Ekonomické subjekty na Vysočině k 31. 12. 2021

 

V registru ekonomických subjektů (RES) bylo k 31. 12. 2021 evidováno celkem 117 927 subjektů se sídlem v Kraji Vysočina. Oproti stavu ke konci roku 2020 se jejich počet zvýšil o 1 567 subjektů. Z územního pohledu nejvíce ekonomických subjektů sídlí v okresech Jihlava (23,0 %) a Žďár nad Sázavou (22,8 % z celkového počtu subjektů), naopak nejméně subjektů nalezneme v okrese Pelhřimov (15,2 %).

Registr ekonomických subjektů (RES) je veřejným seznamem, jenž vytváří a spravuje ČSÚ podle §20 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě. Ekonomickým subjektem je každá právnická osoba, dále fyzická osoba s postavením podnikatele a organizační složka státu, která je účetní jednotkou.

mezikrajském srovnání nejvíce subjektů eviduje Hlavní město Praha s počtem 658 tis. subjektů (22,1 %), nejméně jednotek pak vykazuje Karlovarský kraj – 74,0 tis. (2,5 %).

Z hlediska právní formy, obdobně jako v celé České republice, jednoznačně převažují fyzické osoby. Jejich počet ke konci roku 2021 dosáhl 94 362 osob, což je 80,0 % z celkového počtu subjektů v RES Kraje Vysočina.

Počet živnostníků, kteří tvořili přes 90 % z počtu fyzických osob, se na Vysočině proti konci roku 2020 zvýšil o 1 161 osob, tj. o 1,4 %. V rámci této kategorie jednoznačně převažují fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku. V mezikrajském srovnání je v kraji nadprůměrný počet zemědělských podnikatelů – fyzických osob, který je čtvrtý nejvyšší mezi regiony ČR (přes 4,7 tisíce). Počty ostatních fyzických i právnických osob jsou naopak v rámci ČR podprůměrné.

Z dalších právních forem bylo ke konci roku 2021 evidováno 11 291 obchodních společností (tvoří 9,6 % ze všech subjektů). Dominantní postavení mají mezi nimi společnosti s ručením omezeným, které na konci roku tvořily 94,1 % jejich počtu. Počet společností s ručením omezeným v posledních letech neustále narůstá, proti roku 2014 se jejich počet v Kraji Vysočina zvýšil o více než 40 %. V RES bylo dále evidováno např. 655 zahraničních fyzických osob (0,6 % celkového počtu subjektů), 2 936 společenství vlastníků jednotek, 454 akciových společností či 442 družstev. Mezi právnickými osobami zaujímají velice významné místo nejrůznější spolky, kterých bylo ke konci roku 2021 v Kraji Vysočina evidováno 4 220, vedle toho bylo v registru zapsáno ještě 1 934 pobočných spolků.

Z hlediska převažující činnosti (CZ-NACE) se na Vysočině nejvíce subjektů zabývá obchodem, ubytováním a stravováním. Na konci roku 2021 jich bylo evidováno 25 037, což představuje 21,2 % z celkového množství registrovaných subjektů. Další významnou oblastí je průmysl (17 482 subjektů, tj. 14,8 %), stavebnictví (16 515 subjektů, tj. 14,0 %), profesní, vědecké a technické činnosti (12 402 subjektů, tj. 10,5 %) a zemědělství, lesnictví, rybářství (10 338 subjektů, tj. 8,8 %).

U více než poloviny ekonomických subjektů není uveden údaj o počtu zaměstnanců (53,4 %), dalších 37,8 % jednotek je bez zaměstnanců. Do kategorie 1 – 9 zaměstnanců koncem roku 2021 spadalo 8 015 subjektů, naopak 250 a více zaměstnanců mělo na Vysočině jen 92 firem, z nichž pouze 14 spadalo do kategorie tisíc a více zaměstnanců.

Přehled největších zaměstnavatelů v okresech Kraje Vysočina naleznete v přiloženém souboru.

Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina (stav k 31. 12.)

Počet ekonomických subjektů v Kraji Vysočina (k 31. 12.)

Ekonomické subjekty v okresech Kraje Vysočina (stav k 31. 12. 2021)
 

Struktura subjektů podle převažující činnosti CZ-NACE v Kraji Vysočina k 31. 12. 2021

Počet ekonomických subjektů podle krajů k 31. 12. 2021

 

Kontakt:
Ing. Vlastislav Valda
Oddělení informačních služeb, Krajská správa ČSÚ v Jihlavě
E-mail: vlastislav.valda@czso.cz
Tel.: 567 109 062

  • Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina k 31. 12. 2021 (pdf)
  • Ekonomické subjekty v Kraji Vysočina a jeho okresech (tabulky)
  • Přehled největších zaměstnavatelů v okresech Kraje Vysočina
  • Související informace: