VŠIT - Archiv 2017

 

Výběrové šetření o využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci (dále jen VŠIT) je mezinárodní domácnostní výběrové šetření probíhající pod nařízením Evropského parlamentu a Rady[1]. Šetření je prováděno ve všech členských zemích EU a několika dalších evropských zemích. Metodika šetření je v jednotlivých zemích jednotná, čímž je zajištěna mezinárodní srovnatelnost zjišťovaných údajů. Z hlediska náplně je šetření zaměřeno zejména na přístup a využití internetu domácnostmi a jednotlivci. Vedle práce s počítači či s přenosnými zařízeními se zjišťuje také využívání internetu. Obvyklým referenčním obdobím jsou 3 nebo 12 měsíců před šetřením.

Pilotní šetření VŠIT proběhlo v roce 2002. V roce 2017 bude v České republice realizováno již šestnácté opakování šetření. VŠIT je roční šetření, přičemž je navázáno na Výběrové šetření pracovních sil (dále jen VŠPS). Samotný dotazník VŠIT je vyšetřován až ve druhém čtvrtletí na páté vlně Integrovaného šetření u domácností (IŠD)[2].

Dotazování respondentů probíhá formou osobního rozhovoru se školeným tazatelem s využitím počítače. V České republice, kde je šetření pravidelně realizováno Českým statistickým úřadem, se ho v jeho posledním opakování v roce 2016 zúčastnilo 4 550 domácností a 8 246 osob.

Ve Středočeském kraji je šetření VŠIT v roce 2017 prováděno v 780 náhodně vybraných domácnostech a šetřenými jednotkami jsou všechny osoby ve věku 16 let a starší ve všech šetřených domácnostech. Vlastní terénní šetření proběhne od 10. dubna 2017 do 20. července 2017.

Výsledky VŠIT slouží především jako podkladová data pro monitorování plnění jednotlivých cílů Digitální agendy pro Evropu a pro výkon české státní správy v oblasti rozvoje informační společnosti, digitální gramotnosti a digitální ekonomiky. Šetření současně přispívá k odhalování hlavních bariér znesnadňujících přístup obyvatel a jejich skupin k informačním a komunikačním technologiím, čímž napomáhá k jejich zmírňování. Dodržení jednotné evropské metodiky umožňuje srovnávat výsledky mezi zeměmi a získávat přehled o postavení ČR v mezinárodním srovnání.

Podrobné výsledky z tohoto šetření jsou v rámci České republiky pravidelně zveřejňovány, jak v samostatných publikacích, tak ve zkrácené formě ve Statistické ročence ČR, krajských ročenkách nebo např. v publikaci Zaostřeno na ženy a muže. Zatímco tematické publikace přináší uživatelům detailnější pohled na sledovanou oblast, údaje ve výše zmíněných souhrnných publikacích jsou zasazeny do širšího kontextu sociálního a ekonomického vývoje společnosti.

 

Informace z předcházejících opakování VŠIT jsou dostupné v českém jazyce na webových stránkách ČSÚ:

 [1] Nařízení Evropského parlamentu a Rady Evropské unie č. 808/2004 o statistice společenství o informační společnosti

[2] Integrované šetření u domácností (IŠD) zahrnuje Výběrové šetření pracovních sil, Výběrové šetření cestovního ruchu a Výběrové šetření o využívání informačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci.