.

Vybraným domácnostem předem děkujeme za spolupráci při tomto zjišťování.

 

Krajský garant šetření EU-SILC:

Bc. Jana Daněčková

Mobil: 731 622 004

E-mail: jana.daneckova@czso.cz

 

Další informace o výsledcích statistického zjišťování podává:
Oddělení informačních služeb Jihlava
tel.: 567 109 080
infoservisvys@czso.cz