Spotřeba paliv a energií v domácnostech Kraje Vysočina - vysoký podíl obnovitelných zdrojů

 

Ve druhé polovině roku 2015 a začátkem roku 2016 se uskutečnilo v domácnostech České republiky již třetí šetření ENERGO. Jedná se o výběrové dotazníkové šetření zaměřené na energetickou spotřebu v domácnostech. Předchozí šetření se konaly v roce 1997 a 2004. V roce 2015 byly výsledky dopočteny na základní soubor, což je rozdíl proti dřívějším šetřením, kdy výsledky dopočteny nebyly. V současné době jsou prezentovány předběžné výsledky včetně mezinárodních srovnání. V důsledku zaokrouhlování nemusí přesně souhlasit součty v podrobných tabulkách.

V Kraji Vysočina jsou údaje uváděny za soubor 203 671 obydlených bytů, kde je vytápěno 90% podlahové plochy. Průměrný byt má čtyři místnosti a obytnou plochu 91 m2. Na Vysočině je 64% bytů v rodinných domech a 36% je v domech bytových.

Byty v rodinných a bytových domech a průměrný počet osob v bytu podle krajů

Z celkového počtu bytů je téměř jedna čtvrtina nezateplena. Zateplení stěn má 38,2%bytů, zateplená střecha je u 29,6% bytů a 68,8% bytů má tepelně-izolační okna.

Úroveň zateplení bytů podle způsobu a podle krajů

 

Elektrická energie je všestranná, je možné ji snadno měnit na mechanickou, tepelnou i světelnou energii, a proto ji na Vysočině používají všechny domácnosti. Stejné je to i v ostatních krajích České republiky.

Zemní plyn je významné fosilní palivo. V domácnostech se používá na vytápění, ohřev vody a vaření. V Kraji Vysočina ho má k dispozici 122 708 domácností, tj. 60,2%.

Nakupované teplo je odebíráno ze systému centrálního zásobování, blokových nebo domovních kotelen. V našem kraji tento druh energie využívá 41 950 domácností (20,6%), což je nejméně v rámci ČR.

Tuhá paliva zahrnují hnědé a černé uhlí, koks a uhelné brikety. Získávat energii spalováním uhlí může na Vysočině 45 513 domácností (22,3%). Po Středočeském kraji je to druhý nejvyšší podíl.

Obnovitelné zdroje energie zahrnují využití tepelných čerpadel, fotovoltaických a solárních termických systémů a patří sem i palivové dřevo, dřevěné brikety a pelety, rostlinná a agro paliva. V Kraji Vysočina je tento druh energie hojně využíván, je dostupný pro 84 127 domácností (41,3%), což je nejvyšší podíl v České republice.

Kapalná paliva zahrnují propan-butan (LPG), topnou naftu a topný olej a jsou použitelná v 15 377 domácnostech (7,5%)

Domácnosti využívající více paliv jsou zahrnuty vícekrát, tzn. u každého paliva, které využívají.

Struktura domácností podle druhu používaných paliv a energií
 

Spotřeba elektrické energie v domácnostech je do značné míry ovlivněna energetickou třídou spotřebičů. U většiny druhů spotřebičů je na Vysočině polovina zařazena do třídy A a nižší, což souvisí s jejich věkovou strukturou. Domácnosti našeho kraje používají 184 038 chladniček s mrazákem, 30 191 samostatných chladniček a 84 701 mrazáků. Průměrné stáří těchto spotřebičů je kolem osmi let. Automatické pračky jsou ve stáří sedmi let a v kraji se jich vyskytuje 197 320. Využívány jsou týdně ve třech cyklech. Televizorů je 295 475 při průměrném stáří šest let. Využívány jsou 28 hodin týdně. Počítačů mají domácnosti k dispozici 215 006 a jsou používány 20 hodin týdně.

Struktura vybraných spotřebičů v domácnostech Kraje Vysočina podle energetických tříd
 

Struktura vybraných spotřebičů v domácnostech Kraje Vysočina podle stáří

 

Celková spotřeba energií v Kraji Vysočina dosáhla hodnoty 17 010 tis. GJ, to je 5,8% ze spotřeby domácností v České republice. Z toho připadá na elektřinu 16,4%, zemní plyn 25,3%, nakupované teplo 6,5%, tuhá paliva 18,1%, obnovitelné zdroje energie 33,5% a kapalná paliva 0,2%.

V Kraji Vysočina používá 148 601 domácností automobil, to je 73 % rodin. Mimo to v jedné desetině domácností je provozováno jednostopé vozidlo. Jedna čtvrtina provozovatelů aut jich má dvě a více. Na Vysočině převládají benzínové vozy (64%), naftové motory má 35% vozidel. Domácnosti najezdí za rok průměrně 8 514 km po ČR a 1 761 km v zahraničí. Průměrná spotřeba vychází na 6,7 l/100 km, při nákladech na pohonné hmoty ve výši 19 tis. Kč.

 

Další podrobné informace jsou zveřejněny v publikaci Spotřeba paliv a energií domácnostech