V roce 2021 žilo na Vysočině téměř 14 000 cizinců

 

Ke konci roku 2021 žilo v Kraji Vysočina necelých 14 tisíc cizinců, tj. o 8,3 % více než v předchozím roce. Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel kraje činil 2,8 %. V regionálním srovnání šlo o třetí nejnižší počet cizinců po kraji Olomouckém a Zlínském. Nejpočetnějšími byly mezi cizinci osoby se státním občanstvím Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu.

Za cizince jsou v ČR považovány osoby s jiným než českým státním občanstvím, osoby bez státního občanství a rovněž osoby s více občanstvími, z nichž žádné není státním občanstvím ČR. Jedná se o občany zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu a Lichtenštejnska s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu, občany ostatních zemí s povolením k trvalému pobytu, dlouhodobému pobytu nebo pobývající v ČR na základě víz nad 90 dní a cizince pobývající v ČR v rámci dočasné ochrany. Nejsou zahrnuti cizinci s aktuálně platným azylem v ČR (kteří jsou považováni za součást populace ČR).

Zdrojem dat o počtu cizinců v ČR je Ředitelství cizinecké policie MV ČR. Zdrojem dat o zaměstnanosti cizinců je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR. Údaje o počtu bydlících a zaměstnaných cizinců nelze přímo srovnávat. U některých státních občanstvích může být počet zaměstnaných cizinců vyšší než počet cizinců bydlících, tj. evidovaných cizineckou policií. Jde zejména o počty cizinců-občanů EU, kteří se v souladu s platnou legislativou nepřihlašují k pobytu v ČR, ale jsou evidováni úřady práce jako zaměstnanci.

Cizinci v Kraji Vysočina
 

Podle předběžných údajů Ředitelství služby cizinecké policie MV ČR žilo k 31. 12. 2021 v Kraji Vysočina 13 967 cizinců, tj. o 1 076 osob (8,3 %) více než v předchozím roce. Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel kraje činil 2,8 %. V regionálním srovnání šlo o třetí nejnižší počet cizinců po kraji Olomouckém a Zlínském. Po přepočtu na počet obyvatel v kraji se jedná o čtvrtý nejnižší podíl cizinců.

Cizinci podle krajů k 31. 12. 2021 (předběžné údaje)
 

Na rozdíl od běžné populace kraje, ve které mírně převažují ženy, mezi cizinci jednoznačně dominují muži. Ke konci roku 2021 bylo mezi cizinci v kraji 8 337 mužů (59,7 %) a 5 630 žen (40,3 %). Na území kraje nejsou cizinci zastoupeni rovnoměrně. Více než třetina z celkového počtu cizinců žila v okrese Jihlava (4 839 cizinců). Okresy Havlíčkův Brod a Pelhřimov mají oba zhruba pětinový podíl. V okrese Havlíčkův Brod žilo 2 705 cizinců, v okrese Pelhřimov 2 964 cizinců. Na okresy Třebíč a Žďár nad Sázavou připadá pouze 11 % (1 561 osob), respektive 14 % (1 898 osob) cizinců na Vysočině.

Počty cizinců podle pohlaví v okresech Kraje Vysočina k 31. 12. 2021  (předběžné údaje)
 

Ve srovnání se stavem ke konci roku 2020 se počet cizinců na Vysočině zvýšil o 1 076 osob. Největší absolutní přírůstek, o 420 osob, byl zaznamenán v okrese Jihlava. V relativním vyjádření se tento přírůstek rovná 9,5 %. Při porovnání relativních přírůstků vykázal největší přírůstek 13,5 % cizinců okres Pelhřimov, kde přibylo 352 cizinců. V okrese Havlíčkův Brod přibylo 183 cizinců (7,3 %), v okrese Žďár nad Sázavou 137 cizinců (7,8 %). Výjimkou bylo pouze Třebíčsko, které jako jediné z okresů vykázalo pokles cizinců, a to o 16 osob (1 %).

Celkový počet cizinců (bez azylantů) v okresech Kraje Vysočina
Mezi cizinci na Vysočině jednoznačně převládají občané Ukrajiny a Slovenska, kteří společně tvoří něco přes polovinu všech cizinců v kraji (Ukrajinci 38,7 %, Slováci 16 %). Necelými 9 % se na celkovém počtu cizinců na Vysočině podílejí občané Vietnamu. Řádově stovkami osob jsou zastoupeni státní příslušníci Mongolska, Rumunska a Bulharska, následováni občany Srbska, Maďarska, Moldavska a Polska. Z časové řady počtu cizinců na Vysočině je zřejmé, že skupina cizinců z Ukrajiny vykazuje nejvýznamnější růst. Meziroční přírůstek občanů z Ukrajiny činí 1 152 osob, což je v relativním vyjádření 27,1 %.

Cizinci v Kraji Vysočina podle vybraného státního občanství
 

Ani z hlediska státního občanství není zastoupení cizinců napříč krajem rovnoměrné. Občanů Ukrajiny je nejvíce ve všech okresech kraje, ale zvláště vysoký je jejich podíl na Pelhřimovsku a na Žďársku. V obou těchto okresech tvoří Ukrajinci téměř polovinu všech cizinců v okrese. Slováci byli zastoupeni v podstatě rovnoměrně napříč všemi okresy Kraje Vysočina, jejich zastoupení se pohybuje od 14 % na Jihlavsku po 19  % v okresech Třebíč a Žďár nad Sázavou. Třebíčsko se vyznačuje neobvykle vysokým podílem Vietnamců - téměř pětinou všech cizinců v okrese, v ostatních okresech kraje jejich podíl nedosahuje ani 10 %. Občané Mongolska žili převážně v okrese Havlíčkův Brod (přes 18 % cizinců v okrese), ve zbytku kraje byl jejich podíl nevelký či dokonce zanedbatelný. Obdobně je to s cizinci z Rumunska, jejichž největší podíl je pro změnu evidován v okrese Pelhřimov  (přes 11 % cizinců v okrese), zatímco v ostatních okresech kraje je jejich podíl menší až nevýznamný.

Cizinci v Kraji Vysočina a jeho okresech k 31. 12. 2021 (předběžné údaje)
 

Dle údajů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR bylo ke konci roku 2021 v Kraji Vysočina téměř 17,5 tisíce zaměstnaných cizinců. Nejvíce zaměstnaných cizinců bylo evidováno na Jihlavsku (přes 5 500) a na Pelhřimovsku (více než 4 100). Na Havlíčkobrodsku bylo zaměstnáno téměř 3 700 cizinců, na Žďársku kolem 2 400 osob. Nejméně cizinců bylo zaměstnáno na Třebíčsku (méně než 1 700). Velkou většinu zaměstnaných cizinců tvořily osoby evidované na úřadu práce (zhruba 91,1 %), cizinců s platným živnostenským oprávněním bylo k 31. prosinci 2021 na Vysočině 1 544 (8,9 %).

Zaměstnanost cizinců v Kraji Vysočina a jeho okresech k 31. 12. 2021
 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@czso.cz

  • V roce 2021 žilo na Vysočině téměř 14 000 cizinců (pdf)
  • Cizinci v okresech Kraje Vysočina k 31. 12. 2021 podle vybraného státního občanství
  • Cizinci v okresech Kraje Vysočina - časová řada
  • Zaměstnanost cizinců v okresech Kraje Vysočina k 31. 12. 2021
  • Více informací:
  • Výstupy Ministerstva vnitra Odkaz [nové okno]
  • Veřejná databáze ČSÚ Odkaz [nové okno]