Plochy osevů v Kraji Vysočina k 31. 5. 2020

 

Výměra obhospodařované zemědělské půdy zjištěná soupisem osevních ploch k 31. 5. 2020 zaujímá v Kraji Vysočina rozlohu 362 116 ha, tj. o 1 573 ha méně než v roce předchozím. Orná půda má na Vysočině plochu přes 277 tis. ha a na celkové zemědělské půdě se podílí více než 76 %. Trvalé travní porosty se nachází na 83 939 ha, což představuje meziroční úbytek o 906 ha.

Celkem bylo v Kraji Vysočina v roce 2020 oseto a osázeno 276 731 ha, což je proti předchozímu roku o 686 ha méně. V rámci krajů České republiky jsou nejrozsáhlejší osevní plochy evidovány ve Středočeském kraji, za něj se řadí Jihomoravský kraj a následuje třetí Kraj Vysočina.

Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (stav k 31.5.)
Z celkové osevní plochy připadá největší podíl na obiloviny, které jsou osety na 47,5 %. Výměra obilovin je na Vysočině tvořena z více jak poloviny pšenicí (54,7 %), z třetiny ječmenem (31,9 %), přes 4,2 % osevních ploch obilovin zaujímá žito a oves, 4,0 % triticale. Zbytek připadá na kukuřici sklízenou na zrno a ostatní obiloviny.

Z okopanin mají pro Vysočinu stále největší význam brambory, které byly nasázeny na 8 065 ha. Proti předchozímu roku to je o 343 hektarů více a Vysočina si stále drží primát na celkové výměře brambor v rámci krajů ČR s podílem 33,7 %.

Podle oseté výměry technických plodin zaujímá Vysočina třetí místo mezi kraji. V této skupině má stále největší zastoupení řepka. Její osevní plocha proti roku 2019 zmenšila o 2 786 ha, zaujímá již 83,4 % z celkové výměry technických plodin v kraji. Další důležitou technickou plodinou je mák, který je na Vysočině v letošním roce pěstován na 6 117 ha. Proti roku 2019 se jeho osevní plocha zvětšila 8,4 % a Kraj Vysočina se tak podílí na celkové výměře máku v rámci České republiky již 15,2 %.

Významnou skupinou, která zabírá téměř jednu třetinu celkové osevní plochy kraje, jsou plodiny sklízené na zeleno. Jejich výměra představuje 85 018 ha, což je o 3 116 ha více než v roce 2019. Z toho 61,7 % připadá na jednoleté pícniny, z nichž převážnou část tvoří kukuřice na zeleno a siláž (74,2 %). Víceleté pícniny jsou pěstovány na více jak 32,5 tis. ha, z toho 44 % plochy připadá na jetel červený a 19,7 % na vojtěšku.

Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (rok 2005 = 100 %)
 

 

Kontakt:
Ing. Miloslav Witz
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: miloslav.witz@czso.cz
Tel.: 567 109 081

  • Plochy osevů v Kraji Vysočina k 31. 5. 2020 (aktualita v pdf)
  • Vývoj osevních ploch v Kraji Vysočina (stav k 31.5.) - tabulka
  • Podrobné údaje: