Stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2022

 

(předběžné výsledky)

Počet stavebních povolení vydaných stavebními úřady se sídlem v Libereckém kraji se meziročně pouze nepatrně snížil, a to o 0,1 %. Orientační hodnota staveb poklesla o téměř jednu desetinu.

V průběhu roku 2022 stavební úřady v Libereckém kraji vydaly celkem 3 992 stavebních povolení, tj. pouze o 3 povolení (0,1 %) méně než v roce předchozím. Za uvedeným výsledkem stojí meziroční propad počtu vydaných stavebních povolení ve 2. a 3. čtvrtletí (-112 povolení, resp. -79 povolení). V 1. a ve 4. čtvrtletí 2022 byl totiž vykázán meziroční přírůstek (+175 povolení, resp. +13 povolení).

Graf - Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících

Meziročně snížená investiční aktivita byla vykázána jak v celé České republice (-4 915 povolení, -5,4%), tak ve 12 krajích. Absolutně nejvyšší úbytek (-1 254 povolení) byl zaznamenán ve Středočeském kraji, relativně nejvyšší v Karlovarském kraji (-12,3 %). Pouze v Královéhradeckém a Moravskoslezském kraji bylo ve srovnání s rokem 2021 vydáno více stavebních povolení (+48 povolení a 1,1 % v prvním případě, +83 povolení a 1,0 % ve druhém případě).

Nejvíce stavebních povolení bylo z pohledu krajů vydáno ve Středočeském kraji, 16 603 povolení představuje 19,3 % z republikového úhrnu 86 047 povolení. Více než 10 % vykázal také Jihomoravský kraj (11,2 %) a Moravskoslezský kraj (10,2 %). Nejméně povolení bylo vydáno v Karlovarském kraji (2 226 povolení, tj. 2,6 % republikového úhrnu), druhý nejnižší počet povolení byl vykázán v hlavním městě Praze (2 968 povolení, 3,4 %). Libereckému kraji s 4,6% podílem patřila 3. nejnižší pozice.

Ve 13 krajích ve struktuře vydaných stavebních povolení převažovala povolení související s výstavbou budov. Jejich podíl na celkovém počtu stavebních povolení se pohyboval v intervalu od 50,6 % v Jihočeském kraji do 78,3 % v hlavním městě Praze. Pouze v Plzeňském kraji převažovala povolení na inženýrské stavby, jejich zastoupení v celkovém počtu povolení dosáhlo 52,2 %. V Libereckém kraji bylo na budovy vydáno 2 072 (51,9 %) povolení (meziročně -35 povolení a -1,7 %). Na bytové budovy připadlo 1 224 povolení (59,1 % z celkového počtu budov, na nebytové budovy 848 povolení (40,9 %). Novou výstavbou vznikne 701 bytových budov a 398 nebytových budov. Na inženýrské stavby bylo v kraji vydáno celkem 1 920 stavebních povolení (48,1 % všech vydaných povolení), jejich počet se meziročně zvýšil o 32 povolení (+1,7 %).

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2022 dosáhla částky 13 869 mil. Kč, tj. meziročně o 1 505 mil. Kč (9,8 %) méně. Pokles hodnoty byl vykázán jak za celou Českou republiku (-8 541 mil. Kč, -1,6 % na 512 832 mil. Kč), tak vedle Libereckého kraje v dalších 3 krajích. Nejvýraznější snížení vykázalo hlavní město Praha (absolutně -51 137 mil. Kč, relativně -49,5 %). Naopak nárůst ve srovnání s rokem 2021 vykázalo zbylých 10 krajů, téměř dvojnásobně se orientační hodnota zvýšila v Královéhradeckém kraji.

Vzhledem ke struktuře vydaných stavebních povolení v Libereckém kraji připadlo 10 755 mil. Kč na výstavbu budov (77,5 % z celkové částky). Meziročně došlo k poklesu objemu o 2 244 mil Kč (-17,3 %) a z uvedené hodnoty na bytové budovy připadne 54,6 %. Při výstavbě inženýrských staveb bude proinvestováno 3 114 mil. Kč (22,5 % z celkové částky a meziročně o 31,1 % více).

Na 1 stavební povolení vydané v našem kraji připadla částka 3 474 tis. Kč. Uvedená hodnota se o 2 486 tis. Kč pohybovala pod průměrem za Českou republiku (5 960 tis. Kč) a jedná se o 2. nejnižší hodnotu mezi kraji, která byla vykázána v kraji Jihočeském (2 965 tis. Kč). Nejvyšší průměrná hodnota byla vykázána v hlavním městě Praze (17 610 tis. Kč na 1 stavební povolení) a společně s Královéhradeckým krajem (8 445 tis. Kč) převyšují republikový průměr.

 

Kontakt:

Aleš Krejza

Krajská správa ČSÚ v Liberci
Oddělení informačních služeb
Tel.: 485 238 811
E-mail: infoservislbc@czso.cz

  • Stavební povolení v Libereckém kraji v 1. až 4. čtvrtletí 2022 (celá aktualita v pdf)
  • Tabulky
  • Stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022
  • Orientační hodnota staveb podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022
  • Grafy
  • Vydaná stavební povolení v Libereckém kraji v jednotlivých měsících
  • Struktura vydaných stavebních povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022
  • Struktura vydaných stavebních povolení vydaných na budovy podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022
  • Průměrná hodnota připadající na jedno stavební povolení podle krajů v 1. až 4. čtvrtletí 2022