Vodovody a kanalizace v roce 2015 - vodné a stočné dále roste

 

Klesající trend spotřeby vody se v roce 2015 nepotvrdil, trvale však stoupá cena vodného i stočného.

Z celkového počtu obyvatel Kraje Vysočina bylo v roce 2015 pitnou vodou z vodovodů zásobováno více než 486 tisíc osob, což představuje 95,5 %. V mezikrajském porovnání bylo stoprocentní zásobování obyvatel vodou z vodovodu zaznamenáno pouze v Hlavním městě Praha a Karlovarském kraji, z ostatních krajů mají vysoký podíl ještě v kraji Moravskoslezském (99,9 %), naopak nejnižší podíl vykazuje kraj Plzeňský (83,9 %). Délka vodovodní sítě dosahuje na Vysočině 5 784 kilometrů a vodovodních přípojek je evidováno téměř 136 tisíc.

Vybrané ukazatele o vodovodech v roce 2015 podle krajů

V roce 2015 bylo pro obyvatele Vysočiny vyrobeno 24,1 mil. m3 vody, z toho voda z podzemních zdrojů představovala 53,2 %. Největší podíl podzemní vody má Olomoucký kraj (92,4 %), nejméně je podzemní voda zastoupena v Hlavním městě Praze (18,3 %). Množství vyrobené vody se meziročně zvýšilo o 2,5 %. Potvrzuje se tak rostoucí trend spotřeby vody, kdy meziroční nárůst specifického množství vody fakturované celkem činil v Kraji Vysočina téměř 8,3 l/osobu/den a u domácností 5 l/osobu/den. Objem fakturované vody zaznamenal proti roku 2014 nárůst ve výši 2,5 %, zatímco v roce 2014 bylo celkem fakturováno 20,7 mil. m3 vody, v roce 2015 to bylo 21,2 mil. m3. Na domácnosti připadá 66,3 % z celkového množství fakturované vody.

Největší specifické množství vody fakturované celkem i vody fakturované domácnostem bylo v rámci krajů České republiky v roce 2015 vykázáno v Hlavním městě Praha (170,5 l/osobu/den, resp. 106,0 l/osobu/den) a nejnižší ve Zlínském kraji (113,2 l/osobu/den, resp. 75,6 l/osobu/den). V Kraji Vysočina bylo v roce 2015 vyfakturováno v přepočtu na osobu a den 119,6 litrů vody a domácnostem bylo fakturováno 79,3 litrů na osobu a den. V mezikrajském srovnání se jedná o třetí nejmenší množství vody.

Vybrané ukazatele o vodovodech v Kraji Vysočina v letech 2011 až 2015
Tržby za vodné přesáhly 737 mil. Kč, což je o 5,3 % více než v roce 2014. Průměrná cena pitné vody na Vysočině vzrostla z 33,80 Kč/m3 v roce 2014 na 34,70 Kč/m3 v roce 2015, to je zvýšení o 5,3 %. V roce 2015 nejvyšší vodné platili obyvatele Ústeckého kraje (42,50 Kč/m3) a nejnižší v kraji Pardubickém (31,00 Kč/m3).

Spotřeba vody, ceny vodného a stočného podle krajů v letech 2011 až 2015
V roce 2015 na Vysočině bydlelo v domech napojených na kanalizaci více než 447 tisíc osob, což je 87,8 % z celkového počtu obyvatel. Proti předchozímu roku byl zaznamenán pouze nepatrný nárůst, a to 0,6 procentního bodu. Z celkového počtu obyvatel bydlela většina v domech napojených na kanalizaci s čističkou odpadních vod, a to 87,8 %. Nejvyšší podíl obyvatel bydlících v domech napojených na kanalizaci byl vykázán v Praze (98,9 %), nejnižší pak ve Středočeském kraji (70,5 %).

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV v roce 2015 podle krajů
 

Celková délka kanalizační sítě na Vysočině v roce 2015 činila 3 272 km a počet kanalizačních přípojek již přesáhl 111 tisíc. Proti předchozímu roku byl zaznamenán mírný nárůst objemu vypouštěných vod do kanalizace, a to o 2,2 %. Tržby za stočné dosáhly hodnoty 572,6 mil. Kč a meziročně vzrostly o 6 %. Průměrná cena odváděných odpadních vod vzrostla v Kraji Vysočina na 25,60 Kč/m3, což je druhá nejnižší cena  v rámci celé ČR. Nejdražší stočné je v Libereckém kraji, kde v průměru zaplatí 40,40 Kč za jeden m3.

V provozu bylo na území kraje celkem 197 ČOV (jedna mechanická a 196 mechanicko-biologických) s celkovou kapacitou 171,1 tis. m3 za den. Podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace dosáhl 88,5 % z celkového množství odpadních vod a proti roku 2014 byl zaznamenán nárůst o 0,9 procentního bodu. Objem kalů vyprodukovaných čistírnami odpadních vod představoval 7 701 tun sušiny, což bylo o 8,2 % více než v roce 2014. Nejčastějším způsobem zneškodnění kalů byla v Kraji Vysočina přímá aplikace a rekultivace a dále kompostování.

Vybrané ukazatele o kanalizacích a ČOV v Kraji Vysočina v letech 2011 až 2015
 

Výroba a ceny pitné vody v Kraji Vysočina

 

Vývoj množství vypouštěné odpadní vody v Kraji Vysočina
 

Vývoj počtu a denní kapacity ČOV v Kraji Vysočina

 

Cena vodného a stočného podle krajů v roce 2015

 

Podrobné informace podle krajů: Vodovody, kanalizace a vodní toky 2015

  • Tabulky - vodovody a kanalizace v roce 2015