Bytová výstavba ve Středočeském kraji v roce 2022

 

27. 2. 2023

Podle předběžných údajů byla ve Středočeském kraji v roce 2022 zahájena výstavba 7 551 bytů, což bylo meziročně o 6,5 % méně. Počet dokončených bytů naopak o 23,8 % vzrostl (dokončeno bylo 7 896 bytů), což představovalo třetí nejvyšší nárůst od roku 2005. Z mezikrajského pohledu patřilo Středočeskému kraji prvenství jak v počtu zahájených bytů, tak i dokončených. Podíl kraje na celorepublikové výstavbě u zahájených bytů meziročně vzrostl na 18,2 %, u dokončených bytů dosáhl jedné pětiny. Většina bytů byla zahájena v rodinných domech (59,8 %). Top mezi kraji dosahoval středočeský region v intenzitě bytové výstavby v přepočtu na obyvatele, a to především zásluhou centrálních okresů, jejichž intenzita vykazuje mezi okresy ČR dlouhodobě nejvyšší hodnoty. Největší bytová výstavba v kraji probíhala v okrese Praha-východ, kde byla dosažena nejvyšší intenzita bytové výstavby v rámci celé republiky. Zároveň bylo v tomto okrese zahájeno absolutně nejvíce bytů v kraji a čtvrtý nejvyšší počet v republice.

 

Zahájené byty

V roce 2022 byla ve Středočeském kraji podle předběžných údajů zahájena výstavba celkem 7 551 bytů. V porovnání s předchozím rokem to bylo o 528 bytů méně, což představovalo pokles o 6,5 %. V posledních dvaceti letech byl vývoj zahájené bytové výstavby v kraji poměrně kolísavý. V letech 2000–2005 se počet zahájených bytů každoročně zvyšoval (v roce 2005 bylo zahájeno dvakrát více bytů než v roce 2000), v období let 2006–2013 naopak výstavba klesala, a to až pod úroveň roku 2000 (výjimkou byl rok 2008 s nárůstem o 16,0 %), v letech 2014–2017 bytová výstavba opět ožila a počet zahájených bytů meziročně rostl (v roce 2017 bylo zahájeno o polovinu více bytů než v roce 2014), v následujících dvou letech 2018 a 2019 bytová výstavba spíše stagnovala (3,5% pokles v roce 2018 a 3,3% nárůst v roce 2019). Po přibližně desetinovém poklesu v roce 2020 následoval v roce 2021 nejvyšší meziroční nárůst od roku 2020 (o 38,7 %). I přes 6,5% pokles v roce 2022 byl počet zahájených bytů v tomto roce 7. nejvyšší od roku 2000.

Bytová výstavba ve Středočeském kraji v letech 2000–2022
Bytová výstavba ve Středočeském kraji v letech 2000–2022

V celé ČR se v roce 2022 snížil počet zahájených bytů o 7,7 %. Meziroční pokles zahájené výstavby byl zaznamenán v 9 krajích, nejvíce v hl. m. Praze (o 38,7 %) a Jihočeském kraji (o 31,1 %). Středočeský pokles byl 5. nejvyšší (o 6,5 %). V 5 krajích byl zaznamenán meziroční nárůst, nejvyšší v kraji Olomouckém (o 33,4 %). Na počtu zahájených bytů v ČR se Středočeský kraj podílel 18,2 %, což byl nejvyšší podíl mezi kraji. Druhé a třetí místo obsadily kraje Jihomoravský (14,4 %) a hl. m. Praha (13,9 %). Nejméně bytů bylo zahájeno v kraji Karlovarském (2,0 %).

Bytová výstavba v krajích v letech 2017–2022
Bytová výstavba v krajích v letech 2017–2022

Nejvíce bytových jednotek na území kraje se během roku 2022 začalo stavět v okrese Praha-východ (1 234) a Kolín (1 063). Dohromady se jednalo se o 30,4 % všech zahájených bytů v kraji a z meziokresního pohledu celé republiky o čtvrtý a šestý největší počet zahájených bytů po okresech Praha, Brno-město a Brno-venkov. Okres Kolín zároveň zaznamenal vysoký meziroční růst počtu zahájených bytů o 64,6 %, což představovalo 7. nejvyšší nárůst mezi všemi okresy ČR. Z pohledu meziročního nárůstu se ze středočeských okresů umístil vysoko ještě okres Beroun, s 41% nárůstem stál na deváté pozici mezi všemi okresy republiky. Počet zahájených bytů se mezi roky 2021 a 2022 zvýšil celkem v 5 okresech Středočeského kraje. V počtu zahájených bytů figurovaly v meziokresním srovnání ČR jako další v pořadí středočeské okresy Beroun (930 bytů) na 8. pozici a okres Praha-západ (686 bytů) na 14. pozici. Nejnižší počet zahájených bytů zaznamenal v kraji okres Rakovník (101), kterému patřila ze 77 okresů republiky 3. nejnižší pozice. Méně bytů v ČR bylo zahájeno už jen v okresech Jeseník (54) a Most (56).

Středočeský kraj a především jeho centrální oblast patří dlouhodobě k oblastem s největší bytovou výstavbou v celé republice. Průměrná roční intenzita zahájené výstavby ve Středočeském kraji za období let 2017–2022 dosahovala hodnoty 4,9 bytů na 1 000 obyvatel, což bylo nejvíce mezi všemi kraji. Opakem, tedy regionem s nejnižší intenzitou zahájené výstavby, byl Ústecký kraj (1,9). V rámci středočeského regionu byla intenzita nejvyšší v okresech Praha-východ a Beroun (téměř shodně 6,92 resp. 6,86), následoval okres Nymburk (6,5), Kolín a Praha-západ (shodně 5,2). V rámci meziokresního srovnání za celou ČR zaujímaly tyto okresy 1., 3., 5., 7. a 8. místo. Mezi prvních 8 okresů s nejvyšší intenzitou zahajované výstavby v republice se kromě pěti středočeských okresů dostaly ještě okresy Plzeň-sever na druhém místě (6,91 bytů na 1 000 obyvatel), okres Vyškov (6,7) na čtvrtém místě a okres Prachatice (5,2) na šestém místě. Nejnižší intenzitu zahájené výstavby v kraji zaznamenal okres Rakovník (2,0), v rámci ČR to byly okres Most a Sokolov (shodně 1,1).

Zahájené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2022
Zahájené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2022

Z celkového počtu zahájených bytů v kraji v roce 2022 (7 551) bylo započato 89,7 % bytů jako úplně nová výstavba, zbylá desetina bytů vznikala stavebními úpravami již dokončených staveb. Podíl nové výstavby na celkovém počtu zahájených bytů byl z mezikrajského pohledu po Plzeňském kraji (90,1 %) druhý nejvyšší a o 4,3 procentních bodů vyšší než celorepublikový průměr (85,3 %). Podíl nové výstavby v okresech Středočeského kraje se pohyboval v rozmezí od 64,4 % (okres Rakovník) do 95,5 % (okres Benešov).

Bytová výstavba v okresech Středočeského kraje v letech 2017–2022
Bytová výstavba v okresech Středočeského kraje v letech 2017–2022

Tradičně bývalo více zahájených bytů ve Středočeském kraji situováno do rodinných domů. Podíl zahájených bytů v nových rodinných domech na celkovém počtu zahájených bytů byl v letech 2018–2020 nejvyšší mezi všemi kraji (v roce 2020 to bylo 77,9 %). V roce 2021 však celokrajskou hodnotu tohoto podílu zásadně snížil mimořádně vysoký počet zahájených bytů v bytových domech vykázaný v okrese Kladno. Vlivem toho poklesl podíl zahájených bytů v nových rodinných domech ve Středočeském kraji na 59,8 % a propadl se v mezikrajském srovnání až na 6. místo. Podobná situace nastala v roce 2022, kdy byl podíl zahájených bytů v rodinných domech rovněž 59,8 %, a to odpovídalo pátému místu mezi kraji. Tentokrát byl zahájen vysoký počet bytů v bytových domech v okresech Kolín (519 bytů) a Beroun (508), do těchto dvou okresů se v roce 2022 soustředila polovina zahájených bytů v bytových domech v celém kraji. V případě bytů v nových rodinných domech se absolutně nejvíce bytů během roku 2022 začalo v rámci Středočeského kraje stavět v okrese Praha-východ (816); jednalo se o 18,1 % krajské výstavby rodinných domů a nejvyšší počet mezi všemi okresy republiky. Nejvíce bytů v nebytových budovách se začalo stavět v okrese Kolín (183), což byl mezi okresy republiky 2. nejvyšší počet po okrese Brno-město (272). Na opačné straně stál okres Rakovník, kde nebyl v roce 2022 zahájen žádný byt v bytovém domě a počet zahájených bytů v rodinných domech (65) byl nejnižší mezi středočeskými okresy a třetí nejnižší mezi okresy celé republiky po okresech Jeseník (32) a Most (43).

 

Dokončené byty

V roce 2022 bylo podle předběžných výsledků na území kraje dokončeno 7 896 bytů, tedy o 1 520 více než v předešlém roce, což představovalo meziroční nárůst o 23,8 %. Jednalo se druhý nejvyšší absolutní i relativní nárůst v kraji od roku 2005 (nejvíce to bylo v roce 2018). Meziroční nárůst byl zaznamenán ve většině krajů (ve 12), k poklesu došlo pouze v Jihomoravském kraji (o 2,9 %) a v Kraji Vysočina (o 2,8 %). I přes pokles se v Jihomoravském kraji v roce 2022 dokončil třetí nejvyšší počet bytů (4 650). Absolutně nejvyšší počet dokončených bytů za rok 2022 mezi kraji zaznamenal Středočeský kraj, který se na celorepublikové hodnotě podílel jednou pětinou. Druhé místo obsadila Praha s 6 575 dokončenými byty a podílem 16,7 % na celorepublikovém počtu.

Dokončené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2022
Dokončené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2022

Více než třetina bytů v kraji (35,8 %) byla v roce 2022 dostavěna na území centrálních okresů Praha-východ a Praha-západ (1 765 resp. 1 061 bytů). Naopak zcela nejnižšího výsledku dosáhl okres Rakovník (131). Oproti předchozímu roku vzrostl počet dokončených bytů v deseti středočeských okresech, z toho nejvíce v okrese Praha-východ (o 74,4 %). Ve dvou okresech naopak nastal pokles, jednalo se o okresy Benešov (o 13,5 %) a Mladá Boleslav (o 4,2 %).

 

Další informace naleznete v časových řadách a na regionálních stránkách.

 

Kontakt:
Mgr. Iva Šnejdová
Krajská správa ČSÚ pro Středočeský kraj
oddělení informačních služeb
Tel: 274 054 175
Email: infoservisstc@czso.cz

 

  •   Celý text v pdf
  •   Zahájené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2022
  •   Dokončené byty podle druhu stavby v České republice v roce 2022