Ekonomické subjekty ve Středočeském kraji v roce 2018

 

Na území Středočeského kraje mělo ke konci roku 2018 své sídlo zaevidováno přibližně 342,8 tisíce ekonomických subjektů. Během roku přibylo přes  6 tis. subjektů, což představovalo meziroční nárůst 1,9 %. Vyšší meziroční růst zaznamenala mezi kraji pouze Praha. Středočeský kraj se v organizační statistice vyznačuje vysokým podílem fyzických osob, převážně živnostníků, a nižším podílem právnických osob. Nejvyšší počet a intenzitu ekonomických subjektů (v přepočtu na počet obyvatel) v kraji dosahovala centrální oblast kraje, tvořená okresy Praha-západ a Praha-východ, která se od okrajových částí kraje odlišuje také v zastoupení subjektů podle právní formy a z hlediska zaměření na ekonomickou činnost. Největším zaměstnavatelem v kraji byla ŠKODA AUTO a.s. v Mladé Boleslavi.

V registru ekonomických subjektů1 (dále jen RES) bylo k 31. 12. 2018 evidováno 342,8 tis. ekonomických subjektů se sídlem ve Středočeském kraji, z nichž 184,1 tis. subjektů vykazovalo aktivitu v rámci statistických zjišťování (53,7 %). V průběhu roku 2018 přibylo v evidenci RES celkem 6,2 tis. subjektů, což představovalo v porovnání se stavem na konci předchozího roku meziroční nárůst o 1,9 %. Na území České republiky přibylo v databázi RES během stejného období celkem 1,4 % subjektů, přičemž nejvyšší nárůst mezi kraji byl zaznamenán na území hlavního města Prahy (o 2,6 %). 

Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2018

Intenzita podnikatelské aktivity v okresech a krajích v roce 2018

Na území Středočeského kraje je v organizační statistice, stejně jako v dalších oblastech statistiky, patrná značná teritoriální rozdílnost. Subjekty volí sídlo zpravidla v návaznosti na tranzitní tepny, nejčastěji v centrální oblasti kraje v blízkosti hlavního města v okresech Praha-východ a Praha-západ. Zde sídlí více než čtvrtina subjektů kraje (28,1 %) a v přepočtu na populaci patří počty subjektů k nejvyšším nejen v kraji, ale i v rámci celé České republiky. Vyšší intenzitu podnikatelské aktivity než okres Praha-západ (308 subjektů na 1 000 obyvatel2)) dosahovaly v rámci republiky už jen Praha (478) a Brno-město (365), intenzita dosahovaná v okrese Praha-východ (291) byla šestá v pořadí. Nejnižší intenzitu v kraji zaznamenal okres Mladá Boleslav (216), v meziokresním srovnání ČR tomu odpovídala 65. pozice ze 77. Nejnižší intenzitu v rámci ČR dosahoval okres Karviná (169). 

Ekonomické subjekty se sídlem v krajích ČR a okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2018

Ekonomické subjekty se sídlem v krajích ČR a okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2018

 

Nejčastější formou podnikání ve Středočeském kraji bylo na konci roku 2018 soukromé podnikání fyzických osob (80,6 %, tj. o 6,7 procentních bodů více než průměr ČR). Většina fyzických osob podnikala na základě živnostenského oprávnění (91,2 % z fyzických osob a 73,5 % z celkového počtu subjektů); podíl živnostníků patřil v mezikrajském srovnání k nejvyšším v ČR.

 

Ekonomické subjekty podle právní formy k 31. 12. 2018

Ekonomické subjekty podle právní formy k 31. 12. 2018

 

Nadprůměrný podíl soukromého podnikání vedl mezi kraji naopak k třetímu nejnižšímu podílu právnických osob (19,4 %), z nichž více než polovina byla vedena jako obchodní společnost (57,9 %). Nejběžnější formou obchodní společnosti byla společnost s ručením omezeným. Na základě této formy podnikalo 94,5 % všech obchodních společností, což bylo o 1,6 procentního bodu více než celorepublikový průměr.

 

Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2018

Podíl živnostníků v okresech a krajích k 31. 12. 2018

Ekonomické subjekty v centrální oblasti kraje se od zbytku kraje odlišují nejen počtem a intenzitou, ale také formami podnikání – především nižším podílem živnostníků na celkovém počtu subjektů (centrální okresy 72,1 %, ostatní 74,1 %) a vyšším podílem obchodních společností z celkového počtu subjektů (centrální okresy 15 %, ostatní 9,8 %). Podíl obchodních společností v okrese Praha-západ (17 %) byl šestý nejvyšší v republikovém meziokresním srovnání, vyššího podílu dosahovaly zpravidla jen regiony největších měst (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň). Na území centrálních okresů Praha-východ a Praha-západ mělo sídlo 37,6 % obchodních společností se sídlem ve Středočeském kraji, zatímco v případě živnostníků to bylo jen 27,6 %.

 

Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti (CZ-NACE) k 31. 12. 2018

Ekonomické subjekty podle převažující ekonomické činnosti (CZ-NACE) k 31. 12. 2018

 

Z hlediska uvedené převažující ekonomické činnosti působilo v roce 2018 nejvíce subjektů ve Středočeském kraji v oblasti velkoobchodu, maloobchodu a služeb spojených s opravou a údržbou motorových vozidel (23,4 %). Druhým nejčastějším zaměřením bylo stavebnictví (12,9 %) a třetím již druhým rokem po sobě profesní, vědecké a technické činnosti (12,7 %) před čtvrtým průmyslem (12,2 %).

 

Ekonomické subjekty podle právní formy a převažující  ekonomické činnosti v okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2018

Ekonomické subjekty podle právní formy a převažující  ekonomické činnosti v okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2018

 

Územní rozdíly v podílech subjektů podle zaměření na ekonomickou činnost jsou dány jak atraktivitou lokality (vyšší podíl subjektů podnikajících v profesní, vědecké a technické činnosti v centrální oblasti kraje), tak tradičními zvyklostmi a přírodními podmínkami (vyšší podíl subjektů podnikajících v zemědělství a lesnictví v okrajových okresech kraje – Rakovnicko, Benešovsko).

 

Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji

Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji

 

Velikost podle kategorie počtu zaměstnanců byla uvedena pouze u necelé poloviny ekonomických subjektů celkem (44,7 %). Převážná část subjektů se zjištěným údajem byla díky povaze (fyzické osoby, zpravidla živnostníci) bez zaměstnanců (81,8 %). Mezi subjekty se zaměstnanci pak převládaly mikropodniky do 5 zaměstnanců (70 %). Sídlo na území kraje mělo 219 podniků s uvedeným počtem 250 a více zaměstnanců, což představovalo 9% podíl kraje na celorepublikové hodnotě (2 422). Vyššího podílu dosahovaly už jen kraje s největšími městy – hlavní město Praha (30,3 %), Moravskoslezský kraj (10,1 %) a Jihomoravský kraj (10 %). V rámci Středočeského kraje měly podniky s 250 a více zaměstnanci nejčastěji sídlo v okrese Praha-východ (41). Velkých podniků s počtem vyšším než tisíc zaměstnanců bylo v kraji evidováno celkem 34. Největším zaměstnavatelem byl podnik ŠKODA AUTO a.s. s počtem zaměstnanců vyšším než 10 tisíc.

Další údaje z organizační statistiky naleznete v publikaci Organizační statistika za 4. čtvrtletí 2018
a na regionálních stránkách v odkaze Organizační statistika.

Více informací o RES naleznete na: https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu.

 

Kontakt:

Bc. Ondřej Junášek
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
oddělení informačních služeb
Tel: 274 054 175
Email: infoservisstc@czso.cz1 Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, který je veden ČSÚ podle §20 zákona č. 89/1995 Sb. Má pouze evidenční význam a zahrnuje všechny subjekty s přiděleným identifikačním číslem bez ohledu na jejich ekonomickou aktivitu. Od roku 2013 došlo ke změně v evidenci ekonomických subjektů vedených v RES. Základním zdrojem dat pro RES se stal registr osob (ROS), který je součástí systému základních registrů.

2 ze středního stavu obyvatel (30. 6. 2018)

 

  •   Celý text v pdf
  •   Ekonomické subjekty se sídlem v okresech Středočeského kraje k 31. 12. 2018
  •   Největší zaměstnavatelé se sídlem ve Středočeském kraji