První výsledky Sčítání 2021 v Kraji Vysočina

 

Počet obyvatel s obvyklým bydlištěm v Kraji Vysočina podle prvních zveřejněných výsledků Sčítání 2021 poprvé klesl pod půl milionu osob. Stejně jako v celé republice i na Vysočině v populaci mírně převládají ženy (50,3 %). Z hlediska průměrného věku patří obyvatelstvo Vysočiny k těm starším, průměrný věk obyvatel na Vysočině je 43,4 let. Přední příčky v mezikrajském srovnání zaujímá obyvatelstvo Vysočiny ve statistikách týkajících se rodinného stavu a v zastoupení věřících hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti.

Počet obyvatel s obvyklým bydlištěm v Kraji Vysočina podle prvních zveřejněných výsledků Sčítání 2021 poprvé klesl pod půl milionu osob. K rozhodnému okamžiku, který připadal na půlnoc z 26. na 27. března 2021, uvedlo do dotazníků bydliště v našem kraji  497 661 obyvatel. Počtem obyvatel je Kraj Vysočina třetí nejmenší. Oproti předchozímu sčítání došlo k úbytku obyvatel o 7 904 osob (1,6 %). Pokles počtu obyvatel se projevuje v 8 ze 14 krajů naší republiky. Největší úbytek obyvatel vykazuje Karlovarský kraj (5,6 %), největší přírůstky obyvatel oproti minulému sčítání vykazují v kraji Středočeském (9,8 %), Jihomoravském (2,9 %) a v Praze (2,6 %).

Populace České republiky stárne. Průměrný věk obyvatel dosáhl 42,7 let a od předchozího sčítání v roce 2011 zestárli muži i ženy v průměru o 1,7 let. Z hlediska průměrného věku patří obyvatelstvo Vysočiny k těm starším. Průměrný věk obyvatel na Vysočině je 43,4 let, což v porovnání s ostatními kraji znamená obsazení čtvrté pozice za krajem Zlínským, Královéhradeckým a Karlovarským. Muži a ženy na Vysočině zestárli za poslední desetiletí v průměru o 2,3 let. Při zohlednění pohlaví lze konstatovat, že mužům z Vysočiny bylo v době sčítání průměrně 42 let, ženám 44,7 let.

Průměrný věk obyvatel

Z dat zjištěných při Sčítání 2021 vyplývá, že na území Kraje Vysočina žilo v rozhodný okamžik 79 198 dětí, tj. 15,9 % populace. Obyvatel v produktivním věku, resp. ve věkové skupině 15 – 64 let bylo v kraji celkem 312 024  (62,7 %). Věková skupina obyvatel ve věku 65 a více let čítá na Vysočině 106 439 (21,4 %) osob.

Z porovnání výsledků z posledních třech cenzů je zřejmé, že se výrazně zvyšuje počet obyvatel ve věku 65 a více let (mezi roky 2011 a 2021 o 28,6 %) a naopak výrazně klesá počet obyvatel v produktivní věkové skupině 15 – 64 let (mezi roky 2011 a 2021 o 10,3 %).

Vývoj věkových skupin obyvatel Kraje Vysočina  ze Sčítání 2001, 2011 a 2021

Stejně jako v celé republice i na Vysočině v populaci mírně převládají ženy, na Vysočině mají podíl 50,3 %, republikový podíl žen činí 50,7 %. Mezikrajská prvenství zaujímá obyvatelstvo Vysočiny ve statistikách týkajících se rodinného stavu -  svobodní tvoří nejmenší část populace (29,2 %), osoby žijící v manželství mají mezi obyvateli nejvyšší podíl (50,4 %) a nejnižší podíl zaujímají na Vysočině rozvedení (11,6 %).

Obyvatelstvo Kraje Vysočina podle pohlaví a rodinného stavu – Sčítání 2021

Podíl ženatých/vdaných osob (%)

Otázka o dosaženém vzdělání se v dotazníku vztahovala na osoby ve věku 15 a více let. V Kraji Vysočina se týkala 418 463 osob. Nejpočetnější skupinou obyvatelstva Vysočiny jsou osoby se středním vzděláním nebo vyučením bez maturity (36,7 %). Tato skupina je následována obyvateli s úplným středním vzděláním s maturitou (31,1 %). Ukončené vysokoškolské vzdělání vyznačilo v našem kraji 13,4 % obyvatel.

Při porovnání s daty ze Sčítání 2011 je zřejmá rostoucí vzdělanostní úroveň obyvatelstva Vysočiny. Počet vysokoškolsky vzdělaných osob se od předchozího sčítání zvýšil o 37,1 %, vzrostl i počet osob s dosaženým úplným středoškolským vzděláním s maturitou, a to o 1,1 %.

Pokles naopak sledujeme u počtu osob s dokončeným středoškolským vzděláním bez maturity nebo vyučením o 5,2 % a u počtu osob se základním vzděláním o 35,2 %.

Obyvatelstvo 15-ti leté a starší podle vzdělání - Kraj Vysočina a ČR, 2011 a 2021
 

Republikově nadprůměrných hodnot dosahuje obyvatelstvo Vysočiny také v zastoupení věřících hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti. Nutno však připomenout, že vyplnění odpovědi na otázku náboženské víry bylo v dotazníku čistě dobrovolné, což se odráží v míře neodpovědí. Nevyplněnou otázku náboženské víry nechalo 30,1 % osob v republice a 31,3 % obyvatel Vysočiny.

Nejvyšší podíl věřících hlásících se k církvi nebo náboženské společnosti (z osob, které na otázku odpověděly) dosáhl 38,6 % ve Zlínském kraji. Kraj Vysočina je krajem s druhým nejvyšším podílem v tomto atributu (30,3 %). Věřící uvádějící církev nebo náboženskou společnost se ve všech krajích nejčastěji hlásili k Církvi římskokatolické.

Z hlediska jednoho státního občanství tvořily většinu obyvatel Kraje Vysočina osoby s českým státním občanstvím (97,7 %). Cizí státní občanství uvedlo 10 322 osob (2,1 %). Mezi občany s cizím státním občanstvím převažovaly osoby s občanstvím mimo země Evropské unie (7 067 osob, tj. 68,5 % všech osob s cizím státním občanstvím). Mezi osobami s cizím státním občanstvím největší počet představovali občané Ukrajiny, Slovenska a Vietnamu.

Z osob, které v dotazníku na druhou dobrovolnou otázku Národnost uvedly pouze jednu národnost, uvedlo nejvíce obyvatel Kraje Vysočina národnost českou (86,8 %), moravskou (6,6 %), slovenskou (0,6 %), ukrajinskou (0,5 %) a vietnamskou (0,2 %).

V Kraji Vysočina bylo podle Sčítání 2021 celkem 146 174 domů, což znamená 6,9 % nárůst počtu domů v kraji oproti předchozímu sčítání. Od Sčítání 1991 roste počet domů mezi jednotlivými sčítáními podobným tempem (6 – 8 %). Z hlediska vlastnictví v kraji převládají domy ve vlastnictví fyzické osoby (91,4 %), což koresponduje s rozdrobenou sídelní strukturou kraje. Následují domy ve spoluvlastnictví vlastníků bytů (4,3 %), domy jiných právnických osob, domy vlastněné obcemi či státem (v obou případech kolem 1,5 %) a menší než 1 % zastoupení mají domy ve vlastnictví bytových družstev a domy s různými kombinacemi vlastníků. Podle období výstavby či rekonstrukce převažují v našem kraji domy z období po druhé světové válce a z výstavby v desetiletí 1971 – 1980. Po vzniku samostatné České republiky se do domovního fondu výrazněji promítla výstavba nebo rekonstrukce domů v desetiletí 2001 – 2010.

 

Kontakt:
Ing. Štěpánka Vampolová
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
Tel.: 567 109 080
E-mail: stepanka.vampolova@czso.cz