Výsledky

Podle výsledků Sčítání 2021 žilo v Česku 10 524 167  obyvatel, oproti předchozímu sčítání v roce 2011 o  87,6 tis.  více. Průměrný věk byl  42,7  let a mezi sečtenými bylo  50,7 %  žen a  49,3 %  mužů. Obyvatelé s cizím státním občanstvím se podíleli na celkové populaci Česka  4,7 %  a k české, moravské nebo slezské národnosti se hlásilo více než  6,4 mil.  osob. Počet vysokoškolsky vzdělaných přesáhl 1,5 mil. Příslušnost k církvi či náboženské společnosti deklarovalo necelých 1,4 mil. obyvatel, naopak odpověď bez náboženské víry zvolilo více než 5 mil. obyvatel.


Výsledky minulých sčítání


Výsledky
Zastoupení obyvatel podle pohlaví bylo v populaci lehce ve prospěch žen, jejichž podíl byl 50,7 %. Na nárůstu celkového počtu obyvatel od posledního sčítání v roce 2011 o 0,8 % se podíleli muži a ženy nerovnoměrně, když se zvýšil počet mužů o 1,5 % a počet žen jen o 0,2 %.
Pohlaví
Mezi sečtenými představovaly děti ve věku 0–14 let 16,1 %, osoby ve věku 15–64 let 63,5 % a senioři ve věku 65 a více let 20,4 %. Průměrný věk obyvatel dosáhl 42,7 let, přičemž o něco starší byly ženy s 44,1 lety než muži s 41,2 lety. Od předchozího sčítání v roce 2011 zestárli muži i ženy v průměru o 1,7 let.
Věková struktura
Ze sečtených obyvatel ve věku 15 a více let bylo 32,1 % svobodných a 45,6 % ženatých a vdaných. Velké rozdíly mezi muži a ženami byly u svobodných, kterých bylo 37,5 % mezi muži a 26,9 % mezi ženami. Opačný nepoměr byl u ovdovělých, kteří byli zastoupeni mezi muži 2,9 % a mezi ženami 13,3 %.
Rodinný stav
Nadále vzrůstá zastoupení osob s vyššími stupni vzdělání. Při Sčítání 2021 mělo z obyvatel 15letých a starších, u nichž bylo dosažené vzdělání zjištěno, alespoň střední vzdělání s maturitou nebo vyšší již 53,1 %. Lidé se středním vzděláním nebo vyučením bez maturity tvořili asi třetinu populace, stejně jako ti se středním vzděláním s maturitou. Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním byl 18,7 %.
Vzdělání
Podle Sčítání 2021 tvořili 4,7 % obyvatel cizinci. Mezi nimi byly v populaci zastoupeny nejvyšším podílem osoby se státním občanstvím Ukrajiny (1,4 %), Slovenska (0,9 %) a Vietnamu (0,5 %). Obyvatelé s cizím státním občanstvím ze zemí EU tvořili 1,5 % populace a mimo zemí EU 3,2 % populace.
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jedním státním občanstvím.)
Státní občanství
K české národnosti se přihlásilo 83,8 % z těch, kteří otázku na národnost vyplnili, k moravské národnosti pak 5,0 % a k národnosti slezské 0,2 %. Z dalších národností byla nejčastěji deklarována národnost slovenská (1,3 %), ukrajinská (1,1 %) a vietnamská (0,4 %).
Vyplnění otázky na národnost bylo dobrovolné, bez vyplnění ji nechalo 31,6 % osob, při sčítání v roce 2011 to bylo 25,3 %.
(Pozn.: Údaje zahrnují pouze osoby s jednou uvedenou národností.)
Národnost
V odpovědi na náboženskou víru deklarovalo 18,7 % z těch, kteří otázku vyplnili, že jsou věřící a hlásí se k církvi nebo náboženské společnosti. Z církví a náboženských společností byla nejvíce zastoupena Církev římskokatolická – představovala desetinu všech odpovědí. Odpověď bez náboženské víry tvořila více než dvě třetiny (68,3 %) odpovědí. Zodpovězení otázky na náboženskou víru nebylo povinné, nevyplněnou ji nechalo 30,1 % osob, při sčítání v roce 2011 to bylo 44,7 %.
Náboženská víra
Domovní fond České republiky se k 26. 3. 2021 rozrostl na 2 353 024 domů. Ve srovnání s rokem 2011 tak přibylo téměř 195 tisíc domů. Za posledních 30 let se počet domů v Česku zvýšil dokonce o více než 484 tisíc, což představuje pětinu celkového domovního fondu.
Počet domů
Nejrozšířenějším typem vlastníka domů byly k 26. 3. 2021 fyzické osoby, které vlastnily 88,4 % všech domů v České republice. Druhou nejčastější formou vlastnictví bylo „spoluvlastnictví vlastníků bytů (jednotek)“, které bylo evidováno u 146 799 domů. Již třetí sčítání po sobě pokračoval pokles počtu domů ve vlastnictví bytových družstev, obcí a státu, které zaujímaly dohromady jen 2,4 % domovního fondu. Vlastnická struktura domů nebyla poprvé v historii sčítání zjišťována přímo od respondentů, ale byla odvozena z údajů evidovaných v katastru nemovitostí.
Vlastnická struktura domů
Podle výsledků Sčítání 2021 bylo v desetiletém období od roku 2011 postaveno nebo zrekonstruováno 216 744 domů. Podíl domů postavených nebo zrekonstruovaných po roce 1991 dosáhl 28,8 %. V období mezi lety 1946 a 1990 bylo postaveno nebo zrekonstruováno 35,5 % domovního fondu České republiky. Zhruba každý čtvrtý dům v Česku pochází ještě z období před rokem 1946.
Období výstavby domů

Vyberte kraj na mapě
Vyberte kraj na mapě

Zpracování výsledků sčítání stále probíhá. Po jeho dokončení tak mohou být publikované výsledky zpřesněny.