Charakteristika správního obvodu obce s rozšířenou působností LIBEREC

 

Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec zaujímá pomyslný střed Libereckého kraje, na severu hraničí se Spolkovou republikou Německo a s Polskem a na jihu se Středočeským krajem. Je charakteristický velkou členitostí terénu, ze severu na jeho území zasahují Jizerské hory, středem správního obvodu prochází Ještědský hřeben s nejvyšší horou Ještěd (1 012 m n. m.), který na severozápadě správního obvodu přechází v Lužické hory se svým druhým nejvyšším vrcholem Hvozdem (749 m n. m.). Na území kolem Hrádku nad Nisou a Chrastavy zasahuje tzv. Žitavská pánev vytvářející klima poněkud odlišné od ostatního území správního obvodu.

Svou rozlohou 578 km2 je druhým největším správním obvodem Libereckého kraje a zaujímá 18,3 % rozlohy kraje. Sídelní strukturu tvoří 28 obcí, z toho 7 měst. Nejmladší město Osečná opětovně získalo statut města 10. 10. 2006. Více než 46 % rozlohy správního obvodu připadá na zemědělskou půdu, lesy pak pokrývají necelých 42 % výměry.

ilustrační fotoVe správním obvodu Liberec žilo k 31. 12. 2019 celkem 145 676 obyvatel, což představuje 32,8% podíl na počtu obyvatel Libereckého kraje.

Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec prošel v oblasti hospodářství během posledních desetiletí výraznými strukturálními změnami. Převážně průmyslový charakter oblasti zůstal zachován, ale mezi průmyslovými odvětvími došlo k silnému útlumu tradiční textilní výroby, což ve svém důsledku znamenalo uzavření i takových firem jako byla Textilana, a.s. Liberec. V současné době patří ve správním obvodu mezi nejvýznamnější průmyslové odvětví výroba kovodělných výrobků, strojů a zařízení, výrobků pro automobilový, textilní a plastikářský průmysl.

Správní obvod obce s rozšířenou působností Liberec má bohatou kulturně historickou tradici, která se odráží ve velkém množství stavebních, historických a kulturních památek. K institucím nadregionálního významu patří především Severočeské muzeum v Liberci, Podještědské muzeum v Českém Dubu, Muzeum hasičské techniky v Chrastavě, Výstava lidových betlémů v Kryštofově Údolí, Klášter a Oblastní galerie v Liberci. Při výčtu těchto památek a zařízení nelze opomenout Státní zámek Lemberk, hrady Grabštejn a Hamrštejn a také Liberecký zámek. Ke skvostům barokní architektury v Čechách patří chrám sv. Vavřince v Jablonném v Podještědí stavitele L. Hildebranta, kde jsou umístěny ostatky sv. Zdislavy. Významnými kulturními institucemi jsou dále Divadlo F. X. Šaldy se scénou Malého divadla a Naivní divadlo v Liberci, Zoologická a Botanická zahrada v Liberci.