Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2023

 

Cena vody za 1 m3 se v Libereckém kraji ve srovnání s rokem 2022 zvýšila o 7,70 Kč (15,0 %) na 59,00 Kč (bez DPH). Cena stočného (bez DPH) představovala částku 54,50 Kč a meziročně se zvýšila o 6,10 Kč za 1 m3.

Vodou z veřejného vodovodu bylo v roce 2023 zásobováno 414 590 osob, tj. 92,0 % obyvatel Libereckého kraje. V mezikrajském srovnání to pro náš region i v tomto roce znamenalo 4. nejnižší příčku. Nejméně obyvatel napojených na vodovod evidoval opět Plzeňský kraj (85,6 %), naopak 100% napojení vykázalo hlavní město Praha a Karlovarský kraj.

Délka vodovodní sítě Libereckého kraje se během roku 2022 rozšířila o 27 km na 3 951 km. Meziroční nárůst zaznamenal počet vodovodních přípojek (+847 napojení na 92 228 napojení) i počet osázených vodoměrů (+725 kusů na 92 288 kusů). Výroba vody určené k realizaci v roce 2023 proti roku 2022 poklesla o 64 tis. m3 (0,3 %) na 25 083 tis. m3. Snížilo se také množství fakturované pitné vody, a to o 318 tis. m3 (1,7 %) na 18 702 tis. m3. Uvedený výsledek ovlivnilo především snížení objemu vody fakturované domácnostem ve výši 2,5 % (-321 tis. m3), objem fakturovaný ostatním odběratelům se naopak nepatrně (+0,1 %) zvýšil. Rozhodující podíl na celkovém objemu fakturované vody však nadále měly domácnosti (68,0 %). Objem nefakturované vody dosáhl 6 381 tis. m3 (meziročně o 4,1 % více), z toho 85,1 % představovaly ztráty v trubní síti.

Specifické množství vody fakturované celkem v roce 2023 v Libereckém kraji meziročně pokleslo o 4,4 litrů na 123,6 litrů na osobu za den. Podobný vývoj byl vykázán také v ostatních krajích – nejvýraznější pokles zaznamenalo hlavní město Praha (-7,9 litru), nejméně se spotřeba změnila v Královéhradeckém a Zlínském kraji (shodně o -0,2 litru). Pokles zjištěný v našem regionu byl 4. nejvyšší, v úhrnu za Českou republiku se spotřeba snížila o 3,0 litry. Celková spotřeba vody se napříč kraji pohybovala v rozmezí od 111,1 litrů ve Zlínském kraji do 154,9 litrů na osobu za den v hlavním městě Praze. Průměr za Českou republiku činil 127,1 litrů na osobu za den. Spotřeba za Liberecký kraj byla v mezikrajském srovnání 6. nejvyšší.

Graf - Vývoj cen vodného a stočného v České republice a v Libereckém kraji

Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu za den se v našem kraji meziročně snížilo o 3,7 litrů na 84,0 litrů. Pokles tohoto ukazatele zaznamenaly také všechny ostatní kraje. Nejvýraznější pokles byl patrný v případě hlavního města Prahy (-7,4 litrů), nejnižší ve Zlínském kraji (-0,1 litru). Nejvyšší spotřebu vykázaly domácnosti v hlavním městě Praze (103,8 litrů), nejnižší ve Zlínském kraji (77,1 litrů). Spotřeba domácností v našem kraji byla 7. nejnižší a o 2,7 litru se pohybovala pod průměrem České republiky (86,7 litrů).

Tržby za vodné (bez DPH) v roce 2023 v Libereckém kraji dosáhly 1 102,9 mil. Kč, což bylo meziročně o 126,4 mil. Kč (12,9 %) více. V roce 2023 zaplatili spotřebitelé za 1 m3 vody (bez DPH) 59,00 Kč, tedy o 7,70 Kč (15,0 %) více než v roce 2022. Cena vody vzrostla také v ostatních krajích České republiky. Absolutně nejvyšší nárůst vykázalo hlavní město Praha (+8,60 Kč, tj. +16,9 %), relativně nejvyšší nárůst byl patrný v Pardubickém kraji (+18,4 %, tj. +7,70 Kč). Absolutní nárůst zjištěný v našem kraji byl společně s krajem Pardubickým a Zlínským 3. nejvyšší, relativní pak společně s Krajem Vysočina 7. nejvyšší. V rámci všech 14 krajů se cena vody pohybovala v rozmezí od 45,60 Kč v Olomouckém kraji do 62,20 Kč v Ústeckém kraji. Cena účtovaná spotřebitelům v Libereckém kraji byla v tomto srovnání 3. nejvyšší.

V domech napojených na kanalizaci v roce 2023 trvale bydlelo 327 633 obyvatel Libereckého kraje, tj. 72,7 % obyvatel Libereckého kraje. Podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci s čistírnou odpadních vod pak činil 71,8 %. Délka kanalizační sítě se meziročně prodloužila o 13 km na 1 656 km, počet kanalizačních přípojek byl vyšší o 740 napojení a čítal tak 50 259 napojení.

Do kanalizace bylo v roce 2023 vypuštěno 16 640 tis. m3 odpadních vod (včetně zpoplatněných srážkových vod), tedy o 350 tis. m3 (-2,1 %) méně než v roce 2022. Objem čištěných vod však meziročně vzrostl o 6,8 % (2 510 tis. m3) na 39 278 tis. m3. Podíl čištěných odpadních vod z vod vypouštěných do kanalizace mezi roky 2022 a 2023 zůstal beze změny a činil 98,4 %. Do vodních toků bylo ve sledovaném roce vypuštěno 39 468 tis. m3 vody, tj. meziročně o 6,8 % více.

Za stočné (bez DPH) bylo v roce 2023 v Libereckém kraji účtováno celkem 907,6 mil. Kč (meziročně o 10,3 % více). Cena stočného za 1 m3 vody (bez DPH) dosáhla 54,50 Kč, což je o 6,10 Kč (+12,6 %) více než tomu bylo v předchozím roce. Vyšší ceny stočného zaznamenaly také ostatní kraje s tím, že zvýšení se pohybovalo od 4,70 Kč v Jihočeském do 9,80 Kč ve Zlínském kraji. Výše uvedená cena stočného účtovaná v Libereckém kraji byla mezi ostatními kraji 2. nejvyšší, vyšší částka byla evidována již jen v hlavním městě Praze (56,80 Kč). Nejnižší průměrnou cenu stočného pak platili spotřebitelé v Kraji Vysočina (37,70 Kč).

Na území Libereckého kraje ve sledovaném roce fungovalo 82 čistíren odpadních vod, tedy stejně jako v roce 2022, z toho 81 čistíren pracovalo na mechanicko-biologickém principu. Celková kapacita uvedených čistíren však meziročně klesla o 2 539 m3 za den na 130 702 m3 za den. Množství vyprodukovaných kalů se v roce 2023 snížilo o 10,0 % na 4 991 tun sušiny. Většina těchto kalů byla zneškodněna kompostováním (94,9 %).

 

Více informací naleznete v publikaci Vodovody, kanalizace a vodní toky – 2023

 

Pozn.: Střední stavy obyvatel jsou platné ke dni zveřejnění publikace a jedná se o předběžné údaje. Na rozdíl od předběžných údajů za rok 2022 jsou ve středních stavech za rok 2023 zahrnuty osoby s udělenou dočasnou ochranou, které požádaly o její prodloužení. Přestože řada provozovatelů tyto osoby vykázala do počtů obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci, došlo ve výsledku k poklesu podílů obyvatel napojených na vodovod a kanalizaci ve většině krajů. Současně došlo i k poklesům spotřeby vody na jednoho obyvatele.

 

Kontakt:

Hana Koťátková

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

 • Vodovody a kanalizace v Libereckém kraji v roce 2023 (celá aktualita v pdf)
 • Tabulky
 • Vybrané údaje za vodovody a kanalizace podle krajů v roce 2023
 • Vybrané ukazatele o vodovodech v Libereckém kraji
 • Vybrané ukazatele o kanalizacích v Libereckém kraji
 • Grafy
 • Podíl obyvatel zásobovaných vodou z vodovodů podle krajů v roce 2023
 • Specifické množství vody fakturované domácnostem na osobu a den podle krajů
 • Vývoj objemu fakturované pitné vody v Libereckém kraji
 • Vývoj specifického množství vody fakturované celkem a fakturované domácnostem v Libereckém kraji
 • Vývoj cen vodného a stočného v České republice a v Libereckém kraji
 • Podíl obyvatel trvale bydlících v domech napojených na kanalizaci podle krajů v roce 2023
 • Počet čistíren odpadních vod celkem a na 100 km2 podle krajů v roce 2023
 • Kapacita čistíren odpadních vod podle krajů v roce 2023