Výroba a spotřeba elektřiny v Libereckém kraji v roce 2020

 

Na výrobě elektřiny se v Libereckém kraji v roce 2020 z více než 66 % podílely alternativní zdroje (solární, vodní nebo větrné elektrárny). Celková spotřeba elektřiny v kraji meziročně poklesla o 4,7 %. Výjimkou byly domácnosti, u kterých naopak došlo k  nárůstu spotřeby.

Podle předběžných údajů Energetického regulačního úřadu činil instalovaný výkon elektráren ke konci roku 2020 v České republice 21 330 MW, z toho 47,2 % připadalo na parní elektrárny, jedna pětina na jaderné elektrárny, 9,6 % na elektrárny fotovoltaické (využívající solární energii), 6,4 % na paroplynové elektrárny, 5,5 % na přečerpávací a 5,1 % na vodní elektrárny, 4,5 % na plynové a spalovací elektrárny a 1,6 % na větrné elektrárny. Meziročně poklesl instalovaný výkon elektráren v ČR o 658 MW, tj. o 3,0 %. Výkon parních elektráren poklesl o 6,3 % (-672 MW), solárních o 0,4 % a vodních o 0,3 %, naopak instalovaný výkon plynových a spalovacích elektráren vzrostl o 24 MW (+2,6 %). Výkon jaderných, paroplynových, přečerpávacích a větrných elektráren se oproti roku 2019 nezměnil.

Z pohledu jednotlivých krajů byla k 31. 12. 2020 necelá jedna čtvrtina celorepublikového výkonu elektrizační soustavy instalována v Ústeckém kraji (5 219 MW), následoval Jihočeský kraj s 13,7% podílem (2 923 MW) a Středočeský kraj s 13,1% podílem (2 793 MW). Na opačném konci žebříčku se umístilo hlavní město Praha (200 MW, 0,9 % z celkového instalovaného výkonu) a Liberecký kraj (1,1 %, 233 MW).

Graf - Elektrárny podle technologie výroby elektřiny a podle krajů v roce 2020

Nejvyšší instalovaný výkon parních elektráren byl mezi kraji vykázán v Ústeckém kraji (4 003 MW, tj. 39,8 % z 10 058 MW republikového výkonu tohoto typu elektráren), nejnižší v našem kraji (zanedbatelných 5 MW). O republikový výkon jaderných elektráren (4 290 MW) se podělily kraje – Jihočeský (52,4 %) a Kraj Vysočina (47,6 %). Nejvyšší výkon elektráren využívajících solární energii byl instalován v Jihomoravském kraji (449 MW, tj. 21,9 % z republikového výkonu 2 054 MW)), na opačném konci žebříčku se umístil Karlovarský kraj (13 MW, 0,6 %). V Libereckém kraji měly fotovoltaické elektrárny výkon 112 MW (5,4 %). Paroplynové elektrárny s celkovým výkonem 1 364 MW fungovaly pouze ve třech krajích – v Ústeckém (62,0 % výkonu), Karlovarském (29,3 %) a Jihomoravském (8,7 %). Přečerpávací elektrárny s celkovým výkonem 1 172 MW byly v provozu ve čtyřech regionech – v Olomouckém (55,5 % výkonu), Kraji Vysočina (40,5 %), Středočeském (3,8 %) a Plzeňském (0,1 %). Z celkového instalovaného výkonu vodních elektráren 1 091 MW bylo 59,1 % soustředěno ve Středočeském kraji, na Liberecký kraj připadlo 2,4 % (26 MW) výkonu. Instalovaný výkon plynových a spalovacích elektráren v České republice představoval 962 MW. Nejvyšší výkon vykázaly tyto elektrárny ve Středočeském kraji (199 MW, 20,7 %), na Liberecký kraj připadly 4,2 % (40 MW). Ve čtyřech krajích – v Ústeckém (25,6 %), Karlovarském (20,0 %), Libereckém (14,8 %) a Olomouckém (13,5 %) byly instalovány téměř tři čtvrtiny republikového výkonu větrných elektráren (339 MW).

Na celkovém instalovaném výkonu Libereckého kraje k 31. 12. 2020 se z necelých 81 % podílely elektrárny využívající ekologické zdroje (48,0 % elektrárny na solární energii, 21,5 % větrné elektrárny a 11,2 % vodní elektrárny). Na zbývajícím instalovaném výkonu se z 17,2 % podílely plynové a spalovací elektrárny, z 2,1 % parní elektrárny. Meziročně instalovaný výkon elektráren v našem kraji poklesl o 2,6 MW (-1,1 %) a to snížením výkonu parních elektráren (-5,0 MW, (-51,0 %) a fotovoltaických elektráren (-0,2 MW, -0,2 %). Naopak výkon plynových a spalovacích elektráren se zvýšil o 2,7 MW (+7,2 %).

V roce 2020 se v Libereckém kraji vyrobilo 460,3 GWh elektřiny (brutto), tj. pouze 0,6 % z celkového objemu elektřiny vyrobené v České republice (81 427,6 GWh). Z celkového vyrobeného množství elektřiny pocházelo 66,3 % z alternativních zdrojů – ve větrných elektrárnách bylo vyrobeno 125,9 GWh (27,3 %), v solárních 113,8 GWh (24,7 %) a ve vodních elektrárnách 65,7 GWh (14,3 %). V celé České republice se alternativní zdroje podílely na výrobě elektřiny pouze 6,2 % (5 066,3 GWh). Podíl Libereckého kraje na celkové republikové „ekologické“ výrobě elektřiny tak činil 6,0 %, podíl na výrobě elektřiny ve větrných elektrárnách pak dokonce 18,0 %. V plynových a spalovacích elektrárnách bylo v našem kraji vyrobeno 127,0 GWh (27,6 %) a v parních elektrárnách 27,9 GWh (6,1 %). Naproti tomu v celé České republice 43,2 % vyrobené elektřiny připadlo na parní elektrárny, 36,9 % na jaderné elektrárny, 12,1 % na paroplynové, plynové a spalovací elektrárny, 4,2 % na elektrárny vodní (vč. přečerpávacích), na fotovoltaické 2,7 %, na větrné pouze 0,9 %.

Meziročně došlo v Libereckém kraji ke zvýšení množství vyrobené elektřiny brutto o 22,1 GWh  (+5,0 %). Největší přírůstek výroby byl zaznamenán u parních elektráren (+18,0 GWh, +180,0 %), nárůst výroby elektřiny u větrných elektráren činil 7,6 GWh (+6,5 %) a v plynových a spalovacích elektrárnách se vyrobilo o 4,7 GWh (3,9 %) elektřiny více. Naopak ve vodních a fotovoltaických elektrárnách výroba elektřiny meziročně poklesla (-2,8 GWh, resp. -5,5 GWh).

Graf - Spotřeba elektřiny v Libereckém kraji v jednotlivých měsících roku 2020

V roce 2020 se v Libereckém kraji spotřebovalo 2 438,9 GWh elektřiny netto1) (tj. 4,2 % spotřeby celé České republiky) a meziročně spotřeba poklesla o 121,2 GWh (4,7 %). Z pohledu sektorů národního hospodářství se nejvíce elektřiny v kraji spotřebovalo v průmyslu, a to 1 002,3 GWh (41,1 % z celkové roční spotřeby kraje). Ve srovnání s rokem 2019 došlo v tomto odvětví k poklesu spotřeby o 128,3 GWh (-11,4 %). Druhý největší objem ve výši  773,3 GWh (31,7 %), spotřebovaly domácnosti, u kterých se však spotřeba oproti předchozímu roku zvýšila o 33,7 GWh (+4,6 %). Téměř jedna pětina elektřiny byla spotřebována v odvětví obchodu, služeb, školství a zdravotnictví. Nejmenší spotřebu elektřiny mělo v kraji odvětví dopravy (15,5 GWh), stavebnictví (21,5 GWh) a zemědělství a lesnictví (21,9 GWh). V celé České republice se v průmyslové výrobě spotřebovalo 36,1 % elektřiny, 27,8 % spotřebovaly domácnosti a na obchod, služby, školství a zdravotnictví připadlo 23,4 % z republikové spotřeby. Odvětví stavebnictví se na spotřebě elektřiny v České republice podílelo 0,9 %, dopravy 1,2 % a zemědělství a lesnictví 1,7 %.

Definitivní informace o výrobě a spotřebě elektřiny v roce 2020 v regionálním členění budou zveřejněny na internetových stránkách Energetického regulačního úřadu (www.eru.cz) v „Roční zprávě o provozu ES ČR“ v průběhu 1. pololetí 2020.

1) netto spotřeba = brutto spotřeba – vlastní spotřeba na výrobu elektřiny – spotřeba na přečerpávání v přečerpávacích vodních elektrárnách – ztráty v sítích, přitom brutto spotřeba = brutto výroba – saldo zahraničních výměn

Kontakt:

Stanislava Riegerová

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
tel.: 485 238 811
email: infoservislbc@czso.cz
web: www.liberec.czso.cz

 • Výroba a spotřeba elektřiny v Libereckém kraji v roce 2020 (celá aktualita v PDF)
 • Tabulky
 • Instalovaný výkon elektrizační soustavy (ES) v Libereckém kraji
 • Roční výroba elektřiny brutto v Libereckém kraji
 • Roční spotřeba elektřiny podle odvětví v Libereckém kraji
 • Instalovaný výkon elektrizační soustavy (ES) v MW podle krajů v roce 2020
 • Grafy
 • Spotřeba elektřiny v Libereckém kraji v jednotlivých měsících roku 2020
 • Spotřeba elektřiny u domácností v Libereckém kraji v jednotlivých měsících roku 2020
 • Spotřeba elektřiny netto v MWh v Libereckém kraji
 • Elektrárny podle technologie výroby elektřiny a podle krajů v roce 2020